[Przekazywanie informacji z wykazu do Systemu Informacyjnego Schengen] - Art. 443. - Cudzoziemcy. - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 443. - [Przekazywanie informacji z wykazu do Systemu Informacyjnego Schengen] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 27 lipca 2023 r.
Art.  443.  [Przekazywanie informacji z wykazu do Systemu Informacyjnego Schengen]
1. 
Szef Urzędu przekazuje przechowywane w wykazie dane cudzoziemca, na okres ich przechowywania w wykazie, do Systemu Informacyjnego Schengen do celów odmowy wjazdu, jeżeli podstawą przechowywania tych danych w wykazie jest:
1)
ostateczna decyzja o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu, zawierająca zakaz ponownego wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i innych państw obszaru Schengen lub
1a)
postanowienie, o którym mowa w art. 303b ust. 1, lub
2)
prawomocny wyrok, o którym mowa w art. 435 ust. 1 pkt 2 lit. b lub c, lub
3)
uznanie wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego pobytu na tym terytorium za niepożądane ze względu na zagrożenie obronności lub bezpieczeństwa państwa lub ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego lub możliwość naruszenia interesu Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4)
przekazanie cudzoziemca do państwa trzeciego na podstawie umowy międzynarodowej o przekazywaniu i przyjmowaniu osób, po uprzednim zatrzymaniu cudzoziemca w związku z przekroczeniem przez niego granicy wbrew przepisom, lub
5)
art. 77 ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin;
6) 112
 wpis na listę, o której mowa w art. 2 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.
2. 
Umieszczone w Systemie Informacyjnym Schengen:
1)
dane cudzoziemca - usuwa się w przypadku zawieszenia obowiązywania wpisu do wykazu, o którym mowa w art. 437,
2)
dane członka rodziny obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem Unii Europejskiej - usuwa się w przypadku zawieszenia obowiązywania wpisu do wykazu, o którym mowa w art. 77a ustawy z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

- do czasu ustania okoliczności uzasadniających to zawieszenie.

3. 
Po upływie okresu zawieszenia obowiązywania wpisu do wykazu dane cudzoziemca umieszcza się ponownie w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu.
112 Art. 443 ust. 1 pkt 6 dodany przez art. 18 pkt 5 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.835) zmieniającej nin. ustawę z dniem 16 kwietnia 2022 r.