Art. 117b. - [Cudzoziemcy mający pierwszeństwo przy udzielaniu zezwoleń na pobyt czasowy i pracę] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  117b.  [Cudzoziemcy mający pierwszeństwo przy udzielaniu zezwoleń na pobyt czasowy i pracę]

W postępowaniu o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i pracę stosuje się odpowiednio przepis art. 88ca ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.