Art. 101. - [Cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  101.  [Cofnięcie zezwolenia na pobyt czasowy]

Zezwolenie na pobyt czasowy cofa się cudzoziemcowi, gdy:

1)
ustał cel pobytu, który był powodem udzielenia zezwolenia na pobyt czasowy, lub
2)
przestał on spełniać wymogi udzielenia mu zezwolenia na pobyt czasowy ze względu na deklarowany cel pobytu, lub
3)
wystąpiła przynajmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 2 lub 4-8.