Art. 139m. - [Informowanie o zmianie okoliczności mających wpływ na warunki zezwolenia] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  139m.  [Informowanie o zmianie okoliczności mających wpływ na warunki zezwolenia]
1. 
Jednostka przyjmująca zawiadamia pisemnie wojewodę, który udzielił zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, w terminie 15 dni roboczych, o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na warunki udzielonego zezwolenia.
2. 
Jeżeli zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, udzielił Szef Urzędu w drugiej instancji, zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, kieruje się do wojewody, który orzekał w sprawie udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, w pierwszej instancji.