[Delegacja ustawowa - wzór formularza wniosku i załączników] - Art. 107. - Cudzoziemcy. - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 107. - [Delegacja ustawowa - wzór formularza wniosku i załączników] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 sierpnia 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  107.  [Delegacja ustawowa - wzór formularza wniosku i załączników]
1. 
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wzór formularza wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, o którym mowa w art. 106 ust. 1;
1a)
wzór załączników do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy, o których mowa w art. 106 ust. 1a i 1c-1e;
1b)
wzór formularza wniosków o udzielenie cudzoziemcowi zezwoleń na pobyt czasowy, o których mowa w art. 139a ust. 1 oraz art. 139o ust. 1;
2)
liczbę fotografii dołączanych do wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i szczegółowe wymogi techniczne dotyczące fotografii dołączanych do wniosku;
3)
wzór stempla potwierdzającego złożenie wniosku o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy;
4)
sposób pobierania odcisków linii papilarnych w celu wydania karty pobytu;
5)
sposób utrwalania danych umieszczanych w karcie pobytu i przekazywania ich do spersonalizowania karty pobytu.
2. 
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw wewnętrznych uwzględni potrzebę zapewnienia sprawności postępowania w sprawie udzielenia cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy i możliwości skutecznej weryfikacji przesłanek udzielenia tego zezwolenia.