Art. 113b. - [Delegacja ustawowa - inne zasady ustalania wysokości miesięcznych środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca w przypadku obywateli określonych państw] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  113b.  [Delegacja ustawowa - inne zasady ustalania wysokości miesięcznych środków finansowych na pokrycie kosztów utrzymania cudzoziemca w przypadku obywateli określonych państw]

Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, państwa, których obywatelom ubiegającym się o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 144, art. 151 ust. 1, art. 151b ust. 1, art. 157a ust. 1 oraz art. 157g ust. 1, przy ustalaniu wysokości miesięcznych środków finansowych, które cudzoziemiec posiada na pokrycie kosztów utrzymania, nie odlicza się środków przeznaczonych na pokrycie kosztów zamieszkania, uwzględniając potrzeby polskiej polityki migracyjnej.