Art. 139h. - [Elementy decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  139h.  [Elementy decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia]

W decyzji o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, określa się okres ważności tego zezwolenia i wskazuje się:

1)
jednostkę przyjmującą;
2)
stanowisko, na jakim cudzoziemiec ma wykonywać pracę;
3)
najniższe wynagrodzenie, jakie może otrzymywać cudzoziemiec na danym stanowisku, określone w umowie lub w dokumencie, o których mowa w art. 139a ust. 1 pkt 2;
4)
wymiar czasu pracy cudzoziemca.