[Ekshumacja zwłok i szczątków] - Art. 15. - Cmentarze i chowanie zmarłych. - Dz.U.2020.1947 t.j. - OpenLEX

Art. 15. - [Ekshumacja zwłok i szczątków] - Cmentarze i chowanie zmarłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1947 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 21 czerwca 2023 r.
Art.  15.  [Ekshumacja zwłok i szczątków]
1. 
Ekshumacja zwłok i szczątków może być dokonana:
1)
na umotywowaną prośbę osób uprawnionych do pochowania zwłok za zezwoleniem właściwego inspektora sanitarnego 15 ;
2)
na zarządzenie prokuratora lub sądu;
3)
na podstawie decyzji właściwego inspektora sanitarnego 16  w razie zajęcia terenu cmentarza na inny cel.
2. 
W przypadkach wymienionych w ust. 1 pkt 3 zwłoki i szczątki powinny być pochowane na nowo w innym miejscu. W przypadkach wywłaszczenia terenu cmentarnego koszt ekshumacji i przeniesienia ponosi nabywca terenu.
3. 
Zwłoki osób zmarłych na choroby zakaźne, których wykaz ustala minister właściwy do spraw zdrowia, nie mogą być ekshumowane w przypadkach przewidzianych w ust. 1 pkt 1, przed upływem 2 lat od dnia zgonu.
15 Obecnie państwowy inspektor sanitarny na podstawie z art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337), która weszła w życie z dniem 1 września 1985 r.
16 Obecnie państwowy inspektor sanitarny na podstawie z art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337), która weszła w życie z dniem 1 września 1985 r.