Cła na towary przywożone z zagranicy. - Dz.U.1991.67.288 - OpenLEX

Cła na towary przywożone z zagranicy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1991.67.288

Akt utracił moc
Wersja od: 4 maja 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 23 lipca 1991 r.
w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy.

Na podstawie art. 4 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 i z 1991 r. Nr 60, poz. 253) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się stawki celne na towary przywożone z zagranicy w wysokości określonej w taryfie celnej stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Cła i końcówek sum w wysokości do 1000 zł od towaru zakwalifikowanego do odpowiedniej pozycji taryfy celnej nie nalicza się i nie pobiera się.
1.
Taryfa celna określa stawki celne, które stosuje się do towarów pochodzących z krajów i regionów:
1)
Stron Układu Ogólnego w Sprawie Taryf Celnych i Handlu (GATT),
2)
do których stosuje się klauzulę najwyższego uprzywilejowania.
2.
Wykaz krajów i regionów, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Do towarów pochodzących z krajów i regionów innych niż określone w ust. 1 stosuje się stawki celne podwyższone o 100%, a w razie gdy stawka taryfowa wynosi zero, stosuje się stawkę w wysokości 25% wartości celnej towaru.
Stawki celne, o których mowa w § 3 ust. 1, stosuje się po przedstawieniu świadectwa pochodzenia towaru określonego odrębnie.
Ustala się preferencyjne zerowe stawki celne na towary pochodzące z krajów i regionów najmniej rozwiniętych, wymienionych w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Ustala się i pobiera cło według preferencyjnych stawek celnych w wysokości 0,7 stawki podstawowej, określonej w taryfie celnej, na towary pochodzące z pozaeuropejskich krajów i regionów wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia, jeżeli wartość produktu krajowego brutto przypadającego na jednego mieszkańca nie przekracza wartości produktu krajowego brutto przypadającego na jednego mieszkańca w Polsce.
Ustala się preferencyjne zerowe stawki celne na towary tropikalne pochodzące z krajów i regionów wymienionych w załączniku nr 4 do rozporządzenia. Wykaz towarów tropikalnych stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
1.
Preferencyjne stawki celne określone w § 5-7 stosuje się do towarów bezpośrednio zakupionych w krajach i regionach, o których tam mowa, oraz bezpośrednio przywożonych z tych krajów i regionów, po przedstawieniu właściwego świadectwa pochodzenia towaru, określonego odrębnie.
2.
Za towary bezpośrednio zakupione uważa się towary zakupione w firmie zarejestrowanej w kraju lub regionie oraz w filiach tych firm znajdujących się w innych krajach lub regionach, wobec których stosuje się preferencje celne.
3.
Za towary bezpośrednio przywożone uważa się towary, których transport z przyczyn geograficznych, transportowych, technicznych lub ekonomicznych odbywał się nawet przez terytoria kilku krajów lub regionów, również wtedy gdy towary te były czasowo magazynowane na terytoriach tych krajów lub regionów, pod warunkiem że pozostawały one przez cały czas pod dozorem celnym.
1.
Preferencyjnych stawek celnych określonych w § 5 i 6 nie stosuje się do towarów wymienionych w wykazie towarów, do których nie stosuje się preferencyjnych stawek celnych stanowiących załącznik nr 6 do rozporządzenia, z wyjątkami, o których mowa w ust. 2.
2. 1
Preferencyjne stawki celne, określone w § 5 i 6, stosuje się do towarów wymienionych w załączniku nr 6 do rozporządzenia w przypadku, gdy zostały one objęte kontraktami zawartymi przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a ich dostawa nastąpi w terminie jednego miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Przy przywozie towarów uprzednio wywiezionych czasowo w celu naprawienia, uszlachetnienia, przerobu lub przetworzenia stosuje się stawkę celną właściwą dla towaru według jego stanu w dniu zgłoszenia celnego, a za wartość celną przyjmuje się wartość przywiezionego towaru, pomniejszoną o wartość wywiezionego towaru.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1989 r. w sprawie ceł na towary przywożone z zagranicy (Dz. U. Nr 75, poz. 448, z 1990 r. Nr 19, poz. 113, Nr 31, poz. 183, Nr 42, poz. 247, Nr 57, poz. 339 i Nr 77, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 1, poz. 4, Nr 20, poz. 85, Nr 37, poz. 163, Nr 47, poz. 205 i 208 oraz Nr 50, poz. 218).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 1991 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  2 (Załącznik nr 1 do rozporządzenia stanowi odrębne wydawnictwo)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  3 WYKAZ PAŃSTW STRON UKŁADU OGÓLNEGO W SPRAWIE TARYF CELNYCH I HANDLU (GATT)

1. Antigua i Barbuda

2. Argentyna

3. Australia

4. Austria

5. Bangladesz

6. Barbados

7. Belgia

8. Belize

9. Benin

10. Boliwia

11. Botswana

12. Brazylia

13. Burkina Faso

14. Burundi

15. Chile

16. Cypr

17. Czad

18. Czechosłowacja

19. Dania

20. Dominikana

21. Egipt

22. Filipiny

23. Finlandia

24. Francja

25. Gabon

26. Gambia

27. Ghana

28. Grecja

29. Gujana

30. Gwatemala

31. Haiti

32. Hiszpania

33. Holandia

34. Hongkong

35. Indie

36. Indonezja

37. Irlandia

38. Islandia

39. Izrael

40. Jamajka

41. Japonia

42. Jugosławia

43. Kamerun

44. Kanada

45. Kenia

46. Kolumbia

47. Kongo

48. Kostaryka

49. Republika Korei

50. Kuba

51. Kuwejt

52. Lesotho

53. Luksemburg

54. Madagaskar

55. Makao

56. Malawi

57. Malediwy

58. Malezja

59. Malta

60. Maroko

61. Mauretania

62. Mauritius

63. Meksyk

64. Myanmar

65. Niger

66. Nigeria

67. Nikaragua

68. Norwegia

69. Nowa Zelandia

70. Pakistan

71. Peru

72. Portugalia

73. Republika Federalna Niemiec

74. Republika Południowej Afryki

75. Republika Środkowoafrykańska

76. Rumunia

77. Rwanda

78. Senegal

79. Sierra Leone

80. Singapur

81. Sri Lanka

82. Stany Zjednoczone Ameryki

83. Surinam

84. Szwajcaria

85. Szwecja

86. Tajlandia

87. Tanzania

88. Togo

89. Trynidad i Tobago

90. Tunezja

91. Turcja

92. Uganda

93. Urugwaj

94. Wenezuela

95. Węgry

96. Wielka Brytania

97. Włochy

98. Cote d`lvoire

99. Zair

100. Zambia

101. Zimbabwe

WYKAZ INNYCH KRAJÓW I REGIONÓW, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ KLAUZULĘ NAJWYŻSZEGO UPRZYWILEJOWANIA

1. Albania

2. Algeria

3. Arabia Saudyjska

4. Bahamy

5. Bahrajn

6. Brunei

7. Bułgaria

8. Chiny

9. Iran

10. Irak

11. Katar

12. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

13. Laos

14. Liban

15. Libia

16. Mongolia

17. Oman

18. Panama

19. Portoryko

20. Seszele

21. St. Christopher i Nevis

22. Syria

23. Tajwan

24. Wietnam

241.  Zjednoczone Emiraty Arabskie

25. Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich

ZAŁĄCZNIK Nr  3

LISTA KRAJÓW I REGIONÓW NAJMNIEJ ROZWINIĘTYCH, WOBEC KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PREFERENCYJNE 0 STAWKI CELNE

1. Afganistan

2. Bangladesz

3. Benin

4. Buthan

5. Botswana

6. Burkina Faso

7. Burundi

8. Czad

9. Dżibuti

10. Etiopia

11. Gambia

12. Gwinea7

13. Gwinea-Bissau

14. Gwinea Równikowa

15. Haiti

16. Kiribati

17. Komory

18. Laos

19. Lesotho

20. Liberia

21. Malawi

22. Malediwy

23. Mali

24. Mauretania

25. Mozambik

26. Myanmar

27. Nepal

28. Niger

29. Republika Jemenu

30. Republika Środkowoafrykańska

31. Republika Zielonego Przylądka

32. Rwanda

33. Samoa Zachodnie

34. Sierra Leone

35. Somalia

36. Sudan

37. Tanzania

38. Togo

39. Tuvalu

40. Uganda

41. Vanuatu

42. Wyspy Świętego Tomasza i Książęca

ZAŁĄCZNIK Nr  4

  4 LISTA KRAJÓW I REGIONÓW, WOBEC KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PREFERENCYJNE STAWKI CELNE W WYSOKOŚCI 0,7 STAWKI PODSTAWOWEJ

