§ 4. - Cła na towary przywożone z zagranicy. - Dz.U.1993.51.235 - OpenLEX

§ 4. - Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.51.235

Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 1994 r.
§  4.
1.
Preferencyjne stawki celne określone w § 2 ust. 1 pkt 2 stosuje się do towarów bezpośrednio zakupionych w krajach i regionach wymienionych w załączniku nr 3 lub nr 4 oraz bezpośrednio przywożonych z tych krajów i regionów, po udokumentowaniu pochodzenia towarów zgodnie z wymogami określonymi odrębnie.
2.
Za towary bezpośrednio zakupione uważa się towary, które podmiot gospodarczy dokonujący obrotu towarowego z zagranicą zakupił w firmie zarejestrowanej w którymkolwiek z krajów lub regionów wymienionych w załączniku nr 3 lub nr 4.
3.
Za towary bezpośrednio przywożone uważa się towary, których transport z przyczyn geograficznych, transportowych, technicznych lub ekonomicznych odbywał się nawet przez terytoria kilku krajów i regionów, również wtedy, gdy towary te były czasowo magazynowane na terytoriach tych krajów lub regionów, pod warunkiem że pozostawały one przez cały czas pod dozorem celnym. Przekazanie towarów pod dozorem celnym w trakcie tranzytu musi być potwierdzone przez władze celne kraju tranzytu.