Art. 44. - [Wniosek o udzielenie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  44.  [Wniosek o udzielenie zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego]
1. 
Zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego udziela się na wniosek cudzoziemca, złożony na formularzu.
2. 
Cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego przedstawia konsulowi ważny dokument podróży oraz składa:
1)
wypełniony formularz wniosku o udzielenie mu tego zezwolenia, zawierający:
a)
dane cudzoziemca lub informacje, o których mowa w art. 13,
b)
następujące dane dotyczące dokumentu podróży:
serię i numer dokumentu,
datę wydania dokumentu i datę upływu jego ważności,
nazwę organu wydającego dokument,
c)
miejsce stałego zamieszkania cudzoziemca,
d)
wskazanie powodów częstego przekraczania przez cudzoziemca granicy w ramach małego ruchu granicznego,
e)
następujące dane osoby albo firmy lub instytucji w polskiej strefie przygranicznej, które będą odwiedzane przez cudzoziemca w trakcie jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
imię i nazwisko osoby albo nazwę firmy lub instytucji,
adres,
numer telefonu i faksu,
f)
informację o wcześniej uzyskanych przez cudzoziemca zezwoleniach na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego,
g)
datę oraz okoliczności unieważnienia lub cofnięcia wcześniej posiadanego przez cudzoziemca zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego - w przypadku gdy takie unieważnienie lub cofnięcie nastąpiło;
2)
aktualną fotografię;
3)
dokumenty potwierdzające posiadanie miejsca stałego zamieszkania w strefie przygranicznej;
4)
dokumenty potwierdzające powody częstego przekraczania granicy.
3. 
Od cudzoziemca ubiegającego się o udzielenie mu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego pobiera się odciski linii papilarnych.
4. 
Jeżeli cudzoziemiec nie złożył odcisków linii papilarnych w celu udzielenia mu zezwolenia na przekraczanie granicy w ramach małego ruchu granicznego, choć był do tego obowiązany, odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia mu tego zezwolenia.