1. Angola

2. Belize

3. Boliwia

4. Chile

5. Chiny

6. Cote d’Ivoire

7. Dominika

8. Dominikana

9. Egipt

10. Ekwador

11. Fidżi

12. Filipiny

13. Ghana

14. Grenada

15. Gujana

16. Gwatemala

17. Honduras

18. Indie

19. Indonezja

20. Jamajka

21. Jordania

22. Kamerun

23. Kampucza

24. Kenia

25. Kolumbia

26. Kongo

27. Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna

28. Kostaryka

29. Kuba

30. Liban

31. Madagaskar

32. Maroko

33. Mongolia

34. Namibia

35. Nigeria

36. Nikaragua

37. Pakistan

38. Papua-Nowa Gwinea

39. Paragwaj

40. Peru

41. Salwador

42. Senegal

43. Sri Lanka

44. St. Lucia

45. St. Vincent i Grenadyny

46. Suazi

47. Syria

48. Tajlandia

49. Tonga

50. Tunezja

51. Wietnam

52. Wyspy Salomona

53. Zair

54. Zambia

55. Zimbabwe

ZAŁĄCZNIK Nr  5

  5 WYKAZ TOWARÓW TROPIKALNYCH, DO KTÓRYCH STOSUJE SIĘ PREFERENCYJNE 0 STAWKI CELNE

PozycjaKod CNNazwa
123
06020602Inne rośliny żywe (łącznie z ich korzeniami), sadzonki i zrazy; grzybnia:
0602 10- Nieukorzenione sadzonki i zrazy:
0602 10 10- - Winorośli
0602 10 90- - Pozostałe
- Pozostałe:
0602 99- - Pozostałe:
- - - Pozostałe:
- - - - Pozostałe:
- - - - - Rośliny rosnące w pomieszczeniach:
- - - - - - Pozostałe:
0602 99 99- - - - - - - Pozostałe
06030603Kwiaty cięte i pąki kwiatowe gatunków odpowiednich na bukiety lub do celów zdobniczych, świeże, suszone, barwione, bielone, impregnowane lub w inny sposób przygotowane:
0603 10- Świeże:
- - Od 1 czerwca do 31 października:
0603 10 15- - - Orchidee
0603 10 21- - - Gladiole
0603 10 29- - - Pozostałe
- - Od 1 listopada do 31 maja:
0603 10 55- - - Orchidee
0603 10 61- - - Gladiole
0603 10 69- - - Pozostałe
0603 90 00- Pozostałe
07140714Maniok, maranda, salep, karczochy jerozolimskie, słodkie ziemniaki i podobne korzenie i bulwy o dużej zawartości skrobi i inuliny, świeże lub suszone, nawet cięte w plasterki lub w postaci granulek; rdzeń sagowca:
0714 10- Maniok (cassava):
0714 10 10- - Granulki z mąki lub grysiku
- - Pozostały:
0714 10 91- - - W rodzaju używanego do spożycia przez ludzi, w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie

przewyższającej 28 kg, zarówno świeży i cały lub bez

skórki i mrożony, nawet w plasterkach

0714 90- Pozostałe:
- Maranda, salep i podobne korzenie i bulwy o dużej

zawartości skrobi:

0714 90 11- - - W rodzaju używanych do spożycia przez ludzi w

bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie

przewyższającej 28 kg, zarówno świeże i całe lub bez

skórki i mrożone, nawet w plasterkach

0714 90 19- - - Pozostałe
0714 90 90- - Pozostałe
08010801Orzechy kokosowe, orzechy brazylijskie i orzechy nerkowca, świeże lub suszone, łuskane lub obrane albo nie:
0801 10- Orzechy kokosowe:
0801 10 10- - Orzechy kokosowe wysuszone
0801 10 90- - Pozostałe
0801 20 00- Orzechy brazylijskie
0801 30 00- Orzechy nerkowca
08020802Inne orzechy, świeże lub suszone, łuskane lub obrane albo nie:
0802 90- Pozostałe:
0802 90 10- - Orzeszki pecan
0802 90 30- - Owoce palmy areca (lub betel) i owoce cola
0802 90 90- - Pozostałe
08030803 00Banany łącznie z plantanami, świeże lub suszone:
0803 00 10- Świeże
0803 00 90- Suszone
08040804Daktyle, figi, ananasy, avokado, guawa, mango i smaczelina, świeże lub suszone:
0804 10 00- Daktyle
0804 30 00- Ananasy
0804 40- Avokado:
0804 40 10- - Od 1 grudnia do 31 maja
0804 40 90- - Od 1 czerwca do 30 listopada
0804 50 00- Guawa, mango i smaczelina
08070807Melony (łącznie z arbuzami) i papaje, świeże:
0807 20 00- Papaje
08100810Inne owoce, świeże:
0810 90- Pozostałe:
0810 90 30- - Tamaryndy, jabłka nerkowca, śliwki sączyńca
0810 90 80- - Pozostałe
08110811Owoce i orzechy, nie gotowane lub gotowane na parze albo w wodzie, mrożone, nawet zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:
0811 90- Pozostałe:
- Zawierające dodatek cukru lub innego środka słodzącego:
0811 90 10- - - O zawartości cukru przewyższającej 13% masy
0811 90 30- - - Pozostałe
0811 90 50- - - Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus
0811 90 70- - - Owoce z gatunków Vaccinium myrtilloides i Vaccinium

angustifolium

0811 90 90- - - Pozostałe
08120812Owoce i orzechy zakonserwowane tymczasowo (na przykład gazowym dwutlenkiem siarki, w solance, w wodzie siarkowej lub innych roztworach konserwujących), ale nie nadające się w tym stanie do bezpośredniego spożycia:
0812 90- Pozostałe:
0812 90 20- - Pomarańcze
0812 90 30- - Papaje
0812 90 40- - Owoce z gatunku Vaccinium myrtillus
0812 90 90- - Pozostałe
08130813Owoce suszone, inne niż objęte pozycjami od nr 0801 do 0806; mieszanki orzechów lub suszonych owoców objętych niniejszym działem:
0813 40- Inne owoce:
0813 40 10- - Brzoskiwinie łącznie z nektarynami
0813 40 50- - Papaje
0813 40 60- - Tamaryndy
0813 40 80- - Pozostałe
0813 50- Mieszanki orzechów lub suszonych owoców objętych

niniejszym działem:

- - Sałatki z suszonych owoców, innych niż objętych

pozycjami od nr 0801 do 0806:

0813 50 11- - - Nie zawierające suszonych śliwek
0813 50 19- - - Zawierające suszone śliwki
0813 50 30- - Mieszanki wyłącznie z suszonych orzechów objętych

pozycjami nr 0801 i 0802

- - Inne mieszanki:
0813 50 91- - - Nie zawierające suszonych śliwek lub fig
0813 50 99- - - Pozostałe
09010901Kawa, nawet palona lub bezkofeinowa; łupinki i łuski kawy; substytuty kawy zawierające kawę naturalną w każdej proporcji:
- Kawa, nie palona:
0901 11 00- - Nie pozbawiona kofeiny
0901 12 00- - Bezkofeinowa
- Kawa, palona:
0901 21 00- - Nie pozbawiona kofeiny
0901 22 00- - Bezkofeinowa
0901 30 00- Łupinki i łuski kawy
0901 40 00- Substytuty kawy zawierające kawę naturalną
09020902Herbata:
0902 10 00- Herbata zielona (nie fermentowana) w bezpośrednim

opakowaniu o zawartości nie przewyższającej 3 kg

0902 20 00- Inna herbata zielona (nie fermentowana)
0902 30 00- Herbata czarna (fermentowana) i herbata częściowo

fermentowana, w bezpośrednim opakowaniu o zawartości nie

przewyższającej 3 kg

0902 40 00- Inna herbata czarna (fermentowana) i inna herbata

częściowo fermentowana

09040904Pieprz z rodzaju Piper; suszone lub rozgniatane lub mielone owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta:
0904 11- - Nie rozgniatany ani nie mielony
- Pieprz:
0904 11- - Nie rozgniatany ani nie mielony:
0904 11 10- - - Do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub

rezinoidów

0904 11 90- - - Pozostały
0904 12 00- - Rozgniatany lub mielony
0904 20- Owoce z rodzaju Capsicum lub z rodzaju Pimenta, suszone

lub rozgniatane, lub mielone:

- - Nie rozgniatane ani nie mielone:
0904 20 10- - - Słodka papryka
- - - Pozostałe:
0904 20 31- - - - Z rodzaju Capsicum do produkcji pieprzu tureckiego

lub barwników oleożywicznych Capsicum

0904 20 35- - - - Do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub

rezinoidów

0904 20 39- - - - Pozostałe
0904 20 90- - Rozgniatany lub mielony
09050905 00 00Wanilia
09060906Cynamon i kwiaty cynamonowca:
0906 10 00- Nie rozgniatany ani nie mielony
0906 20 00- Rozgniatany lub mielony
09070907 00 00Goździki (całe owoce, kwiaty i szypułki)
09080908Gałka muszkatołowa, kwiat muszkatołowy i kardamony
0908 10- Gałka muszkatołowa:
0908 10 10- - Nie rozgniatana ani nie mielona, do przemysłowej

produkcji olejków eterycznych lub rezinoidów

0908 10 90- - Pozostała
0908 20- Kwiat muszkatołowy:
0908 20 10- - Nie rozgniatany ani nie mielony
0908 20 90- - Rozgniatany lub mielony
0908 30 00- Kardamony
09090909Nasiona anyżku, badianu, kopru, kolendra, kminu i kminku; jagody jałowca:
0909 10- Nasiona anyżku i badianu:
0909 10 10- - Nasiona anyżku
0909 10 90- - Nasiona badianu
0909 20 00- Nasiona kolendra
0909 30- Nasiona kminu:
- - Nie rozgniatane ani nie mielone:
0909 30 11- - - Do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub

rezinoidów

0909 30 19- - - Pozostałe
0909 30 90- - Rozgniatane lub mielone
0909 40- Nasiona kminku:
- - Nie rozgniatane ani nie mielone:
0909 40 11- - - Do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub

rezinoidów

0909 40 19- - - Pozostałe
0909 40 90- - Rozgniatane lub mielone
0909 50- Nasiona kopru; jagody jałowca:
- Nie rozgniatane ani nie mielone:
0909 50 11- - - Do przemysłowej produkcji olejków eterycznych lub

rezinoidów

0909 50 19- - - Pozostałe
0909 50 90- - Rozgniatane lub mielone
09100910Imbir, szafran, kurkuma, tymianek, liście laurowe, curry i inne przyprawy korzenne:
0910 10 00- Imbir
0910 20- Szafran:
0910 20 10- - Nie rozgniatany ani nie mielony
0910 20 90- - Rozgniatany lub mielony
0910 30 00- Kurkuma
0910 40- Tymianek; liście laurowe:
- - Tymianek:
- - - Nie rozgniatany ani nie mielony:
0910 40 11- - - - Tymianek dziki (Thymus serpyllum)
0910 40 13- - - - Pozostały
0910 40 19- - - Rozgniatany lub mielony
0910 40 90- - Liście laurowe
0910 50 00- Curry
- Inne przyprawy korzenne:
0910 91- - Mieszanki wymienione w uwadze 1 (b) do niniejszego

działu:

