[Zmiany po stronie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy] - Art. 119. - Cudzoziemcy. - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 119. - [Zmiany po stronie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  119.  51 [Zmiany po stronie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy]

 Zmiana siedziby lub miejsca zamieszkania, nazwy lub formy prawnej podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, przejęcie pracodawcy lub jego części przez innego pracodawcę, przejście zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę, zastąpienie umowy cywilnoprawnej umową o pracę, zmiana nazwy stanowiska, na jakim cudzoziemiec wykonuje pracę, przy jednoczesnym zachowaniu zakresu jego obowiązków lub zwiększenie wymiaru czasu pracy przy jednoczesnym proporcjonalnym zwiększeniu wynagrodzenia nie wymagają zmiany lub wydania nowego zezwolenia na pobyt czasowy i pracę.

51 Art. 119 zmieniony przez art. 1 pkt 18 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. (Dz.U.2022.91) zmieniającej nin. ustawę z dniem 29 stycznia 2022 r.