Art. 34. - [Postępowanie przed wydaniem decyzji o odmowie wjazdu na terytorium RP] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  34.  [Postępowanie przed wydaniem decyzji o odmowie wjazdu na terytorium RP]
1. 
Postępowanie prowadzone przez organy Straży Granicznej przed wydaniem cudzoziemcowi decyzji, o której mowa w art. 33 ust. 1, ogranicza się do:
1)
przesłuchania cudzoziemca;
2)
kontroli dokumentów posiadanych przez cudzoziemca;
3)
przesłuchania wskazanych przez cudzoziemca osób towarzyszących mu w podróży;
4)
dokonania sprawdzeń w dostępnych rejestrach, ewidencjach i wykazach w sprawach cudzoziemców;
5)
uzyskania niezbędnych informacji od instytucji państwowych, organów administracji rządowej i samorządu terytorialnego, jednostek gospodarczych prowadzących działalność w zakresie użyteczności publicznej, innych jednostek gospodarczych i organizacji społecznych lub osób fizycznych.
2. 
Czynności podejmowane w postępowaniu, o którym mowa w ust. 1, mogą być ograniczone jedynie do kontroli posiadanych przez cudzoziemca dokumentów, jeżeli okoliczności niespełnienia przez cudzoziemca warunków niezbędnych do przekroczenia granicy nie budzą wątpliwości.