Art. 11. - [Ustalenie zgonu i jego przyczyn] - Cmentarze i chowanie zmarłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1947 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 stycznia 2023 r. do: 21 czerwca 2023 r.
Art.  11.  [Ustalenie zgonu i jego przyczyn]
1. 
Zgon i jego przyczyna powinny być ustalone przez lekarza, leczącego chorego w ostatniej chorobie.
2. 
W razie niemożności dopełnienia przepisu ust. 1, stwierdzenie zgonu i jego przyczyny powinno nastąpić w drodze oględzin, dokonywanych przez lekarza lub w razie jego braku przez inną osobę, powołaną do tej czynności przez właściwego starostę przy czym koszty tych oględzin i wystawionego świadectwa nie mogą obciążać rodziny zmarłego.
3. 
Minister właściwy do spraw zdrowia określi w drodze rozporządzenia:
1)
sposób dokonywania oględzin oraz kwalifikacje osób, które z braku lekarzy mogą być powoływane do wykonania oględzin;
2)
zasady wzywania lekarzy, o których mowa w ust. 2, w celu stwierdzenia zgonu i jego przyczyny;
3)
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw finansów publicznych zasady pokrywania wydatków związanych z wykonywaniem oględzin.
3a.  8
 Karta zgonu składa się z trzech części przeznaczonych:
1)
do zarejestrowania zgonu;
2)
dla administracji cmentarza;
3)
dla potrzeb statystyki publicznej.
3b.  9
 Karta zgonu w części przeznaczonej do zarejestrowania zgonu zawiera, jeżeli są znane:
1)
nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona) osoby zmarłej, numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL), a w przypadku jego braku – rodzaj i numer dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2)
datę, godzinę i miejsce zgonu albo datę, godzinę i miejsce znalezienia zwłok;
3)
datę oraz miejsce urodzenia osoby zmarłej;
4)
płeć osoby zmarłej.
3c.  10
 Karta zgonu w części przeznaczonej dla administracji cmentarza w celu pochowania zwłok zawiera:
1)
nazwisko, nazwisko rodowe i imię (imiona) osoby zmarłej;
2)
stan cywilny osoby zmarłej;
3)
datę i miejsce zgonu;
4)
datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej;
5)
imiona i nazwiska rodziców osoby zmarłej;
6)
informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej;
7)
adnotację o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu.
3d.  11
 Karta zgonu w części przeznaczonej dla potrzeb statystyki publicznej zawiera:
1)
miejsce zamieszkania zmarłego, w tym okres przebywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na obszarze danej gminy, o ile są znane;
2)
wykształcenie zmarłego;
3)
informacje o zgonie, w tym przyczynę zgonu, oraz o osobie stwierdzającej przyczynę zgonu, a w przypadku dziecka do roku życia:
a)
godzinę urodzenia,
b)
informacje o stanie jego zdrowia: długość, ciężar ciała, punkty w skali Apgar,
c)
informacje o ciąży i porodzie: okres trwania ciąży, wielorakość porodu, liczbę dzieci urodzonych przez matkę.
3e.  12
 Podmioty, o których mowa w ust. 1 i 2, przetwarzają i przekazują, dla potrzeb statystyki publicznej, dane zawarte w karcie zgonu w części, o której mowa w ust. 3d, służbom statystyki publicznej.
4. 
Osoby wymienione w ust. 1 i 2 stwierdzają zgon i jego przyczyny, a następnie wypełniają wydawaną w tym celu kartę zgonu. Karta zgonu jest wydawana podmiotom, o których mowa w art. 10 ust. 1 i 3, w jednym egzemplarzu.
4a. 
Podmiot, któremu zostanie wydana karta zgonu, przedkłada ją kierownikowi urzędu stanu cywilnego, który uzupełnia ją wraz z adnotacją o zarejestrowaniu zgonu w rejestrze stanu cywilnego lub adnotacją o zgłoszeniu zgonu, jeżeli z powodu niedostępności rejestru nie jest możliwe zarejestrowanie zgonu w dniu jego zgłoszenia.
4b. 