0910 91 10- - - Nie rozgniatane ani nie mielone
0910 91 90- - - Rozgniatane lub mielone
0910 99- - Pozostałe:
0910 99 10- - - Nasiona kozieradki
- - - Pozostałe:
0910 99 91- - - - Nie rozgniatane ani nie mielone
0910 99 99- - - - Rozgniatane lub mielone
10061006Ryż:
1006 10- Ryż nie łuskany:
1006 10 10- - Siewny
- - Pozostały:
- - - Sparzony:
1006 10 21- - - - Okrągłoziarnisty
1006 10 23- - - - Średnioziarnisty
- - - - Długoziarnisty:
1006 10 25- - - - - O stosunku długości do szerokości większym niż 2,

ale mniejszym niż 3

1006 10 27- - - - - O stosunku długości do szerokości równym 3 lub

większym niż 3

- - - Pozostały:
1006 10 92- - - - Okrągłoziarnisty
1006 10 94- - - - Średnioziarnisty
- - - - Długoziarnisty:
1006 10 96- - - - - O stosunku długości do szerokości większym niż 2,

ale mniejszym niż 3

1006 10 98- - - - - O stosunku długości do szerokości równym 3 lub

większym niż 3

1006 20- Ryż łuskany (brązowy):
- - Parzony:
1006 20 11- - - Okrągłoziarnisty
1006 20 13- - - Średnioziarnisty
- - - Długoziarnisty:
1006 20 15- - - - O stosunku długości do szerokości większym niż 2,

ale mniejszym niż 3

1006 20 17- - - - O stosunku długości do szerokości równym 3 lub

większym niż 3

- - Pozostały:
1006 20 92- - - Okrągłoziarnisty
1006 20 94- - - Średnioziarnisty
- - - Długoziarnisty:
1006 20 96- - - - O stosunku długości do szerokości większym niż 2,

ale mniejszym niż 3

1006 20 98- - - - O stosunku długości do szerokości równym 3 lub

większym niż 3

1006 30- Ryż całkowicie lub częściowo bielony, również polerowany

lub glazurowany:

- - Ryż półbielony:
1006 30 21- - - - Okrągłoziarnisty
1006 30 23- - - - Średnioziarnisty
- - - - Długoziarnisty:
1006 30 25- - - - - O stosunku długości do szerokości większym niż 2,

ale mniejszym niż 3

1006 30 27- - - - - O stosunku długości do szerokości równym 3 lub

większym niż 3

- - - Pozostały:
1006 30 42- - - - Okrągłoziarnisty
1006 30 44- - - - Średnioziarnisty
- - - - Długoziarnisty:
1006 30 46- - - - - O stosunku długości do szerokości większym niż 2,

ale mniejszym niż 3

1006 30 48- - - - - O stosunku długości do szerokości równym 3 lub

większym niż 3

- - Ryż całkowicie bielony:
- - - Parzony:
1006 30 61- - - - Okrągłoziarnisty
1006 30 63- - - - Średnioziarnisty
- - - - Długoziarnisty:
1006 30 65- - - - - O stosunku długości do szerokości większym niż 2,

ale mniejszym niż 3

1006 30 67- - - - - O stosunku długości do szerokości równym 3 lub

większym niż 3

- - - Pozostały:
1006 30 92- - - - Okrągłoziarnisty
1006 30 94- - - - Średnioziarnisty
- - - - Długoziarnisty:
1006 30 96- - - - - O stosunku długości do szerokości większym niż 2,

ale mniejszym niż 3

1006 30 98- - - - - O stosunku długości do szerokości równym 3 lub

większym niż 3

1006 40 00- Ryż łamany
11021102Mąka ze zbóż innych niż pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:
1102 30 00- Mąka z ryżu
11031103Kasze, grysiki i granulki:
- Kasze i grysiki:
1103 14 00- - Z ryżu
11061106Mąka i grysik z suszonych roślin strączkowych objętych pozycją nr 0713, z sago, korzeni lub bulw objętych pozycją nr 0714; mąka, grysik i proszek z produktów objętych Działem 8:
1106 20- Mąka i grysik z sago, korzeni lub bulw objętych pozycją

nr 0714:

1106 20 10- - Denaturowane
- - Pozostałe:
1106 20 91- - - Do produkcji skrobi
1106 20 99- - - Pozostałe
1106 30- Mąka, grysik i proszek z produktów objętych Działem 8:
1106 30 10- - Z bananów
11081108Skrobie; inulina:
- Skrobie:
1108 14 00- - Skrobia z manioku (Cassava)
12021202Orzeszki ziemne, nie palone ani nie gotowane inaczej, nawet łuskane lub łamane:
1202 10- W łupinkach:
1202 10 10- - Siewne
1202 10 90- - Pozostałe
1202 20 00- Łuskane, łamane lub nie
12031203 00 00Kopra
12071207Inne nasiona i owoce oleiste, nawet łamane:
1207 10- Orzechy palmowe i ich jądra:
1207 10 10- - Siewne
1207 10 90- - Pozostałe
1207 30- Nasiona rącznika:
1207 30 10- - Siewne
1207 30 90- - Pozostałe
- Inne:
1207 92- - Orzechy masłosza (orzechy karite):
1207 92 10- - - Siewne
1207 92 90- - - Pozostałe
1207 99- - Pozostałe
1207 99 10- - - Siewne
- - - Pozostałe:
1207 99 99- - - - Pozostałe
12081208Mąka i grysiki z nasion lub owoców oleistych, inne niż z gorczycy:
1208 90 00- Pozostałe
12111211Rośliny i ich części (łącznie z nasionami i owocami) używane głównie w perfumerii, farmacji lub używane do celów owadobójczych lub podobnych, świeże lub suszone, krojone, kruszone, proszkowane lub nie:
1211 90- Pozostałe:
1211 90 10- - Maruna (kwiaty, liście, łodygi, skórki i korzenie)
1211 90 30- - Fasola tonkińska
1211 90 50- - Kora chinowa
13011301Szelak; gumy naturalne, żywice, gumożywice i balsamy:
1301 10 00- Szelak
1301 20 00- Guma arabska
1301 90 00- Pozostałe
13021302Soki i ekstrakty roślinne; substancje pektynowe, pektyniany i pektyny; agar-agar i inne śluzy i zagęszczacze modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:
- Soki i ekstrakty roślinne:
1302 14 00- - Ze złocienia lub z korzeni roślin zawierających rotenon
1302 19- - Pozostałe:
1302 19 10- - - Z Quassia amara; aloesu i manny
1302 19 30- - - Mieszaniny ekstraktów roślinnych dla produkcji

napojów i przetworów spożywczych

- - - Pozostałe:
1302 19 91- - - - Lecznicze
1302 19 99- - - - Pozostałe
Śluzy i zagęszczacze, modyfikowane lub nie, pochodzące z produktów roślinnych:
1302 39 00- - Pozostałe
14011401Materiały roślinne używane głównie do wyplatania (na przykład bambus, trzcinopalmy, trzciny, sitowie, łozina, rafia, słoma zbożowa czyszczona bielona lub barwiona i łyko lipowe):
1401 10 00- Bambusy
1401 20 00- Trzcinopalmy
1401 90 00- Pozostałe
14021402Materiały roślinne używane głównie do wyściełania, wypychania (na przykład kapok, włosie roślinne, trawa morska), nawet jako warstwa z materiałem podkładowym lub bez:
1402 10 00- Kapok
- Pozostałe:
1402 91 00- - Włosie roślinne
1402 99 00- - Pozostałe
14031403Materiały roślinne używane głównie do produkcji szczotek i mioteł (na przykład sorgo, piassawa, perz i korzeń ryżowy), również w kłębkach lub wiązkach:
1403 10 00- Sorgo (Sorghum vulgare var. technicum)
1403 90 00- Pozostałe
14041404Produkty roślinne gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
1404 10 00- Surowe materiały roślinne używane głównie w farbiarstwie

lub garbarstwie

1404 90 00- Pozostałe
15081508Olej z orzeszków ziemnych i jego frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:
1508 10- Olej surowy:
1508 10 10- - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1508 90- Pozostałe:
1508 90 10- - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

15111511Olej palmowy i jego frakcje, rafinowany lub nie, ale nie modyfikowany chemicznie:
1511 10- Olej surowy:
1511 10 10- - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych niż

produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1511 10 90- - Pozostały
1511 90- Pozostałe:
- - Frakcje stałe:
1511 90 19- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
1511 90 91- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych

niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1511 90 99- - - Pozostałe
15131513Olej kokosowy, olej z ziaren palmowych, olej babassu i ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:
- Olej kokosowy i jego frakcje:
- - Pozostałe:
1513 11 91- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1

kg lub mniej

1513 19- - Pozostałe:
- - - Frakcje stałe:
1513 19 11- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1

kg lub mniej

1513 19 19- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
1513 19 30- - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych

niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

- - - - Pozostałe:
1513 19 91- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1

kg lub mniej

1513 19 99- - - - - Pozostałe
- Olej z ziaren palmowych i olej babassu oraz ich frakcje:
1513 21- - Olej surowy:
- - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych

niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1513 21 11- - - - Olej z ziaren palmowych
1513 21 19- - - - Olej babassu
- - - Pozostałe:
1513 21 30- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1

kg lub mniej

- - - - Pozostałe:
1513 21 91- - - - - Olej z ziaren palmowych
1513 21 99- - - - - Olej babassu
1513 29- - Pozostałe:
- - - Frakcje stałe:
1513 29 11- - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1

kg lub mniej

1513 29 19- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
1513 29 30- - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych

niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

- - - - Pozostałe:
1513 29 50- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1

kg lub mniej

- - - - - Pozostałe:
1513 29 91- - - - - - Olej z ziaren palmowych
1513 29 99- - - - - - Olej babassu
15151515Inne nielotne tłuszcze i oleje roślinne (łącznie z olejem jojoba) i ich frakcje, rafinowane lub nie, ale nie modyfikowane chemicznie:
1515 30- Olej rycynowy i jego frakcje:
1515 30 10- - Do produkcji kwasu aminoundekanowego używanego do

wytwarzania tekstylnych włókien syntetycznych lub

tworzyw sztucznych

1515 30 90- - Pozostałe
1515 60- Olej jojoba i jego frakcje:
1515 60 10- - Olej surowy
1515 60 90- - Pozostałe
1515 90- Inne:
1515 90 10- - Oleje oiticica (Licania rigida); woski mirtowy i

japoński i ich frakcje

- - Olej z nasion tytoniu i jego frakcje:
- - - Olej surowy:
1515 90 21- - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych

niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 90 29- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
1515 90 31- - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych innych

niż produkcja artykułów spożywanych przez ludzi

1515 90 39- - - - Pozostałe
1515 90 40- - - - Do zastosowań technicznych lub przemysłowych

innych niż produkcja artykułów spożywanych przez

ludzi (a)

