[Zwrot polskiego dokumentu podróży] - Art. 258. - Cudzoziemcy. - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 258. - [Zwrot polskiego dokumentu podróży] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  258.  [Zwrot polskiego dokumentu podróży]
1. 
Cudzoziemiec zwraca polski dokument podróży dla cudzoziemca organowi, który go wydał, gdy:
1)
nabył obywatelstwo polskie;
2)
wydano decyzję o stwierdzeniu nieważności tego dokumentu;
3)
wydano decyzję o cofnięciu mu zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE lub zgody na pobyt ze względów humanitarnych;
4)
wydano decyzję o pozbawieniu go ochrony uzupełniającej;
5)
otrzymał dokument podróży.
2. 
Cudzoziemiec zwraca polski dokument podróży dla cudzoziemca niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia, w którym:
1)
doręczono mu dokument potwierdzający nabycie obywatelstwa polskiego;
2)
doręczono mu dokument podróży;
3)
decyzja, o której mowa w ust. 1 pkt 2-4, stała się ostateczna.
3. 
W pozostałym zakresie do zwrotu polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemca stosuje się przepisy art. 249 ust. 3 i 4.