Cła na towary przywożone z zagranicy. - Dz.U.1993.128.591 - OpenLEX

Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.128.591

Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1994 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 21 grudnia 1993 r.
w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i z 1993 r. Nr 60, poz. 279) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się stawki celne na towary przywożone z zagranicy w wysokości określonej w Taryfie celnej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1. 
Taryfa celna określa stawki celne:
1)
podstawowe, które stosuje się, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a), do towarów pochodzących z krajów i regionów:
a)
Stron Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT),
b)
do których stosuje się również klauzulę największego uprzywilejowania,

wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

2)
preferencyjne, które stosuje się, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. b), do niektórych towarów pochodzących z:
a)
pozaeuropejskich krajów i regionów rozwijających się (stawki celne preferencyjne DEV), wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, w których wartość produktu krajowego brutto przypadającego na jednego mieszkańca nie przekracza wartości produktu krajowego brutto przypadającego na jednego mieszkańca w Polsce,
b)
krajów i regionów najmniej rozwiniętych (stawki celne preferencyjne LDC), wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
3)
autonomiczne, które stosuje się do towarów pochodzących:
a)
z krajów i regionów, o których mowa w pkt 1, jeżeli stawka celna podstawowa jest wyższa od określonej dla tego towaru stawki celnej autonomicznej lub gdy stawka celna podstawowa nie została określona,
b)
z krajów i regionów, o których mowa w pkt 2, jeżeli stawka celna preferencyjna nie została określona, a towar nie pochodzi z kraju lub regionu wymienionego również w załączniku nr 2; jeżeli towar pochodzi z kraju lub regionu wymienionego w załączniku nr 2, przepis pkt 1 i pkt 3 lit. a) stosuje się odpowiednio,
c)
z krajów i regionów innych niż te, o których mowa w pkt 1 i 2,
4)
obniżone, wynikające z zawartych przez Polskę umów międzynarodowych, dotyczących tworzenia stref wolnego handlu, które stosuje się, z zastrzeżeniem ust. 3, do niektórych towarów pochodzących z:
a)
państw członkowskich Wspólnot Europejskich (obniżone stawki celne WE), wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia,
b)
Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej (obniżone stawki celne Czechy, Słowacja),
c)
Republiki Węgier (obniżone stawki celne Węgry),
d)
państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (obniżone stawki celne EFTA), wymienionych w załączniku nr 6 do rozporządzenia,
e)
Republiki Finlandii (obniżone stawki celne Finlandia).
2. 
W odniesieniu do towarów pochodzących z Republiki Finlandii stosuje się obniżoną stawkę celną Finlandia lub obniżoną stawkę celną EFTA w zależności od sposobu udokumentowania pochodzenia towaru.
3. 
Jeżeli na towary pochodzące z państw, o których mowa w ust. 1 pkt 4, nie została określona obniżona stawka celna lub nie zostało udokumentowane pochodzenie towarów zgodnie z wymogami określonymi w umowach, o których mowa w przepisie, przepis ust. 1 pkt 1 i 3 stosuje się odpowiednio.
4. 
Do towarów, dla których nie można ustalić kraju lub regionu pochodzenia towaru, stosuje się stawkę celną autonomiczną, podwyższoną o 100% lub stawkę celną podstawową, podwyższoną o 100%, jeżeli jest wyższa od stawki celnej autonomicznej.
Stawki celne podstawowe, stawki celne autonomiczne oraz obniżone stawki celne, o których mowa w § 2, stosuje się po udokumentowaniu pochodzenia towarów zgodnie z wymogami i kryteriami określonymi w wiążących Polskę umowach międzynarodowych i w ustawie - Prawo celne oraz ustalonymi przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł na podstawie tej ustawy.
1. 
