Art. 139e. - [Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  139e.  [Odmowa wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia]

Odmawia się wszczęcia postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, gdy:

1)
pierwszy lub najdłuższy pobyt cudzoziemca na terytorium Unii Europejskiej w ramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa ma mieć miejsce na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub
2)
cudzoziemiec w dniu złożenia wniosku o udzielenie tego zezwolenia:
a)
ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 144, lub posiada takie zezwolenie lub
b)
ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 151, lub posiada takie zezwolenie, lub
ba)
ubiega się o zezwolenie, o którym mowa w art. 151b, lub posiada takie zezwolenie, lub
c)
jest pracownikiem przedsiębiorstwa mającego siedzibę w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej i jest czasowo oddelegowany przez pracodawcę w celu świadczenia usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, lub
d)
prowadzi działalność gospodarczą, lub
e)
jest zatrudniony przez agencję pracy tymczasowej lub inne przedsiębiorstwo zajmujące się udostępnianiem pracowników do pracy pod nadzorem i kierownictwem innego przedsiębiorstwa lub jest przenoszony wewnątrz przedsiębiorstwa przy udziale podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług pośrednictwa pracy, lub
f)
przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, chyba że ubiega się o udzielenie kolejnego zezwolenia, o którym mowa w art. 139a ust. 1, i bezpośrednio przed złożeniem wniosku o jego udzielenie przebywał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie tego zezwolenia, lub
g)
przebywa na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.