Art. 139i. - [Organ właściwy w sprawach o udzielenie zezwolenia] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  139i.  [Organ właściwy w sprawach o udzielenie zezwolenia]
1. 
Zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, udziela lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze względu na siedzibę jednostki przyjmującej, w drodze decyzji.
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).