Art. 132. - [Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  132.  [Odmowa udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji]

Poza przypadkami, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9, udzielenia zezwolenia, o którym mowa w art. 127, cudzoziemcowi odmawia się, gdy:

1)
zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 117 pkt 1 lit. a lub b;
2)
w danym roku kalendarzowym został osiągnięty dotyczący tego cudzoziemca limit udzielonych zezwoleń, o których mowa w art. 127, określony w przepisach wydanych na podstawie art. 127a ust. 1.