[Zezwolenie na wjazd na terytorium RP ze szczególnych względów] - Art. 32. - Cudzoziemcy. - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 32. - [Zezwolenie na wjazd na terytorium RP ze szczególnych względów] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 16 kwietnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  32.  [Zezwolenie na wjazd na terytorium RP ze szczególnych względów]
1. 
W przypadku, o którym mowa w art. 6 ust. 5 lit. c kodeksu granicznego Schengen, komendant placówki Straży Granicznej, po uzyskaniu zgody Komendanta Głównego Straży Granicznej, może zezwolić cudzoziemcowi na wjazd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres pobytu nie dłuższy niż 15 dni.
2. 
Jeżeli zezwolenie, o którym mowa w ust. 1, zostało udzielone cudzoziemcowi, którego dane znajdują się w Systemie Informacyjnym Schengen do celów odmowy wjazdu, Komendant Główny Straży Granicznej informuje o udzieleniu tego zezwolenia właściwy organ innego państwa obszaru Schengen, które dokonało wpisu danych do tego systemu.
3. 
W sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.