[Odstępstwo od pobierania opłaty] - Art. 236. - Cudzoziemcy. - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 236. - [Odstępstwo od pobierania opłaty] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  236.  [Odstępstwo od pobierania opłaty]

Opłaty, o której mowa w art. 235 ust. 1, nie pobiera się w przypadku:

1)
wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, który w Rzeczypospolitej Polskiej uzyskał:
a)
status uchodźcy,
b)
ochronę uzupełniającą,
c)
zgodę na pobyt ze względów humanitarnych;
1a)
wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu w Rzeczypospolitej Polskiej udzielono zezwolenia na pobyt stały jako członkowi najbliższej rodziny repatrianta;
1b) 101
 wydania karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8 lub 9;
1c)
wydania pierwszej karty pobytu cudzoziemcowi, któremu udzielono zezwolenia na pobyt czasowy na podstawie art. 195 ust. 1 pkt 10;
2)
(uchylony);
3)
gdy wydany lub wymieniony dokument zawierał wady techniczne;
4)
wydania z urzędu polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca małoletniemu cudzoziemcowi;
5)
wydania tymczasowego polskiego dokumentu podróży cudzoziemcowi relokowanemu lub przesiedlanemu albo w przypadku przymusowego wykonania decyzji o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu;
6)
wymiany karty pobytu z powodu okoliczności, o których mowa w art. 241 pkt 5 lub 6.
101 Art. 236 pkt 1b zmieniony przez art. 17 pkt 14 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2022 r.