Cło wywozowe na otręby.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.74.652

| Akt jednorazowy
Wersja od: 1 października 1929 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW: SKARBU, PRZEMYSŁU I HANDLU ORAZ ROLNICTWA
z dnia 11 sierpnia 1927 r.
w sprawie cła wywozowego na otręby. *

Na podstawie art. 7 lit. a) ustawy z dnia 31 lipca 1924 r. w przedmiocie uregulowania stosunków celnych (Dz. U. R. P. № 80, poz. 777) zarządza się co następuje:
Zamieszczona w § 1 rozporządzenia z dnia 28 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 76, poz. 536) pozycja 221 taryfy celnej otrzymuje brzmienie następujące:
Pozycja taryfy celnejNazwa towaruCło od 100 kg.
zł.gr.
221Otręby wszelkie750
Uwaga. Towar wymieniony w pozycji 221, za pozwoleniem Ministerstwa Skarbubez cła
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie czternastego dnia po ogłoszeniu.

Z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia traci moc obowiązującą dotychczasowa redakcja pozycji 221 taryfy celnej, podana w rozporządzeniu z dnia 28 lipca 1925 r. (Dz. U. R. P. № 76, poz. 536).

* Z dniem 8 lipca 1929 r. cło wywozowe na otręby wszelkie (poz. 221 taryfy celnej), zawiesza się do dnia 30 września 1929 r. włącznie, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1929 r. o zawieszeniu cła wywozowego na otręby (Dz.U.29.49.406).

Z dniem 1 października 1929 r. cło wywozowe na otręby wszelkie (poz. 221 taryfy celnej), odwiesza się, zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministrów: Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa z dnia 14 czerwca 1929 r. o zawieszeniu cła wywozowego na otręby (Dz.U.29.49.406).

1 § 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 31 sierpnia 1927 r. (Dz.U.27.77.675) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 września 1927 r.