[Wydanie polskiego dokumentu podróży] - Art. 252. - Cudzoziemcy. - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 252. - [Wydanie polskiego dokumentu podróży] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  252.  [Wydanie polskiego dokumentu podróży]

Polski dokument podróży dla cudzoziemca wydaje się cudzoziemcowi, który utracił swój dokument podróży albo którego dokument podróży uległ zniszczeniu bądź utracił ważność, a nie jest możliwe otrzymanie przez cudzoziemca nowego dokumentu podróży, gdy cudzoziemcowi udzielono:

1)
zezwolenia na pobyt stały;
2)
zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE;
3)
ochrony uzupełniającej;
4)
zgody na pobyt ze względów humanitarnych.