Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.2094 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 26 czerwca 2019 r. do: 31 grudnia 2019 r.
Art.  143.  107 [Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej]
1.  Poza przypadkami, o których mowa w art. 100, udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w okolicznościach, o których mowa w art. 142 ust. 3, cudzoziemcowi odmawia się, gdy w danym roku kalendarzowym został osiągnięty dotyczący tego cudzoziemca limit udzielonych zezwoleń określony w przepisach wydanych na podstawie art. 142a ust. 1.
2.  Do odmowy udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celu prowadzenia działalności gospodarczej w okolicznościach, o których mowa w art. 142 ust. 3, stosuje się przepisy art. 117 pkt 1 i 2.
107 Art. 143 zmieniony przez art. 1 pkt 47 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. (Dz.U.2018.107) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2019 r.