Art. 104. - [Organ właściwy w sprawach związanych z zezwoleniem na pobyt czasowy] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  104.  [Organ właściwy w sprawach związanych z zezwoleniem na pobyt czasowy]
1. 
Zezwolenia na pobyt czasowy, z wyjątkiem zezwoleń, o których mowa w art. 139a ust. 1 i art. 139o ust. 1, udziela lub odmawia jego udzielenia wojewoda właściwy ze względu na miejsce pobytu cudzoziemca, w drodze decyzji.
2. 
Zezwolenie na pobyt czasowy cofa wojewoda, który go udzielił, w drodze decyzji.
3. 
Jeżeli zezwolenia na pobyt czasowy udzielił Szef Urzędu w drugiej instancji, zezwolenie to cofa wojewoda, który orzekał w sprawie udzielenia tego zezwolenia w pierwszej instancji.