Art. 139r. - [Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  139r.  [Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia]
1. 
Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 139o ust. 1, gdy cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia:
1)
ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 144, lub posiada takie zezwolenie lub
2)
ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 151, lub posiada takie zezwolenie, lub
2a)
ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 151b, lub posiada takie zezwolenie, lub
3)
jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
4)
prowadzi działalność gospodarczą, lub
5)
jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy.
2. 
Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 139o ust. 1, także gdy wniosek o udzielenie tego zezwolenia został złożony w dniu otrzymania przez Szefa Urzędu zawiadomienia, o którym mowa w art. 139n ust. 1 pkt 3, lub w terminie 14 dni od tego dnia.