[Konsekwencje nieustanowienia pełnomocnika przez cudzoziemca przebywającego za granicą; ograniczenie stosowania przepisów... - Dz.U.2021.2354 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Konsekwencje nieustanowienia pełnomocnika przez cudzoziemca przebywającego za granicą; ograniczenie stosowania przepisów k.p.a.] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.2354 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 10 listopada 2022 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  10.  [Konsekwencje nieustanowienia pełnomocnika przez cudzoziemca przebywającego za granicą; ograniczenie stosowania przepisów k.p.a.]
1. 
W toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów ustawy nie stosuje się art. 73 § 1 i 1a, art. 79 oraz art. 81 Kodeksu postępowania administracyjnego, jeżeli cudzoziemiec będący stroną postępowania przebywa za granicą i nie ustanowił pełnomocnika do prowadzenia sprawy zamieszkałego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2. 
W toku postępowań prowadzonych na podstawie przepisów rozdziału 1 w dziale IV ustawy przez ministra właściwego do spraw zagranicznych nie stosuje się przepisów art. 10, art. 21, art. 28, art. 29, art. 31, art. 34, art. 48, art. 50, art. 51, art. 61 § 2, art. 63-65, art. 66a, art. 67, art. 78, art. 81, art. 89, art. 97, art. 98, art. 107, art. 154-163a oraz art. 261 Kodeksu postępowania administracyjnego.