Preferencyjne stawki celne określone w § 2 ust. 1 pkt 2 stosuje się do towarów bezpośrednio zakupionych w krajach i regionach, wymienionych w załączniku nr 3 lub nr 4, oraz bezpośrednio przywożonych z tych krajów i regionów, po przedstawieniu dokumentu potwierdzającego pochodzenie towaru, wystawionego w kraju pochodzenia zgodnie z wymogami określonymi w Porozumieniu o ujednoliceniu zasad określania pochodzenia towarów z krajów rozwijających się w celu udzielania preferencji celnych w ramach ogólnego systemu preferencji (Dz. U. z 1982 r. Nr 15, poz. 116) oraz ustalonymi przez Prezesa Głównego Urzędu Ceł na podstawie przepisów ustawy - Prawo celne.
2. 
Za towary bezpośrednio zakupione uważa się towary, które podmiot gospodarczy dokonujący obrotu towarowego z zagranicą zakupił w przedsiębiorstwie zarejestrowanym i mającym siedzibę w kraju lub regionie, wymienionym w załączniku nr 3 lub nr 4, i które jednocześnie pochodzą z tego kraju lub regionu.
3. 
Za towary bezpośrednio przywożone uważa się towary, których transport z przyczyn geograficznych, transportowych, technicznych lub ekonomicznych odbywał się nawet przez terytoria kilku krajów i regionów, również wtedy, gdy towary te były czasowo magazynowane na terytoriach tych krajów lub regionów, pod warunkiem że pozostawały one przez cały czas pod dozorem celnym. Przekazanie towarów pod dozorem celnym w trakcie tranzytu musi być potwierdzone przez władze celne kraju tranzytu.
1. 
Przy ustalaniu należności celnych zaokrągla się:
1)
do pełnych 10.000 zł - wartość celną towaru,
2)
do pełnego 1.000 zł - kwoty naliczonego cła oraz kwoty odsetek za zwłokę.
2. 
Zaokrąglenie do pełnych kwot następuje w ten sposób, że końcówki nie przekraczające i równe połowie kwoty określonej w ust. 1 pomija się, a końcówki przekraczające połowę tych kwot podnosi się do pełnych kwot.
1. 
Przy przywozie towarów uprzednio wywiezionych czasowo za granicę w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia stosuje się stawkę celną właściwą dla towaru według jego stanu w dniu zgłoszenia do odprawy celnej przywozowej, a za wartość celną przyjmuje się wartość wykonanej naprawy, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia oraz wartość materiałów kontrahenta zagranicznego zużytych w wykonywanym procesie, powiększone o koszty wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1-6 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442, z 1992 r. Nr 21, poz. 85 i z 1993 r. Nr 60, poz. 279).
2. 
Przy przywozie towarów uprzednio wywiezionych czasowo za granicę w celu naprawienia lub uszlachetnienia, wymienionych w załączniku nr 7 do rozporządzenia, stosuje się zerową stawkę celną, pod warunkiem uzyskania pozwolenia na przywóz, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
1. 
Do towarów objętych kontraktami zawartymi przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia i wysłanych przed tym dniem stosuje się stawki celne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 51, poz. 235, Nr 56, poz. 253, Nr 79, poz. 369, Nr 101, poz. 461 i 466 oraz Nr 127, poz. 590), jeżeli stawka celna określona w taryfie celnej, o której mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, jest wyższa albo kraj lub region pochodzenia towaru był objęty preferencjami celnymi, a towar z tego kraju lub regionu nie został objęty preferencjami celnymi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że zostały zgłoszone do odprawy celnej w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2. 
Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami handlowymi, wystawionymi przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
3. 
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą towarów:
1)
wprowadzonych z wolnych obszarów celnych i składów celnych na pozostały polski obszar celny,
2)
w odniesieniu do których pobieranie ceł zostało zawieszone na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 2 ustawy - Prawo celne.
Wydane przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia decyzje w sprawach:
1)
udzielenia koncesji na obrót z zagranicą towarami na podstawie ustawy z dnia 23 grudnia 1988 r. o działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 41, poz. 324, z 1990 r. Nr 26, poz. 149, Nr 34, poz. 198 i Nr 86, poz. 504, z 1991 r. Nr 31, poz. 128, Nr 41, poz. 179, Nr 73, poz. 321, Nr 105, poz. 452, Nr 106, poz. 457 i Nr 107, poz. 460 oraz z 1993 r. Nr 28, poz. 127 i Nr 47, poz. 212),
2)
przydziału kontyngentów, udzielenia pozwoleń na przywóz towarów z zagranicy i na wywóz towarów za granicę na podstawie ustawy - Prawo celne

