§ 7. - Cła na towary przywożone z zagranicy. - Dz.U.1993.51.235 - OpenLEX

§ 7. - Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.51.235

Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 1994 r.
§  7. 2
 
1.
Przy przywozie towarów uprzednio wywiezionych czasowo za granicę w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia stosuje się stawkę celną właściwą dla towaru według jego stanu w dniu zgłoszenia do odprawy celnej przywozowej, a za wartość celną przyjmuje się wartość wykonanej naprawy, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia oraz wartość materiałów zużytych w wykonywanym procesie, powiększone o kwoty wymienione w art. 25 ust. 1 pkt 1-6 ustawy.
2.
Przy przywozie towarów uprzednio wywiezionych czasowo za granicę w celu naprawienia lub uszlachetnienia, wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, stosuje się zerową stawkę celną pod warunkiem uzyskania pozwolenia przywozu, zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
2 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 18 sierpnia 1993 r. (Dz.U.93.79.369) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 12 września 1993 r.