Art. 139w. - [Przekazywanie Szefowi Urzędu kopii decyzji o udzieleniu lub cofnięciu zezwolenia] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  139w.  [Przekazywanie Szefowi Urzędu kopii decyzji o udzieleniu lub cofnięciu zezwolenia]
1. 
Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu kopię decyzji o udzieleniu lub cofnięciu zezwolenia, o którym mowa w art. 139o ust. 1.
2. 
Szef Urzędu przekazuje wojewodzie, który udzielił zezwolenia, o którym mowa w art. 139o ust. 1, informacje dotyczące cudzoziemca, któremu zostało ono udzielone, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 8a lit. d tiret pierwsze.