zachowują moc do upływu terminu ich ważności.

Tracą moc:
1)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 51, poz. 235, Nr 56, poz. 253, Nr 79, poz. 369, Nr 101, poz. 461 i 466 oraz Nr 127, poz. 590),
2)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Republiki Finlandii (Dz. U. Nr 54, poz. 246 i Nr 107, poz. 483),
3)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z Republiki Czeskiej, Republiki Słowackiej i Republiki Węgier (Dz. U. Nr 56, poz. 254 i Nr 101, poz. 466),
4)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych na niektóre towary pochodzące z państw członkowskich Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej (Dz. U. Nr 57, poz. 264 i Nr 101, poz. 466),
5)
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 października 1993 r. w sprawie określenia stawek celnych oraz ustanowienia kontyngentów celnych na towary pochodzące z Konfederacji Szwajcarskiej, Królestwa Norwegii, Królestwa Szwecji, Księstwa Liechtenstein, Republiki Austrii, Republiki Finlandii i Republiki Islandii (Dz. U. Nr 107, poz. 484).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1994 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1  1

(Załącznik nr 1 do rozporządzenia stanowi oddzielne wydawnictwo)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WYKAZ KRAJÓW I REGIONÓW STRON UKŁADU OGÓLNEGO W SPRAWIE TARYF CELNYCH I HANDLU (GATT) ORAZ INNYCH KRAJÓW I REGIONÓW, WOBEC KTÓRYCH RZECZPOSPOLITA POLSKA STOSUJE KLAUZULĘ NAJWIĘKSZEGO UPRZYWILEJOWANIA

Ameryka Północna

Grenlandia

Kanada

St. Pierre i Miquelon

Stany Zjednoczone Ameryki (USA)

Ameryka Środkowa i Południowa

Anguilla

Antigua i Barbuda

Antyle Holenderskie

Argentyna

Aruba

Bahamy

Barbados

Belize

Bermudy

Boliwia

Brazylia

Chile

Dominika

Dominikana

Dziewicze Wyspy Brytyjskie

Dziewicze Wyspy USA

Ekwador

Falklandy-Malwiny

Grenada

Gujana

Gujana Francuska

Gwadelupa

Gwatemala

Haiti

Honduras

Jamajka

Kajmany

Kolumbia

Kostaryka

Kuba

Martynika

Meksyk

Montserrat

Nikaragua

Panama

Paragwaj

Peru

Puerto Rico

St. Christopher i Nevis

St. Lucia

St. Vincent i Grenadyny

Salwador

Surinam

Trynidad i Tobago

Turks i Caicos

Urugwaj

Wenezuela

Afryka

Algieria

Angola

Benin

Botswana

Brytyjskie Terytorium Pacyfiku

Burkina Faso

Burundi

Cote d'Ivoire

Czad

Dżibuti

Egipt

Etiopia

Gabon

Gambia

Ghana

Gwinea

Gwinea-Bissau

Gwinea Równikowa

Kamerun

Kenia

Komory

Kongo

Lesotho

Liberia

Libia

Madagaskar

Malawi

Mali

Maroko

Mauretania

Mauritius

Mozambik

Namibia

Niger

Nigeria

Republika Południowej Afryki

Republika Środkowoafrykańska

Republika Zielonego Przylądka

Reunion

Rwanda

Sahara Zachodnia

Senegal

Seszele

Sierra Leone

Somalia

Suazi (Swaziland)

