[Okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności] - Art. 190. - Cudzoziemcy. - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 190. - [Okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  190.  [Okres ważności zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności]

Zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności cudzoziemcowi udziela się na okres:

1)
ważności zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego cudzoziemcowi, któremu cudzoziemiec ubiegający się o zezwolenie na pobyt czasowy ze względu na inne okoliczności towarzyszy lub z którym zamierza się połączyć - w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 4;
2)
nauki lub szkolenia zawodowego, nie na dłużej jednak niż na okres 1 roku - w przypadku, o którym mowa w art. 187 pkt 1;
3)
9 miesięcy - jednorazowo, bezpośrednio po zakończeniu studiów lub prowadzenia badań naukowych lub prac rozwojowych, w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 6 i 7;
4)
5 lat - jednorazowo, w przypadku, o którym mowa w art. 186 ust. 1 pkt 8;
5) 90
 3 lat - jednorazowo, w przypadku, o których mowa w art. 186 ust. 1 pkt 9.
90 Art. 190 pkt 5 dodany przez art. 17 pkt 12 ustawy z dnia 8 kwietnia 2022 r. (Dz.U.2022.830) zmieniającej nin. ustawę z dniem 15 kwietnia 2022 r.