Art. 138. - [Przekazywanie odpisów decyzji Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  138.  [Przekazywanie odpisów decyzji Szefowi Urzędu do Spraw Cudzoziemców]

Wojewoda przekazuje Szefowi Urzędu odpis decyzji o:

1)
udzieleniu, odmowie udzielenia i cofnięciu zezwolenia, o którym mowa w art. 127, cudzoziemcowi, który zamieszkiwał przez okres 18 miesięcy w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej na podstawie dokumentu pobytowego, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 1030/2002, z adnotacją "Niebieska Karta UE";
2)
udzieleniu zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE posiadaczowi zezwolenia, o którym mowa w art. 127.