- - - - Pozostałe:
1515 90 51- - - - - Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto 1 kg lub mniej

1515 90 59- - - - - Pozostałe stałe i płynne
- - - - Pozostałe:
1515 90 91- - - - - Stałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto 1 kg lub mniej

1515 90 99- - - - - Pozostałe stałe; płynne
15161516Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, częściowo lub całkowicie uwodornione, estryfikowane wewnętrznie, reestryfikowane lub elaidynizowane, rafinowane lub nie, ale dalej nie przetworzone:
1516 20- Tłuszcze i oleje roślinne oraz ich frakcje:
1516 20 10- - Uwodorniony olej rycynowy, tzw. "wosk opalowy"
- - Pozostałe:
1516 20 91- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto 1 kg

lub mniej

1516 20 99- - - Pozostałe
15181518 00Tłuszcze i oleje zwierzęce lub roślinne i ich frakcje, gotowane, utlenione, odwodnione, siarkowane, dmuchane, polimeryzowane przez ogrzanie w próżni lub w gazie obojętnym lub inaczej modyfikowane chemicznie, z wyłączeniem objętych pozycją nr 1516; niejadalne mieszaniny lub przetwory z tłuszczów lub olejów zwierzęcych lub z roślinnych albo z frakcji różnych tłuszczów lub olejów niniejszego działu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
1518 00 10- Linoksyn
- Nielotne oleje roślinne płynne, zmieszane, do zastosowań

technicznych lub przemysłowych innych niż produkcja

artykułów spożywanych przez ludzi:

1518 00 31- - Surowe
1518 00 39- - Pozostałe
1518 00 90- Pozostałe
15191519Przemysłowe jednokarboksylowe kwasy tłuszczowe; kwaśne oleje z rafinacji; przemysłowe alkohole tłuszczowe:
- Przemysłowe jednokarboksylowe kwasy tłuszczowe:
1519 11 00- - Kwas stearynowy
1519 12 00- - Kwas oleinowy
1519 19- - Pozostałe:
1519 19 10- - - Kwasy tłuszczowe destylowane
1519 19 30- - - Destylat kwasu tłuszczowego
1519 20 00- Kwaśne oleje z rafinacji
1519 30 00- Przemysłowe alkohole tłuszczowe
15201520Gliceryna, również zanieczyszczona; wody glicerynowe i ługi glicerynowe:
1520 10 00- Gliceryna surowa; wody glicerynowe i ługi glicerynowe
1520 90 00- Pozostałe, łącznie z gliceryną syntetyczną
15211521Woski roślinne (oprócz trójglicerydów), wosk pszczeli, inne woski owadzie i spermacet, nawet rafinowane lub barwione:
1521 10- Woski roślinne:
1521 10 10- - Surowe
1521 10 90- - Pozostałe
1521 90- Pozostałe:
1521 90 10- - Spermacet, nawet rafinowany lub barwiony
- - Wosk pszczeli i inne woski owadzie, nawet rafinowane

lub barwione:

1521 90 91- - - Surowe
1521 90 99- - - Pozostałe
18011801 00 00Ziarna kakaowe, całe lub łamane, surowe lub palone
18021802 00 00Kakaowe łuski, łupiny, osłonki i inne odpady z kakao
18031803Pasta kakaowa, odtłuszczona lub nie:
1803 10 00- Nie odtłuszczona
1803 20 00- Odtłuszczona całkowicie lub częściowo
18041804 00 00Kakaowe masło, tłuszcz i olej
18051805 00 00Proszek kakaowy nie zawierający dodatku cukru lub innego środka słodzącego
19031903 00 00Tapioka i jej namiastki przygotowane ze skrobi, w postaci płatków, ziaren, perełek, odsiewu lub w podobnych postaciach
20012001Warzywa, owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, przygotowane lub zakonserwowane za pomocą octu lub kwasu octowego:
2001 90- Pozostałe:
2001 90 10- - Ostry sos z mango
2001 90 20- - Owoce z rodzaju Capsicum innych niż słodka papryka i

pieprz angielski

2001 90 40- - Ignam, słodkie ziemniaki i podobne jadalne części

roślin, zawierające 5% masy lub więcej skrobi

2001 90 60- - Rdzenie palmowe
2001 90 80- - Pozostałe
20062006 00Owoce, orzechy, skórki z owoców i inne części roślin, zakonserwowane cukrem (odsączone, lukrowane lub kandyzowane):
2006 00 10- Imbir
- Pozostałe:
- - O zawartości cukru przewyższającej 13% masy:
2006 00 39- - - Pozostałe
2006 00 90- - Pozostałe
20072007Dżemy, galaretki owocowe, marmolady, przeciery i pasty owocowe lub orzechowe, będące przetworami gotowanymi, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej:
2007 10- Przetwory homogenizowane:
2007 10 10- - O zawartości cukru przewyższającej 13% masy
2007 10 90- - Pozostałe
- Pozostałe:
2007 99- - Pozostałe:
- - - O zawartości cukru przewyższającej 30% masy:
2007 99 20- - - - Przecier i pasta z kasztanów
- - - - Pozostałe:
2007 99 39- - - - - Pozostałe
- - - O zawartości cukru przewyższającej 13% masy, ale nie

przewyższającej 30%:

2007 99 51- - - - Przecier i pasta z kasztanów
2007 99 59- - - - Pozostałe
2007 99 90- - - Pozostałe
20082008Owoce, orzechy i inne jadalne części roślin, inaczej przygotowane lub zakonserwowane, nawet zawierające dodatek cukru lub innej substancji słodzącej lub alkoholu, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone:
- Orzechy, orzeszki ziemne i inne nasiona, zmieszane razem

lub nie:

2008 11- - Orzeszki ziemne:
2008 11 10- - - Masło orzechowe
- - - Pozostałe, w bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto:

2008 11 91- - - - Przewyższającej 1 kg
2008 11 99- - - - Nie przewyższającej 1 kg
2008 19- - Inne, łącznie z mieszankami:
2008 19 10- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

przewyższającej 1 kg

2008 19 90- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto nie

przewyższającej 1 kg

2008 20- Ananasy:
- - Zawierające dodatek alkoholu:
- - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

powyżej 1 kg:

2008 20 11- - - - O zawartości cukru przewyższającej 17% masy
2008 20 19- - - - Pozostałe
- Inne, włącznie z mieszankami innymi niż z podpozycji

2008 19:

2008 91 00- - Rdzenie palmowe
2008 92- - Mieszanki:
- - - Zawierające dodatek alkoholu:
- - - - O zawartości cukru powyżej 9% masy:
2008 92 11- - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nie przewyższającej

w masie 11,85%

2008 92 19- - - - - Pozostałe
- - - - Pozostałe:
2008 92 31- - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nie przewyższającej

w masie 11,85%

2008 92 39- - - - - Pozostałe
- - - - Zawierające dodatek cukru:
2008 92 50- - - - - W bezpośrednich opakowaniach o zawartości netto

powyżej 1 kg

- - - - - Pozostałe:
2008 92 71- - - - - - Mieszanki owocowe, w których żaden pojedynczy

owoc nie przekracza 50% całkowitej masy owoców

2008 92 79- - - - - - Pozostałe
- - - - Nie zawierające dodatku cukru, w bezpośrednich

opakowaniach o zawartości netto:

2008 92 91- - - - - 4,5 kg lub więcej
2008 92 99- - - - - Poniżej 4,5 kg
2008 99- - Pozostałe:
- - - Zawierające dodatek alkoholu:
- - - - Imbir:
2008 99 11- - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nie przewyższającej

w masie 11,85%

2008 99 19- - - - - Pozostałe
- - - - Winogrona:
2008 99 21- - - - - O zawartości cukru powyżej 13% masy
2008 99 23- - - - - Pozostałe
- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości cukru powyżej 9% masy:
- - - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nie

przewyższającej w masie 11,85%:

2008 99 25- - - - - - - Passionfruit i guawy
2008 99 27- - - - - - - Pozostałe
- - - - - - Pozostałe:
2008 99 32- - - - - - - Passionfruit i guawy
2008 99 34- - - - - - - Pozostałe
2008 99 35- - - - - - O rzeczywistej mocy alkoholu nie

przewyższającej w masie 11,85%

2008 99 39- - - - - - Pozostałe
- - - Nie zawierające dodatku alkoholu:
- - - - Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich

opakowaniach o zawartości netto powyżej 1 kg:

2008 99 41- - - - - Imbir
2008 99 43- - - - - Winogrona
2008 99 45- - - - - Śliwki
- - - - - Pozostałe:
2008 99 46- - - - - - Owoce passionfruit, guawy i tamaryndy
2008 99 48- - - - - - Pozostałe
- - - - Zawierające dodatek cukru, w bezpośrednich

opakowaniach o zawartości netto nie przewyższającej

1 kg:

2008 99 51- - - - - Imbir
2008 99 53- - - - - Winogrona
2008 99 55- - - - - Śliwki
- - - - - Pozostałe:
2008 99 61- - - - - - Passionfruit i guawy
2008 99 69- - - - - - Pozostałe
- - - - Nie zawierające dodatku cukru:
- - - - - Śliwki w bezpośrednich opakowaniach o zawartości

netto:

2008 99 71- - - - - - 4,5 kg lub więcej
2008 99 79- - - - - - Poniżej 4,5 kg
2008 99 85- - - - - Kukurydza inna niż kukurydza słodka (Zea mays

var. saccharata)

