§ 6. - Cła na towary przywożone z zagranicy. - Dz.U.1993.51.235 - OpenLEX

§ 6. - Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.51.235

Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 1994 r.
§  6.
1.
Przy ustalaniu należności celnych zaokrągla się:
1)
do pełnych 10.000 zł - wartość celną towaru,
2)
do pełnego 1.000 zł - kwoty naliczonego cła oraz kwoty odsetek za zwłokę.
2.
Zaokrąglanie do pełnych kwot następuje w ten sposób, że końcówki nie przekraczające i równe połowie kwoty określonej w ust. 1 pomija się, a końcówki przekraczające połowę tych kwot podnosi się do pełnych kwot.