Art. 139l. - [Wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  139l.  [Wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia]
1. 
Jednostka przyjmująca składa wniosek o udzielenie kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, nie później niż w ostatnim dniu legalnego pobytu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, przepis art. 108 stosuje się odpowiednio.