2008 99 91- - - - - Ignamy, słodkie ziemniaki i podobne jadalne

części roślin zawierające 5% masy lub więcej

skrobi

2008 99 99- - - - - Pozostałe
20092009Soki owocowe (łącznie z moszczem winogronowym) i soki warzywne nie sfermentowane i nie zawierające dodatku alkoholu, nawet z dodatkiem cukru lub innej substancji słodzącej:
2009 40- Sok ananasowy:
- - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20°C:
2009 40 11- - - O wartości nie przewyższającej 30 ECU za 100 kg masy

netto

2009 40 19- - - Pozostałe
2009 40 30- - - O wartości powyżej 30 ECU za 100 kg masy netto,

zawierający dodatek cukru

- - - Pozostałe:
2009 40 91- - - - O zawartości dodatku cukru powyżej 30% masy
2009 40 93- - - - O zawartości dodatku cukru nie przewyższającej 30%

masy

2009 40 99- - - Nie zawierający dodatku cukru
2009 80- Sok z dowolnego innego pojedynczego owocu lub z dowolnego

warzywa:

- - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20°C:
- - - Sok z gruszek:
2009 80 11- - - - O wartości nie przewyższającej 22 ECU za 100 kg

masy netto

2009 80 19- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
- - - - O wartości nie przewyższającej 30 ECU za 100 kg

masy netto:

2009 80 32- - - - - Soki z passionfruit i guawy
2009 80 34- - - - - Pozostałe
2009 80 39- - - - Pozostałe
2009 80 50- - - - O wartości powyżej 18 ECU za 100 kg masy netto

zawierający dodatek cukru

- - - - Pozostałe:
2009 80 61- - - - - Z dodatkiem cukru o zawartości powyżej 30% masy
2009 80 63- - - - - O zawartości dodatku cukru nie przewyższającej

30% masy

2009 80 69- - - - - Nie zawierający dodatku cukru
2009 80 80- - - - O wartości powyżej 30 ECU za 100 kg masy netto

zawierający dodatek cukru

- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości dodatku cukru powyżej 30% masy:
2009 80 83- - - - - - Soki z passionfruit i guawy
2009 80 85- - - - - - Pozostałe
2009 80 93- - - - - O zawartości dodatku cukru nie przewyższającej

30% masy

- - - - - Nie zawierający dodatku cukru:
2009 80 95- - - - - - Soki z owoców z gatunku Vaccinium macrocarpos
2009 80 99- - - - - - Pozostałe
2009 90- Mieszanki soków:
- - O gęstości powyżej 1,33 g/cm3 przy 20°C:
- - - Mieszanki soków jabłkowego i gruszkowego:
2009 90 11- - - - O wartości nie przewyższającej 22 ECU za 100 kg

masy netto

2009 90 19- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
2009 90 21- - - - O wartości nie przewyższającej 30 ECU za 100 kg

masy netto

2009 90 29- - - - Pozostałe
- - O gęstości nie przewyższającej 1,33 g/cm3 przy 20°C:
2009 90 31- - - - O wartości nie przewyższającej 18 ECU za 100 kg

masy netto i o zawartości dodatku cukru powyżej 30%

masy

2009 90 39- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
- - - - O wartości powyżej 30 ECU za 100 kg masy netto:
- - - - - Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku

ananasowego:

2009 90 41- - - - - - Zawierające dodatek cukru
2009 90 49- - - - - - Pozostałe
- - - - - Pozostałe:
2009 90 51- - - - - - Zawierające dodatek cukru
2009 90 59- - - - - - Pozostałe
- - - - O wartości nie przewyższającej 30 ECU za 100 kg

masy netto:

- - - - - Mieszanki soków owoców cytrusowych i soku

ananasowego:

2009 90 71- - - - - - O zawartości dodatku cukru powyżej 30% masy
2009 90 73- - - - - - O zawartości dodatku cukru nie przewyższającej

30% masy

2009 90 79- - - - - - Nie zawierające dodatku cukru
- - - - - Pozostałe:
2009 90 91- - - - - - O zawartości dodatku cukru powyżej 30% masy
2009 90 93- - - - - - O zawartości dodatku cukru nie przewyższającej

30% masy

2009 90 99- - - - - - Nie zawierające dodatku cukru
21012101Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej oraz przetwory na bazie tych produktów lub na bazie kawy, herbaty lub herbaty paragwajskiej; cykoria palona i inne palone namiastki kawy, oraz ich ekstrakty, esencje i koncentraty:
2101 10- Ekstrakty, esencje i koncentraty kawy i przetwory na

bazie tych ekstraktów, esencji lub koncentratów lub na

bazie kawy:

- - Ekstrakty, esencje lub koncentraty:
2101 10 11- - - O zawartości suchej masy na bazie kawy wynoszącej 95%

lub więcej masy

2101 10 19- - - Pozostałe
- - Przetwory:
2101 10 91- - - Nie zawierające tłuszczów i protein mleka, sacharozy,

izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej

niż 1,5% tłuszczu mleka, 2,5% protein z mleka, 5%

sacharozy lub izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi

2101 10 99- - - Pozostałe
2101 20- Ekstrakty, esencje i koncentraty herbaty lub herbaty

paragwajskiej i przetwory na bazie tych ekstraktów,

esencji lub koncentratów lub na bazie herbaty lub herbaty

paragwajskiej:

2101 20 10- - Nie zawierające tłuszczów i protein mleka, sacharozy,

izoglukozy, glukozy lub skrobi lub zawierające mniej

niż 1,5% tłuszczu mleka, 2,5% protein mleka, 5%

sacharozy lub izoglukozy, 5% glukozy lub skrobi

2101 20 90- - Pozostałe
23052305 00 00Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone, lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji oleju z orzeszków ziemnych
23062306Makuchy i inne pozostałości stałe, nawet mielone, lub w postaci granulek, pozostałe z ekstrakcji tłuszczów lub olejów roślinnych, inne niż objęte pozycjami nr 2304 lub 2305:
2306 50 00- Z orzechów kokosowych lub kopry
2306 60 00- Z palmowych orzechów lub ziaren
2306 90- Pozostałe:
- - Makuchy i inne pozostałości stałe z ekstrakcji oleju

oliwkowego:

2306 90 11- - - Zawierające 3% lub mniej masy oleju oliwkowego
2306 90 19- - - Zawierające powyżej 3% masy oleju oliwkowego
- - Pozostałe:
2306 90 91- - - Z zarodków kukurydzy
2306 90 93- - - Z nasion sezamu
2306 90 99- - - Pozostałe
24012401Tytoń nie przetworzony; odpady tytoniowe:
2401 10- Tytoń nie odżyłowany:
- - Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virginia i suszony

powietrzem na jasny tytoń typu Burley (łącznie z

hybrydami tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny

tytoń typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-

płomieniowo:

2401 10 10- - - Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia
2401 10 20- - - Suszony powietrzem na jasny typu Burley (łącznie z

jego hybrydami)

2401 10 30- - - Suszony powietrzem na jasny typu Maryland
- - - Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:
2401 10 41- - - - Typu Kentucky
2401 10 49- - - - Pozostałe
2401 10 50- - - Tytoń suszony powietrzem na jasny
2401 10 60- - - Suszony na słońcu tytoń typu Oriental
2401 10 70- - - Tytoń suszony powietrzem na ciemny
2401 10 80- - - Tytoń suszony ogniowo-rurowo
2401 10 90- - - Pozostałe tytonie
2401 20- Tytoń częściowo lub całkowicie odżyłowany:
- - Suszony ogniowo-rurowo tytoń typu Virgina i suszony

powietrzem na jasny tytoń typu Burley (łącznie z

hybrydami tytoniu Burley); suszony powietrzem na jasny

typu Maryland i tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:

2401 20 10- - - Suszony ogniowo-rurowo typu Virginia
2401 20 20- - - Suszony powietrzem na jasny typu Burley (łącznie z

jego hybrydami)

2401 20 30- - - Suszony powietrzem na jasny typu Maryland
- - - Tytoń suszony ogniowo-płomieniowo:
2401 20 41- - - - Typu Kentucky
2401 20 49- - - - Pozostałe
2401 20 50- - - Tytoń suszony powietrzem na jasny
2401 20 60- - - Suszony na słońcu tytoń typu Oriental
2401 20 70- - - Tytoń suszony na ciemny
2401 20 80- - - Tytoń suszony ogniowo-rurowo
2401 20 90- - - Pozostałe tytonie
2401 30 00- Odpady tytoniowe
32033203 00Środki barwiące pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego (łącznie z ekstraktami barwiącymi, ale wyłączając czerń kostną), określone lub nieokreślone chemicznie; preparaty wyszczególnione w uwadze 3 do tego działu, na bazie środków barwiących pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego:
3203 00 11- - Czerń katechu (Acacia catechu)
3203 00 19- - Pozostałe
3203 00 90- Środki barwiące pochodzenia zwierzęcego oraz preparaty na

ich bazie

33013301Olejki eteryczne nawet pozbawione terpenów, łącznie z konkretami i absolutami; rezinoidy; koncentraty olejków eterycznych w tłuszczach, nielotnych olejkach, woskach lub podobnych substancjach otrzymanych metodą enfleurage lub maceracji; terpenowe produkty uboczne deterpenacji olejków eterycznych; wodne destylaty i wodne roztwory olejków

eterycznych:

