Art. 16. - [Kompetencje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 28 lipca 2023 r. do: 23 września 2023 r.
Art.  16.  [Kompetencje Szefa Urzędu do Spraw Cudzoziemców]
1. 
Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców, zwany dalej "Szefem Urzędu", jest centralnym organem administracji rządowej właściwym w sprawach:
1)
wjazdu cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przejazdu przez to terytorium, pobytu na nim i wyjazdu z niego;
2)
nadawania statusu uchodźcy;
3)
udzielania ochrony uzupełniającej;
4) 4
 (uchylony);
5)
udzielania cudzoziemcom azylu;
6)
udzielania ochrony czasowej.
2. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych sprawuje nadzór nad Szefem Urzędu.
4 Art. 16 ust. 1 pkt 4 uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. (Dz.U.2023.547) zmieniającej nin. ustawę z dniem 7 kwietnia 2023 r.