[Terminy chowania zwłok] - Art. 9. - Cmentarze i chowanie zmarłych. - Dz.U.2020.1947 t.j. - OpenLEX

Art. 9. - [Terminy chowania zwłok] - Cmentarze i chowanie zmarłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1947 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2020 r. do: 31 grudnia 2022 r.
Art.  9.  [Terminy chowania zwłok]
1. 
Zwłoki osób zmarłych nie mogą być chowane przed upływem 24 godzin od chwili zgonu z wyjątkiem określonym w ust. 3.
2. 
Najpóźniej po upływie 72 godzin od chwili zgonu zwłoki powinny być usunięte z mieszkania celem pochowania lub w razie odroczenia terminu pochowania - złożone w domu przedpogrzebowym lub kostnicy do czasu pochowania.
3. 
Zwłoki osób zmarłych na niektóre choroby zakaźne powinny być natychmiast po stwierdzeniu zgonu usunięte z mieszkania i pochowane na najbliższym cmentarzu w ciągu 24 godzin od chwili zgonu.
3a. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz chorób zakaźnych, o których mowa w ust. 3, ze szczególnym uwzględnieniem chorób zakaźnych występujących w krajach tropikalnych.
4. 
Wyjątki od terminów określonych w ust. 2 mogą być czynione jedynie po utrwaleniu zwłok za zezwoleniem właściwego miejscowo inspektora sanitarnego 7 .
5. 
Od chwili zgonu aż do pochowania zwłoki powinny być przechowywane w taki sposób, aby nie mogły powodować szkodliwego wpływu na otoczenie.
6. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, sposób przechowywania zwłok i szczątków, uwzględniając:
1)
wymagania sanitarne, jakim powinna odpowiadać powierzchnia grzebalna cmentarza,
2)
wymagania sanitarne, jakim powinny odpowiadać dom przedpogrzebowy lub kostnica na terenie cmentarza,
3)
warunki i sposób przechowywania zwłok i szczątków,
4)
warunki sanitarne przeprowadzania ekshumacji

- mając na uwadze zapewnienie poszanowania zwłok i szczątków oraz bezpieczeństwo sanitarne.

7 Obecnie państwowy inspektor sanitarny na podstawie z art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337), która weszła w życie z dniem 1 września 1985 r.