Art. 13. - [Dane przetwarzane w rejestrach i ewidencji] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  13.  [Dane przetwarzane w rejestrach i ewidencji]

W rejestrach i ewidencji prowadzonych na podstawie ustawy mogą być przetwarzane następujące dane lub informacje dotyczące cudzoziemca:

1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
imię (imiona) i nazwiska poprzednie;
3)
nazwisko rodowe;
4)
płeć;
5)
imię ojca;
6)
imię i nazwisko rodowe matki;
7)
data urodzenia, a w razie braku dokumentu potwierdzającego datę urodzenia prawdopodobny rok urodzenia;
8)
miejsce i państwo urodzenia;
9)
rysopis:
a)
wzrost w centymetrach,
b)
kolor oczu,
c)
znaki szczególne;
10)
odciski linii papilarnych;
11)
obywatelstwo;
12)
narodowość;
13)
stan cywilny;
14)
wykształcenie;
15)
zawód wykonywany;
16)
krajowy numer identyfikacyjny;
17)
numer dokumentu podróży;
18)
oznaczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy;
18a)
nazwa, adres siedziby, podstawa prawna działalności, nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze, numer REGON organizatora stażu;
18b)
nazwa, adres siedziby, podstawa prawna działalności, nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze, numer REGON jednostki organizacyjnej, na rzecz której cudzoziemiec ma wykonywać świadczenia jako wolontariusz;
18c)
nazwa, adres siedziby, podstawa prawna działalności, nazwa rejestru i numer wpisu w rejestrze, numer REGON jednostki naukowej;
18d)
nazwa i adres siedziby jednostki prowadzącej studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie albo kształcenie w szkole doktorskiej;
19)
miejsce zamieszkania lub pobytu;
20)
numer telefonu;
21)
adres poczty elektronicznej;
22)
informacje o karalności, o prowadzonych przeciwko cudzoziemcowi postępowaniach karnych i postępowaniach w sprawach o wykroczenia oraz o wydanych w stosunku do niego orzeczeniach w postępowaniu sądowym lub administracyjnym;
23)
numer ewidencyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL);
24)
wizerunek twarzy;
25)
informacja o zamieszkiwaniu na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej co najmniej przez okres 18 miesięcy na podstawie wydanego przez to państwo dokumentu pobytowego z adnotacją "Niebieska Karta UE";
26)
dane zapraszającego, o których mowa w art. 54 pkt 1.