§ 8. - Cła na towary przywożone z zagranicy. - Dz.U.1993.51.235 - OpenLEX

§ 8. - Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.51.235

Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 1994 r.
§  8.
1.
Do towarów objętych kontraktami zawartymi przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia i wysłanych przed tym dniem stosuje się stawki celne określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 lipca 1991 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 67, poz. 288, Nr 74, poz. 325 i 327, Nr 93, poz. 412, Nr 121, poz. 529, z 1992 r. Nr 6, poz. 26, Nr 15, poz. 58, Nr 17, poz. 71 i Nr 81, poz. 417 oraz z 1993 r. Nr 29, poz. 135), jeżeli stawka celna określona w taryfie celnej, o której mowa w § 1 niniejszego rozporządzenia, jest wyższa albo kraj lub region pochodzenia towaru był objęty preferencjami celnymi, a nie został objęty preferencjami celnymi, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszego rozporządzenia, pod warunkiem że zostały zgłoszone do odprawy celnej w ciągu jednego miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.
Przez kontrakty, o których mowa w ust. 1, rozumie się kontrakty potwierdzone fakturami handlowymi, wystawionymi przed dniem ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 nie dotyczą towarów, w odniesieniu do których pobieranie ceł zostało zawieszone:
1)
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 1992 r. w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów (Dz. U. Nr 101, poz. 507),
2)
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 marca 1993 r. w sprawie zawieszenia do dnia 30 czerwca 1993 r. pobierania ceł od niektórych towarów (Dz. U. Nr 21, poz. 89).