[Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności] - Art. 191. - Cudzoziemcy. - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 191. - [Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  191.  [Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności]
1. 
Do odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności nie stosuje się przepisów:
1)
art. 100 ust. 1 pkt 9 w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 2 lub art. 187 pkt 4;
2)
art. 100 ust. 1 pkt 8 w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3 lub 4, jeżeli cudzoziemiec ubiega się o udzielenie mu kolejnego zezwolenia;
3) 91
 art. 100 ust. 1 pkt 6 i 7 - w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 3, 4, 6-9;
4)
art. 100 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz 6-9 w przypadkach, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 5 lub art. 187 pkt 6 lub 7.
2. 
Cudzoziemcowi, który osiągnął pełnoletność w trakcie pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i złożył wniosek o udzielenie mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności w ciągu 1 roku od dnia, w którym osiągnął pełnoletność, nie można odmówić udzielenia tego zezwolenia, gdy przemawia za tym szczególnie ważny interes cudzoziemca, a wyłączną podstawą odmowy byłby jego nielegalny pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
91 Art. 191 ust. 1 pkt 3 zmieniony przez art. 17 pkt 13 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2022 r.