Sudan

Tanzania

Togo

Tunezja

Uganda

Wyspa Świętej Heleny

Wyspy Św. Tomasza i Książęca

Zair

Zambia

Zimbabwe

Azja

Afganistan

Arabia Saudyjska

Bahrajn

Bangladesz

Bhutan

Brunei

Chiny

Cypr

Filipiny

Hongkong

Indie

Indonezja

Irak

Iran

Izrael

Japonia

Jemen

Jordania

Kambodża

Katar

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Kuwejt

Laos

Liban

Makau

Malediwy

Malezja

Mongolia

Myanmar

Nepal

Oman

Pakistan

Republika Korei

Singapur

Sri Lanka

Strefa Neutralna

Syria

Tajlandia

Tajwan

Wietnam

Zjednoczone Emiraty Arabskie

Europa

Albania

Armenia

Austria

Azerbejdżan

Belgia

Białoruś

Bośnia i Hercegowina

Bułgaria

Chorwacja

Czechy

Dania

Estonia

Finlandia

Francja

Gibraltar

Grecja

Gruzja

Hiszpania

Holandia

Irlandia

Islandia

Kazachstan

Kyrgystan

Liechtenstein

Litwa

Luksemburg

Łotwa

Macedonia

Malta

Mołdowa

Monako

Niemcy (Republika Federalna Niemiec)

Norwegia

Portugalia

Rosja (Federacja Rosyjska)

Rumunia

Federalna Republika Jugosławii (Serbia i Czarnogóra)

Słowacja

Słowenia

Szwajcaria

Szwecja

Tadżykistan

Turcja

Turkmenistan

Ukraina

Uzbekistan

Watykan

Węgry

Wielka Brytania

Włochy

Wyspy Owcze

Australia i Oceania

Australia

Fidżi

Francuskie Terytorium Południowe

Guam

Kiribati

Minor

Norfolk

Nowa Kaledonia

Nowa Zelandia

Palau

Papua-Nowa Gwinea

Samoa Zachodnie

Samoa Amerykańskie

Tonga

Tuvalu

Vanuatu

Wallis i Futuna

Wyspa Bożego Narodzenia

Wyspy Cooka

Wyspy Kokosowe

Wyspy McDonalda i Heard

Wyspy Salomona

Antarktyda

Antarktyda.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WYKAZ POZAEUROPEJSKICH KRAJÓW I REGIONÓW ROZWIJAJĄCYCH SIĘ, WOBEC KTÓRYCH STOSUJE SIĘ STAWKI CELNE PREFERENCYJNE DEV

Ameryka Środkowa i Południowa

Boliwia

Dominikana

Ekwador

Gujana

Gwatemala

Honduras

Jamajka

Kolumbia

Kuba

Nikaragua

Paragwaj

Salwador

Turks i Caicos

Azja

Chiny

Filipiny

Indie

Indonezja

Jordania

Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

Liban

Mongolia

Pakistan

Sri Lanka

Tajlandia

Wietnam

Afryka

Angola

Cote d'Ivoire

Egipt

Ghana

Kamerun

Kenia

Kongo

Maroko

Namibia

Nigeria

Senegal

Suazi (Swaziland)

Tunezja

Zimbabwe

Australia i Oceania

Papua-Nowa Gwinea

Tonga

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WYKAZ KRAJÓW I REGIONÓW NAJMNIEJ ROZWINIĘTYCH, WOBEC KTÓRYCH STOSUJE SIĘ STAWKI CELNE PREFERENCYJNE LDC