- Olejki eteryczne owoców cytrusowych:
3301 11- - Bergamotowy:
3301 11 10- - - Nie odterpenowany
3301 11 90- - - Odterpenowany
3301 19- - Pozostałe:
3301 19 10- - - Nie odterpenowany
3301 19 90- - - Odterpenowany
- Olejki eteryczne inne niż z olejków cytrusowych:
3301 21- - Geraniowy:
3301 21 10- - - Nie odterpenowany
3301 21 90- - - Odterpenowany
3301 22- - Jaśminowy:
3301 22 10- - - Nie odterpenowany
3301 22 90- - - Odterpenowany
3301 26- - Wetiwerowy:
3301 26 10- - - Nie odterpenowany
3301 26 90- - - Odterpenowany
3301 29- - Pozostałe:
- - - Goździka, niaouli i ylang-ylang:
3301 29 11- - - - Nie odterpenowany
3301 29 31- - - - Odterpenowany
- - - Pozostałe:
- - - - Nie odterpenowany:
3301 29 51- - - - - Werbenowy
3301 29 53- - - - - Eukaliptusowy
3301 29 55- - - - - Różany
3301 29 57- - - - - Igieł sosnowych
3301 29 59- - - - - Pozostałe
3301 29 91- - - - Odterpenowany
3301 30 00- Rezinoidy
3301 90- Pozostałe:
3301 90 10- - Terpenowe produkty uboczne odterpenowanych olejków

eterycznych

3301 90 90- - Pozostałe
40014001Kauczuk naturalny, balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice naturalne, w formach podstawowych lub w płytach, arkuszach lub pasach:
4001 10 00- Naturalny lateks kauczukowy, wstępnie wulkanizowany lub

nie

- Kauczuk naturalny w innych formach:
4001 21 00- - Kauczuk wędzony
4001 22 00- - Technicznie określony kauczuk naturalny (TSNR)
4001 29- - Inny:
4001 29 10- - - Krepa
4001 29 90- - - Pozostałe
4001 30 00- Balata, gutaperka, guayule, chicle i podobne żywice

naturalne

40054005Kauczuk mieszany, nie wulkanizowany w podstawowych formach lub w płytach, arkuszach lub pasach:
4005 10 00- Zmieszany z sadzą lub krzemionką
4005 20 00- Roztwory; dyspersje inne niż z podpozycji nr 4005 10
- Pozostałe:
4005 91 00- - Płyty, arkusze i pasy
4005 99 00- - Pozostałe
40064006Inne formy (np. pręty, rury i kształtowniki) oraz artykuły (np. krążki i pierścienie) z kauczuku nie wulkanizowanego:
4006 10 00- Pasy bieżnikowe do bieżnikowania opon kauczukowych
4006 90 00- Pozostałe
40074007 00 00Wulkanizowana nić kauczukowa i sznurek
40084008Płyty, arkusze, pasy, rurki i kształtowniki z kauczuku wulkanizowanego i innego niż ebonit:
- Z kauczuku komórkowego:
4008 11 00- - Płyty, arkusze i pasy
4008 19 00- - Pozostałe
- Z kauczuku niekomórkowego:
4008 21- - Płyty, arkusze i pasy:
4008 21 10- - - Wykładziny podłogowe i maty
4008 21 90- - - Pozostałe
4008 29- - Pozostałe:
4008 29 10- - - Kształtowniki, przycięte na rozmiar, do stosowania w

lotnictwie cywilnym

4008 29 90- - - Pozostałe
40094009Przewody, rury i węże, z kauczuku wulkanizowanego innego niż ebonit, z lub bez wyposażenia (np. złącza, kolanka, kołnierze):
4009 10 00- Nie wzmocnione lub inaczej nie połączone z innym

materiałem, bez wyposażenia

4009 20 00- Wzmocniony lub inaczej połączony tylko z metalem bez

wyposażenia

4009 30 00- Wzmocniony lub inaczej połączony tylko z materiałami

włókienniczymi, bez wyposażenia

4009 40 00- Wzmocniony lub inaczej połączony z innymi materiałami,

bez wyposażenia

4009 50- Z wyposażeniem:
4009 50 10- - Odpowiednie do przewodzenia gazów lub cieczy,

do stosowania w lonictwie cywilnym

- - Pozostałe:
4009 50 91- - - Ze wzmocnieniem metalowym
4009 50 99- - - Pozostałe
40144014Artykuły higieniczne lub farmaceutyczne (łącznie z odciągaczami do mleka), z kauczuku wulkanizowanego, innego niż ebonit, z wyposażeniem lub bez z ebonitu:
4014 10 00- Osłonki antykoncepcyjne
4014 90- Pozostałe:
4014 90 10- - Odciągacze do pokarmu, osłonki na brodawki i artykuły

podobne dla niemowląt

4014 90 90- - Pozostałe
40154015Odzież i dodatki do odzieży (także rękawiczki), do wszystkich celów, z kauczuku wulkanizowango innego niż ebonit:
- Rękawice:
4015 11 00- - Chirurgiczne
4015 19- - Pozostałe:
4015 19 10- - - Rękawice domowe
4015 19 90- - - Pozostałe
4015 90 00- Pozostałe
40164016Inne artykuły z kauczuku wulkanizowanego:
4016 10- Z kauczuku komórkowego:
4016 10 10- - Do użytku technicznego, do stosowania w lotnictwie

cywilnym

4016 10 90- - Pozostałe
- Inne:
4016 91 00- - Wykładziny podłogowe i maty
4016 92 00- - Gumy do wycierania
4016 93- - Uszczelki, podkładki i inne uszczelnienia:
4016 93 10- - - Do użytku technicznego, do stosowania w lotnictwie

cywilnym

4016 93 90- - - Pozostałe
4016 94 00- - Odbijacze łódkowe lub dokowe, nadmuchiwane lub nie
4016 95 00- - Inne artykuły nadmuchiwane
4016 99- - Pozostałe:
4016 99 10- - - Do użytku technicznego, do stosowania w lotnictwie

cywilnym

4016 99 90- - - Pozostałe
40174017 00Kauczuk utwardzony (np. ebonit) we wszystkich formach, łącznie z odpadami i złomem; wyroby z kauczuku utwardzonego:
4017 00 11- - W masie lub blokach, arkuszach lub pasmach, w prętach,

kształtkach profilowanych lub rurach

4017 00 19- - Odpady, złom i proszek z kauczuku utwardzonego
- Wyroby z utwardzonego kauczuku:
4017 00 91- - Rurociągi i przewody rurowe, z zamocowanym

wyposażeniem, odpowiednie do przesyłania gazów lub

cieczy, do stosowania w lotnictwie cywilnym (a)

4017 00 99- - Pozostałe
44034403Drewno surowe okorowane lub nie, również zgrubnie obrobione:
4403 10- Malowane, bejcowane, nasycone kreozotem lub innymi

środkami konserwującymi:

4403 10 10- - Pale drewna iglastego, impregnowane w dowolnym stopniu

przez wstrzykiwanie lub w inny sposób, krótsze niż 6 m,

ale nie dłuższe niż 18 m o obwodzie grubszego końca od

45 do 90 cm

- - Pozostałe:
4403 10 91- - - Drewno drzew iglastych
4403 10 99- - - Pozostałe
- Pozostałe z następujących drzew tropikalnych:
4403 31 00- - Meranti ciemnoczerwone, meranti jasnoczerwone i meranti

bakanu

4403 32 00- - Lauan biały, biała meranti, biała seraya, żółte meranti

i alan

4403 33 00- - Keruing, ramin, kapur, teak, jongkong, merbau, jelutong

i kempas

4403 34- - Okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique, makore

i iroko:

4403 34 10- - - Okoumé
4403 34 30- - - Obeche
4403 34 50- - - Sipo
4403 34 70- - - Makoré
4403 34 90- - - Pozostałe
4403 35- - Tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba i azobé:
4403 35 10- - - Limba
4403 35 90- - - Pozostałe
- Inne:
4403 99- - Pozostałe:
4403 99 10- - - Topolowe
4403 99 90- - - Pozostałe
44074407Drewno piłowane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, również strugane, szlifowane lub łączone na zakładkę, o grubości powyżej 6 mm:
- Z następujących drzew tropikalnych:
4407 21- - Meranti ciemnoczerwone, meranti jasnoczerwone, meranti

bakan, lauan biały, meranti białe, seraya biała,

meranti żółte, alan, keruing, ramin, kapur, teak,

jongkong, merban, jelutong i kempas:

- - - Pozostałe:
- - - - Strugane:
4407 21 39- - - - - Pozostałe
4407 21 50- - - - Szlifowane
4407 21 90- - - - Pozostałe
4407 22- - Okoumé, obeche, sapelli, sipo, acajou d'Afrique,

makoré, iroko, tiama, mansonia, ilomba, dibetou, limba

azobé:

4407 22 10- - - Łączone na zakładkę kołeczkami, również strugane albo

szlifowane

- - - Pozostałe:
- - - - Strugane:
4407 22 31- - - - - Płyty, listwy i klepki do parkietów lub drewniane

płyty podłogowe, nie łączone

4407 22 39- - - - - Pozostałe
4407 22 50- - - - Szlifowane
4407 22 90- - - - Pozostałe
4407 23- - Baboen, mahoń (Swietenia spp.), imbuia i balsa:
4407 23 10- - - Łączone na zakładkę, również strugane albo szlifowane
- - - Pozostałe:
4407 23 30- - - - Strugane
4407 23 50- - - - Szlifowane
4407 23 90- - - - Pozostałe
- Inne:
4407 99- - Pozostałe:
- - - Łączone na zakładkę, również strugane albo

szlifowane:

4407 99 11- - - - Otrzymane z palissandre du Brésil albo z drzewa

różanego femelle

4407 99 19- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
- - - - Strugane:
4407 99 31- - - - - Z palissandre du Brésil albo z drzewa różanego

femelle

4407 99 39- - - - - Pozostałe
- - - - Szlifowane:
4407 99 51- - - - - Z palissandre du Brésil albo z drzewa różanego

femelle

4407 99 59- - - - - Pozostałe
- - - - Pozostałe:
4407 99 91- - - - - Topolowe
4407 99 93- - - - - Orzechowe
4407 99 99- - - - - Pozostałe
44084408Arkusze forniru i arkusze do produkcji sklejki (złączone lub nie) oraz inne drewno przecierane wzdłużnie, skrawane lub łuszczone, również strugane, szlifowane albo łączone na zakładkę, o grubości nie przekraczającej 6 mm:
4408 20- Z następujących drzew tropikalnych: meranti

ciemnoczerwone, meranti jasnoczerwone, lauan biały, sipo,

limba, okoume, obeche, acajou d'Afrique, sapelli, baboen,

mahoń (Swietenia spp.), palissandre du Brésil i drzewa

różanego femelle:

