§ 2. - Cła na towary przywożone z zagranicy. - Dz.U.1993.51.235 - OpenLEX

§ 2. - Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.51.235

Akt utracił moc
Wersja od: 6 stycznia 1994 r.
§  2.
1.
Taryfa celna określa stawki celne:
1)
podstawowe, które stosuje się, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. a), do towarów pochodzących z krajów i regionów:
a)
Stron Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT),
b)
do których stosuje się również klauzulę największego uprzywilejowania,

wymienionych w załączniku nr 2 do rozporządzenia,

2)
preferencyjne, które stosuje się, z zastrzeżeniem pkt 3 lit. b), do towarów pochodzących z:
a)
pozaeuropejskich krajów i regionów rozwijających się (stawki preferencyjne DEV), wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia, jeżeli wartość produktu krajowego brutto przypadającego na jednego mieszkańca nie przekracza wartości produktu krajowego brutto przypadającego na jednego mieszkańca w Polsce,
b)
krajów i regionów najmniej rozwiniętych (stawka preferencyjna LDC), wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia,
3)
autonomiczne, które stosuje się do towarów pochodzących:
a)
z krajów i regionów, o których mowa w pkt 1, jeżeli stawka celna podstawowa jest wyższa od określonej dla tego towaru stawki celnej autonomicznej lub gdy stawka celna podstawowa nie została określona,
b)
z krajów i regionów, o których mowa w pkt 2, jeżeli stawka celna preferencyjna nie została określona, a towar nie pochodzi z kraju lub regionu wymienionego również w załączniku nr 2; jeżeli towar pochodzi z kraju lub regionu wymienionego w załączniku nr 2, przepis pkt 1 i pkt 3 lit. a) stosuje się odpowiednio,
c)
z krajów i regionów innych niż te, o których mowa w pkt 1 i 2.
2.
Do towarów, dla których nie można ustalić kraju lub regionu pochodzenia towaru, stosuje się stawkę celną autonomiczną podwyższoną o 100% lub stawkę podstawową podwyższoną o 100%, jeżeli jest wyższa od stawki autonomicznej.