§ 5. - Cła na towary przywożone z zagranicy. - Dz.U.1993.51.235 - OpenLEX

§ 5. - Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.51.235

Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 1994 r.
§  5.
1.
Ustanawia się 6% stawkę celną niezależnie od stawek celnych określonych w § 1 i 2 na towary przywożone z zagranicy.
2.
Cło według stawki celnej, o której mowa w ust. 1, jest pobierane niezależnie od tego, czy towar jest zwolniony w części lub w całości od cła, cło zostało zawieszone lub jest pobierane według innych stawek celnych niż określone w § 1 i 2.
3. 1
Przepisy ust. 1 i 2 nie mają zastosowania do towarów zwolnionych od cła na podstawie art. 12-17 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445, z 1991 r. Nr 60, poz. 253, Nr 73, poz. 320 i Nr 100, poz. 442 oraz z 1992 r. Nr 21, poz. 85), zwanej dalej "ustawą", oraz na podstawie odrębnych ustaw.
1 § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 czerwca 1993 r. (Dz.U.93.56.253) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 lipca 1993 r.