4408 20 10- - Łączone na zakładkę, również strugane albo szlifowane
- - Pozostałe:
4408 20 30- - - Strugane
4408 20 50- - - Szlifowane
- - - Pozostałe:
4408 20 91- - - - O grubości nie przekraczającej 1 mm
4408 20 99- - - - O grubości większej niż 1 mm
4408 90- Pozostałe:
4408 90 10- - Łączone na zakładkę, również strugane albo szlifowane
- - Pozostałe:
4408 90 30- - - Strugane
4408 90 50- - - Szlifowane
- - - Pozostałe:
4408 90 91- - - - Małe deseczki do produkcji ołówków
- - - Pozostałe:
4408 90 93- - - - - O grubości nie przekraczającej 1 mm
4408 90 99- - - - - O grubości powyżej 1 mm
44094409Drewno (łącznie z klepkami i listwami na parkiet, nie połączonymi), kształtowane w sposób ciągły (z wypustem, rowkiem, ze ściętymi krawędziami, zaokrąglone ze złączami w jaskółczy ogon i podobne) wzdłuż dowolnej krawędzi lub powierzchni, również szlifowane, strugane, łączone na wpust i pióro:
4409 20- Liściaste:
4409 20 10- - Kształtki i profile łącznie z listwami przypodłogowymi

oraz inne deski profilowane

- - Pozostałe:
4409 20 91- - - Płyty, klepki i listwy do parkietów i drewniane płyty

podłogowe nie łączone

4409 20 99- - - Pozostałe
44104410Płyty wiórowe lub podobne płyty drewnopochodne, również aglomerowane żywicami lub innymi organicznymi substancjami wiążącymi:
4410 10- Drewniane:
4410 10 10- - Nie obrobione lub tylko szlifowane
4410 10 30- - Ciśnieniowo wykończone dekoracyjnymi laminatami
4410 10 50- - Wykończone papierem impregnowanym żywicą melaminową
4410 10 90- - Pozostałe
44124412Sklejka, płyty fornirowane i podobne drewno warstwowe:

Sklejka składająca się wyłącznie z arkuszy drewna, przy czym żadna warstwa nie przekracza grubości 6 mm:

4412 11 00- - Z co najmniej jedną zewnętrzną warstwą z następujących

drzew tropikalnych: meranti ciemnoczerwone, meranti

jasnoczerwone, lauan biały, sipo, limba, okoumé,

obeche, ocajou d'Afrique, sapelli, baboen, mahogany

(Swietenia spp.), palissandre du Brésil lub boisde rose

femelle

4412 12 00- - Inna z co najmniej jedną warstwą zewnętrzną z drewna

innego niż iglaste

44144414 00Drewniane ramy do obrazów, fotografii, luster lub podobnych przedmiotów:
4414 00 10- Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w dodatkowej

uwadze 2 do tego działu

44184418Wyroby stolarskie i ciesielskie dla budownictwa, drewniane w tym komórkowe płyty drewniane, połączone płyty parkietowe, dachówki i gonty:
4418 20- Drzwi, ich futryny i progi:
4418 20 10- - Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w dodatkowej

uwadze 2 do tego działu

4418 30- Płyty parkietowe:
4418 30 10- - Do podłóg mozaikowych
4418 30 90- - Pozostałe
4418 50 00- Dachówki i gonty
4418 90 00- Pozostałe
44194419 00Przybory kuchenne i stołowe, drewniane:
4419 00 10- Z drewna drzew tropikalnych wymienione w dodatkowej

uwadze 2 do tego działu

44204420Intarsje i mozaiki drewniane; drewniane kasety i szkatułki na biżuterię, sztućce i podobne artykuły z drewna; statuetki i inne ozdoby drewniane; drewniane artykuły meblarskie nie objęte działem 94:
4420 10- Statuetki i inne ozdoby drewniane:
4420 10 11- - Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w dodatkowej

uwadze 2 do tego działu

4420 90- Pozostałe:
- - Intarcje i mozaiki drewniane:
4420 90 11- - - Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w dodatkowej

uwadze 2 do tego działu

- - Pozostałe:
4420 90 91- - - Z drewna drzew tropikalnych wymienionych w dodatkowej

uwadze 2 do tego działu

4420 90 99- - - Pozostałe
44214421Inne artykuły drewniane:
4421 10 00- Wieszaki na ubrania
4421 90- Pozostałe:
4421 90 10- - Szpule, szpulki do nici, rolki i tym podobne z

toczonego drewna

4421 90 30- - Rolety wyposażone w sprężyny lub nie
4421 90 50- - Szyny chirurgiczne; drewniane wieszaki i prawidła do

obuwia

- - Pozostałe:
4421 90 91- - - Z płyt spilśnionych
4421 90 99- - - Pozostałe
46014601Plecionki i podobne wyroby wykonane z materiałów do wyplatania bez względu na to, czy są połączone w paski; materiały do wyplatania, plecionki i podobne wyroby z materiałów do wyplatania, połączone razem w równoległych pasmach lub tkane w postaci arkuszy również w postaci gotowych wyrobów (np. mat, materiałów na maty, osłon):
4601 10- Plecionki i podobne wyroby z materiału do wyplatania,

również połączone w pasma:

4601 10 10- - Z nieprzędzionych materiałów roślinnych
4601 10 90- - Pozostałe
4601 20- Maty, materiały na maty i osłony z materiałów roślinnych:
4601 20 10- - Z plecionek lub podobnych wyrobów wymienionych w

pozycji 4601 10

4601 20 90- - Pozostałe
- Pozostałe:
4601 91- - Z materiałów roślinnych:
4601 91 10- - - Z plecionek lub podobnych wyrobów wymienionych w

pozycji 4601 10

4601 91 90- - - Pozostałe
46024602Wyroby koszykarskie, wyroby wikliniarskie i inne wyroby z materiałów do wyplatania lub wykonane z materiałów objętych pozycją 4601; wyroby z luffy:
4602 10- Z materiałów roślinnych:
4602 10 10- - Słomiane pojemniki na butelki
- - Pozostałe:
4602 10 91- - - Wyroby koszykarskie, wikliniarskie i inne wyroby z

materiałów do wyplatania

4602 10 99- - - Pozostałe
53035303Juta i inne łykowe włókna przędne (z wyłączeniem lnu, konopi i ramii), surowe lub przerobione, lecz nie przędzione; pakuły i odpady z nich (łącznie z odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną):
5303 10 00- Juta i inne łykowe włókna przędne, surowe lub roszone
5303 90 00- Pozostałe
53045304Sizal i inne włókna przędne z rodzaju "Agave", surowe lub przerobione, ale nie przędzione; pakuły i odpady z nich (łącznie z odpadami przędzy lub szarpanką rozwłóknioną):
5304 10 00- Sizal i inne włókna z rodzaju "Agave", surowe
5304 90 00- Pozostałe
53055305Włókno kokosowe, manila (konopie manilskie lub "Musa textilis Nee"), ramia i roślinne włókna przędne gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, surowe lub przerobione, ale nie przędzione; pakuły wyczeski i odpady tych włókien (łącznie z odpadami przędzy i szarpanką rozwłóknioną):

Włókno kokosowe:

5305 11 00- - Surowe
5305 19 00- - Pozostałe
Włókno z konopi manilskich:
5305 21 00- - Surowe
5305 29 00- - Pozostałe
Pozostałe:
5305 91 00- - Surowe
5305 99 00- - Pozostałe
53075307Przędza z juty lub innych łykowych włókien przędnych z pozycji nr 5303:
5307 10- Pojedyncza:
5307 10 10- - O masie jednostkowej 1000 decyteksów lub poniżej (o

numerze metrycznym 10 lub powyżej)

5307 10 90- - O masie jednostkowej ponad 1000 decyteksów (o numerze

metrycznym poniżej 10)

5307 20 00- Nitkowana lub nitkowana wielokrotnie
53085308Przędza z innych roślinnych włókien przędnych; przędza papierowa:
5308 10 00- Przędza z włókna kokosowego
5308 90- Pozostała:
- Przędza z ramii:
5308 90 11- - - O masie jednostkowej 833,3 decyteksa lub większej (o

numerze metrycznym nie przekraczającym 12)

5308 90 13- - - O masie jednostkowej mniejszej niż 833,3 decyteksa,

lecz nie mniejszej niż 277,8 decyteksa (o numerze

metrycznym powyżej 12, ale nie powyżej 36)

5308 90 19- - - O masie jednostkowej mniejszej niż 277,8 decyteksa (o

numerze metrycznym ponad 36)

5308 90 90- - Pozostała
53105310Tkaniny z juty lub innych łykowych włókien przędnych z pozycji nr 5303:
5310 90 00- Pozostałe
53115311 00Tkaniny z innych roślinnych włókien przędnych; tkaniny z przędzy papierowej:
5311 00 10- Z ramii
5311 00 90- Pozostałe
56075607Szpagat, powróz, linki i liny, plecione lub nie plecione, oplatane lub nie oplatane, jak również impregnowane, powlekane, pokrywane lub otulane gumą, lub tworzywem sztucznym, lub nie poddane tego rodzaju obróbce:
5607 10 00- Z juty lub innych łykowych włókien przędnych z pozycji nr

5303

- Z sizalu lub innych włókien przędnych z rodzaju "Agave":
5607 21 00- - Szpagat do wiązania lub belowania
5607 29- - Pozostałe:
5607 29 10- - - O masie jednostkowej powyżej 100.000 decyteksów (10

g/m)

5607 29 90- - - O masie jednostkowej 100.000 decyteksów (10 g/m) lub

poniżej

5607 30 00- Z manili (konopie manilskie lub "Musa textilis Nee") lub

innych twardych włókien z liści

57025702Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, tkane, niepluszowe, nieflokowane, również konfekcjonowane, łącznie z ręcznie tkanymi kilimami "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" i podobne:
5702 20 00- Wykładziny podłogowe z włókna kokosowego
63056305Worki i torby stosowane do pakowania towarów:
6305 10- Z juty lub innych włókien łykowych objętych pozycją nr

5303:

6305 10 10- - Używane
6305 10 90- - Pozostałe
94019401Meble do siedzenia (z wyjątkiem objętych pozycją nr 9402), także przekształcalne w miejsca do spania, oraz ich części:
9401 50 00- Meble do siedzenia trzcinowe, wiklinowe, bambusowe lub z

podobnych materiałów:

