Art. 15a. - [Wymóg niekaralności u pracowników dokonujących czynności merytorycznych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  15a.  [Wymóg niekaralności u pracowników dokonujących czynności merytorycznych w postępowaniach prowadzonych na podstawie ustawy]
1. 
Pracownikowi zatrudnionemu w:
1)
Urzędzie do Spraw Cudzoziemców, zwanym dalej "Urzędem",
2)
urzędzie wojewódzkim,
3)
urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw wewnętrznych,
4)
Komendzie Głównej Straży Granicznej,
5)
komendzie oddziału Straży Granicznej,
6)
placówce Straży Granicznej

- obowiązki dotyczące czynności postępowania administracyjnego w sprawach uregulowanych w ustawie, określone w przepisach działu II Kodeksu postępowania administracyjnego, w szczególności przygotowywanie projektów załatwienia spraw i przeprowadzanie dowodów, z wyłączeniem czynności kancelaryjnych, a także załatwiania tych spraw na podstawie upoważnienia, o którym mowa w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, powierza się po sprawdzeniu przez pracodawcę, że pracownik nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. 
Sprawdzenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się przed zatrudnieniem danej osoby na stanowisku związanym z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, a także przed powierzeniem pracownikowi nowych obowiązków, o których mowa w ust. 1, przez zasięgnięcie informacji o danej osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
3. 
W przypadku skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe pracownik nie może zajmować stanowiska związanego z wykonywaniem obowiązków, o których mowa w ust. 1, a jeżeli temu pracownikowi wydano upoważnienie, o którym mowa w art. 268a Kodeksu postępowania administracyjnego, do załatwiania spraw uregulowanych w ustawie, zostaje ono cofnięte.