Podmiot, któremu została wydana karta zgonu, przekazuje część karty zgonu, zawierającą nazwisko, nazwisko rodowe, imię (imiona) osoby zmarłej, stan cywilny osoby zmarłej, datę i miejsce zgonu, datę i miejsce urodzenia osoby zmarłej, imiona i nazwiska rodziców osoby zmarłej, informację, czy zgon nastąpił w wyniku choroby zakaźnej, oraz zawierającą adnotację o zarejestrowaniu zgonu lub zgłoszeniu zgonu, administracji cmentarza w celu pochowania zwłok.
4c.  13
 Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych i ministrem właściwym do spraw informatyzacji, określi, w drodze rozporządzenia, wzór karty zgonu, w tym sporządzanej w formie dokumentu elektronicznego oraz sposób jej wypełnienia, uwzględniając zakres danych konieczny do sporządzenia aktu zgonu i do umożliwienia pochówku osoby zmarłej oraz zakres danych wymaganych dla potrzeb statystyki publicznej.
5. 
(uchylony).
5a. 
W przypadku dziecka martwo urodzonego, bez względu na czas trwania ciąży, dla którego, na wniosek osoby uprawnionej do pochowania, o której mowa w art. 10 ust. 1, sporządzono kartę zgonu, w celu pochowania zwłok nie jest wymagana adnotacja urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
5b. 
Jeżeli w związku z niedostępnością rejestru stanu cywilnego zgon nie został zarejestrowany w dniu jego zgłoszenia, zgłaszający zgon składa administracji cmentarza, niezwłocznie po otrzymaniu, odpis skrócony aktu zgonu lub odpis zupełny aktu zgonu osoby o nieustalonej tożsamości.
6. 
Pochowanie zwłok lub przekazanie ich uczelni lub federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o których mowa w art. 10 ust. 2, wymaga uprzedniego stwierdzenia zgonu i jego przyczyn w karcie zgonu zawierającej adnotację urzędu stanu cywilnego o zarejestrowaniu zgonu.
7. 
Lekarze stwierdzający zgon i jego przyczyny obowiązani są, dla potrzeb statystyki publicznej, udzielać na żądanie właściwych organów wyjaśnień odnoszących się do faktu zgonu i jego przyczyny. Jeżeli zmarły pozostawał podczas ostatniej choroby pod opieką lekarską, wyjaśnienia powinny również dotyczyć przebiegu tej choroby. Wyjaśnienia te stanowią tajemnicę prawnie chronioną i mogą być wykorzystywane tylko dla potrzeb statystyki publicznej oraz w postępowaniu sądowym.
8. 
Zarówno lekarz, jak i inne osoby powołane do dokonywania oględzin zwłok (ust. 1 i 2), jeżeli przy dokonaniu tej czynności powezmą pewność lub uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu była choroba zakaźna, podlegająca obowiązkowemu zgłoszeniu, powinni zawiadomić o tym natychmiast właściwego inspektora sanitarnego 14 . W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że przyczyną zgonu było przestępstwo, lekarz, jak i inne osoby powołane do oględzin zwłok powinni zawiadomić o tym natychmiast właściwego prokuratora lub najbliższy posterunek Policji.
9. 
W przypadkach, w których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że przyczyną zgonu było przestępstwo, na pochowanie zwłok oprócz karty zgonu wymagane jest zezwolenie prokuratora.
8 Art. 11 ust. 3a dodany przez art. 114 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1741) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
9 Art. 11 ust. 3b dodany przez art. 114 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1741) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
10 Art. 11 ust. 3c dodany przez art. 114 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1741) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
11 Art. 11 ust. 3d dodany przez art. 114 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1741) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
12 Art. 11 ust. 3e dodany przez art. 114 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1741) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
13 Art. 11 ust. 4c dodany przez art. 114 pkt 2 lit. c ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. (Dz.U.2014.1741) zmieniającej nin. ustawę z dniem 1 stycznia 2023 r.
14 Obecnie państwowy inspektor sanitarny na podstawie z art. 10 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322, 374, 567 i 1337), która weszła w życie z dniem 1 września 1985 r.