Ameryka Środkowa i Południowa

Haiti

Azja

Afganistan

Bangladesz

Bhutan

Jemen

Kambodża

Laos

Malediwy

Myanmar

Nepal

Afryka

Benin

Botswana

Burkina Faso

Burundi

Czad

Dżibuti

Etiopia

Gambia

Gwinea

Gwinea-Bissau

Gwinea Równikowa

Komory

Lesotho

Liberia

Madagaskar

Malawi

Mali

Mauretania

Mozambik

Niger

Republika Środkowoafrykańska

Republika Zielonego Przylądka

Rwanda

Sierra Leone

Somalia

Sudan

Tanzania

Togo

Uganda

Wyspy Św. Tomasza i Książęca

Zair

Zambia

Australia i Oceania

Kiribati

Samoa Zachodnie

Tuvalu

Vanuatu

Wyspy Salomona

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH WSPÓLNOT EUROPEJSKICH (WE)

1. Belgia

2. Dania

3. Francja

4. Grecja

5. Hiszpania

6. Holandia

7. Irlandia

8. Luksemburg

9. Niemcy (RFN)

10. Portugalia

11. Wielka Brytania

12. Włochy

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WYKAZ PAŃSTW CZŁONKOWSKICH EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTA)

1. Austria

2. Finlandia

3. Islandia

4. Liechtenstein

5. Norwegia

6. Szwajcaria

7. Szwecja

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WYKAZ TOWARÓW UPRZEDNIO WYWIEZIONYCH CZASOWO ZA GRANICĘ W CELU NAPRAWIENIA LUB USZLACHETNIENIA, W STOSUNKU DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ ZEROWĄ STAWKĘ CELNĄ

Lp.WyszczególnienieKod PCN
123
ITowary oraz ich części produkowane według specjalnych warunków technicznych i technologicznych, przeznaczone do celów wojskowych:
1. Materiały wybuchowe; produkty pirotechniczne; stopy

piroforyczne; niektóre materiały łatwo palne

dział 36 z

wyłącz.ex.3605

2. Bomby, granaty, torpedy, miny, rakiety i podobne

uzbrojenie wojenne oraz jego części; naboje, pociski

i inna amunicja oraz jej części, w tym przybitki

nabojów śrutowych i kulowych

9306
3. Czołgi oraz inne opancerzone samobieżne pojazdy

bojowe z uzbrojeniem lub bez oraz części tych

pojazdów

8710
4. Samoloty i śmigłowce oraz ich częściex. 8802, 8803
5. Okręty wojenne i ich częściex. 8906, 8908
6. Broń i amunicja, ich części i akcesoriadział 93
7. Łączność specjalna (z urządzeniami szyfrującymi i de-

szyfrującymi)

ex. dział 85
8. Pozostały sprzęt wyposażony w ogniowe środki rażenia,

również części aktywnych środków ogniowych

ex. sekcja XVII
IISprzęt pomocniczy i wyposażenie aktywnych środków ogniowych, produkowane według specjalnych warunków technicznych i technologicznych, przeznaczone do celów wojskowych:
1. Sprzęt i systemy kierowania ogniem, radiolokacyjne,

obserwacyjne i nawigacyjne

ex. sekcja XVI

ex.dział 90, 91

2. Sprzęt i systemy łącznościex. sekcja XVI,

ex. dział 90

3. Trenażery i urządzenia testowesekcja różne
4. Maszyny, urządzenia, systemy elektryczne i

elektroniczne oraz ich części

ex. sekcja XVI
5. Specjalne źródła zasilaniaex. dział 85
6. Narzędzia i aparaty optyczne, fotograficzne, kinema-

tograficzne, pomiarowe, kontrolne i precyzyjne

ex.dział 90, 91
7. Środki transportuex. sekcja XVII
8. Inny sprzęt pomocniczy do celów wojskowychsekcja różne
ex. dotyczy niektórych towarów z działów lub sekcji.
1 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 10 lutego 1994 r. (Dz.U.94.25.85) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 13 marca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.75.340) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 22 listopada 1994 r. (Dz.U.94.129.642) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lipca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.77.352) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 1994 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz.U.94.75.340) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 sierpnia 1994 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 23 sierpnia 1994 r. (Dz.U.94.94.449) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 września 1994 r.