- Inne meble do siedzenia o drewnianej konstrukcji:
9401 61 00- - Tapicerskie
9401 69 00- - Pozostałe
9401 90- Części:
9401 90 10- - Fotele z rodzaju stosowanych w lotnictwie
9401 90 90- - Pozostałe
94039403Pozostałe meble i ich części:
9403 10- Meble metalowe typu biurowego:
9403 30- Meble drewniane typu biurowego:
- - Nie wyższe niż 80 cm:
9403 30 11- - - Biurka
9403 30 19- - - Pozostałe
- - Wyższe niż 80 cm:
9403 30 91- - - Szafy z drzwiczkami, klapami lub żaluzjami
9403 30 99- - - Pozostałe
9403 40 00- Meble drewniane typu kuchennego
9403 50 00- Meble drewniane typu sypialnianego
9403 60- Inne meble drewniane:
9403 60 10- - Meble drewniane typu używanych w pokojach stołowych i

salonach

9403 60 30- - Meble drewniane typu sklepowego
9403 60 90- - Pozostałe meble drewniane
9403 80 00- Meble z innych materiałów, takich jak trzcina, wiklina,

bambus itp. materiałów

9403 90- Części:
9403 90 10- - Metalowe
9403 90 30- - Drewniane
9403 90 90- - Z innych materiałów

ZAŁĄCZNIK Nr  6

  6 WYKAZ TOWARÓW, DO KTÓRYCH NIE STOSUJE SIĘ PREFERENCYJNYCH STAWEK CELNYCH

PozycjaKod CNNazwa
123
01020102Żywe bydło:
0102 90- Pozostałe:
- - Gatunki domowe:
0102 90 10- - - O masie nie przekraczającej 220 kg
- - - O masie powyżej 220 kg:
0102 90 31- - - - Jałowice (bydło płci żeńskiej, które nigdy nie

miało cielaka)

0102 90 33- - - - Krowy
0102 90 35- - - - Byki
0102 90 37- - - - Młode woły (bukaty)
0102 90 90- - Pozostałe
01030103Trzoda chlewna:
- Pozostałe:
0103 91- - Ważące mniej niż 50 kg:
0103 91 10- - - Gatunki domowe
0103 91 90- - - Pozostałe
0103 92- - Ważące 50 kg lub więcej:
- - - Gatunki domowe:
0103 92 11- - - - Maciory mające prosiaki co najmniej raz, a ważące

nie mniej niż 160 kg

0103 92 19- - - - Pozostałe
0103 92 90- - - Pozostałe
02010201Mięso wołowe świeże lub chłodzone:
0201 10- Tusze i półtusze:
0201 10 10- - O masie nie przekraczającej 136 kg dla tusz i o masie

nie przekraczającej 68 kg dla półtusz

0201 10 90- - O masie przekraczającej 136 kg dla tusz i o masie

przekraczającej 68 kg dla półtusz

0201 20- Inne kawałki mięsa z kośćmi:
0201 20 20- - Ćwierci "kompensowane":
0201 20 21- - - O masie nie przekraczającej 68 kg
0201 20 29- - - O masie przekraczającej 68 kg
- - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone:
0201 20 31- - - O masie nie przekraczającej 60 kg dla ćwierci

przednich nie rozdzielonych lub o masie nie

przekraczającej 30 kg dla ćwierci przednich

rozdzielonych

0201 20 39- - - O masie przekraczającej 60 kg dla ćwierci przednich

nie rozdzielonych lub o masie przekraczającej 30 kg

dla ćwierci przednich rozdzielonych

- - Ćwierci tylne nie rozdzielone lub rozdzielone:
0201 20 51- - - O masie nie przekraczającej 75 kg dla ćwierci

tylnych nie rozdzielonych lub o masie nie

przekraczającej 40 kg dla ćwierci tylnych

rozdzielonych

0201 20 59- - - O masie przekraczającej 75 kg dla ćwierci tylnych

nie rozdzielonych lub o masie przekraczającej 40 kg

dla ćwierci tylnych rozdzielonych

0201 20 90- - Pozostałe
0201 30 00- Bez kości
02020202Mięso wołowe mrożone:
0202 10 00- Tusze i półtusze
0202 20- Inne kawałki mięsa z kośćmi:
0202 20 10- - Ćwierci "kompensowane"
0202 20 30- - Ćwierci przednie nie rozdzielone lub rozdzielone
0202 20 50- - Ćwierci tylne nie rozdzielone lub rozdzielone
0202 20 90- - Pozostałe
0202 30- Bez kości:
0202 30 10- - Ćwierci przednie całe lub pokrojone na maksymalnie

pięć części, a każda ćwiartka stanowi pojedynczy blok;

ćwierci "kompensowane" w dwóch blokach, z których

jeden zawiera ćwierć przednią całą lub pokrojoną na

maksymalnie 5 kawałków, a drugi ćwierć tylną w jednym

kawałku, ale bez polędwicy

0202 30 50- - Rostbef, antrykot i szponder - kawałki
0202 30 90- - Pozostałe
02030203Mięso wieprzowe świeże, chłodzone lub mrożone:
- Świeże lub chłodzone:
0203 11- - Tusze i półtusze:
0203 11 10- - - Ze świń domowych
0203 11 90- - - Pozostałe
0203 12- - Szynki, łopatki i ich części z kośćmi:
- - - Ze świń domowych:
0203 12 11- - - - Szynki i ich części
0203 12 19- - - - Łopatki i ich części
0203 12 90- - - Pozostałe
0203 19- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
0203 19 11- - - - Przodki i ich części
0203 19 13- - - - Schaby i ich części, z kośćmi
0203 19 15- - - - Boczek przerośnięty i jego części
- - - - Pozostałe:
0203 19 55- - - - - Bez kości
0203 19 59- - - - - Pozostałe
0203 19 90- - - Pozostałe
- Mrożone:
0203 21- - Tusze i półtusze:
0203 21 10- - - Ze świń domowych
0203 21 90- - - Pozostałe
0203 22- - Szynki, łopatki i ich części z kośćmi:
- - - Ze świń domowych:
0203 22 11- - - - Szynki i ich części
0203 22 19- - - - Łopatki i ich części
0203 22 90- - - Pozostałe
0203 29- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
0203 29 11- - - - Przodki i ich części
0203 29 13- - - - Schaby i ich części, z kośćmi
0203 29 15- - - - Boczek przerośnięty i jego części
- - - - Pozostałe:
0203 29 55- - - - - Bez kości
0203 29 59- - - - - Pozostałe
0203 29 90- - - Pozostałe
02090209 00Tłuszcz wieprzowy bez chudego mięsa oraz tłuszcz drobiowy (nie wtapiane), świeże, chłodzone, mrożone, solone, w solance, suszone lub wędzone:
- Podskórny tłuszcz wieprzowy:
0209 00 11- - Świeży, chłodzony, mrożony, solony lub w solance
0209 00 19- - Suszony lub wędzony
0209 00 30- Tłuszcz wieprzowy oprócz objętego podpozycją 0209 00 11

lub 0209 00 19

0209 00 90- Tłuszcz drobiowy
02100210Mięso i podroby jadalne, solone, w solance, suszone i wędzone; jadalne mączki i grysiki z mięsa i podrobów:
- Mięso wieprzowe:
0210 11- - Szynki, łopatki i ich kawałki, z kośćmi:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Solone lub w solance:
0210 11 11- - - - - Szynki i ich kawałki
0210 11 19- - - - - Łopatki i ich kawałki
- - - - Suszone lub wędzone:
0210 11 31- - - - - Szynki i ich kawałki
0210 11 39- - - - - Łopatki i ich kawałki
0210 11 90- - - Pozostałe
0210 12- - Boczek przerośnięty i jego kawałki
2010 12 11- - - - Solony lub w solance
2010 12 19- - - - Suszony lub wędzony
0210 12 90- - - Pozostały
0210 19- - Pozostałe:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Solone lub w solance:
0210 19 10- - - - - Bok bekonowy lub spencer
0210 19 20- - - - - Bok trzyćwierciowy lub środki
0210 19 30- - - - - Przodki i ich części
0210 19 40- - - - - Schaby i ich kawałki
- - - - Pozostałe:
0210 19 51- - - - - - Bez kości
0210 19 59- - - - - - Pozostałe
0210 19 60- - - - - Przodki i ich części
0210 19 70- - - - - Schaby i ich kawałki
- - - - - Pozostałe:
0210 19 81- - - - - - Bez kości
0210 19 89- - - - - - Pozostałe
0210 19 90- - - Pozostałe
0210 20- Mięso wołowe:
0210 20 10- - Z kośćmi
0210 20 90- - Bez kości
0210 90- Inne, łącznie z jadalnymi mączkami i grysikami z mięsa

lub podrobów:

- - Mięso:
0210 90 10- - - Mięso końskie solone, w solance lub suszone
04020402Mleko i śmietana, zagęszczone lub zawierające dodatek cukru, lub innego środka słodzącego:
0402 10- W proszku, granulkach lub w innej stałej postaci, o

zawartości tłuszczu nie przewyższającej 1,5% masy:

- - Nie zawierające dodatku cukru lub innego środka

słodzącego:

0402 10 11- - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

0402 10 19- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
0402 10 91- - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

0402 10 99- - - Pozostałe
- W proszku, granulkach lub innej stałej postaci o

zawartości tłuszczu powyżej 1,5% masy:

0402 21- - Nie zawierające dodatku cukru lub innego środka

słodzącego:

- - - O zawartości tłuszczu nie przewyższającej 27% masy:
*0402 21 11- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg (a)

*0402 21 17- - - - - O zawartości tłuszczu nie przewyższającej 11%

masy (a)

*0402 21 19- - - - - O zawartości tłuszczu powyżej 11%, ale nie

przewyższającej 27% masy (a)

- - - O zawartości tłuszczu przewyższającej 27% masy;
*0402 21 91- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg (a)

*0402 21 99- - - - Pozostałe (a)
0402 29- - Pozostałe:
- - - O zawartości tłuszczu nie przewyższającej 27% masy:
0402 29 11- - - - Mleko specjalne dla niemowląt, w hermetycznie

zamkniętych pojemnikach, o zawartości netto nie

przewyższającej 500 g i o zawartości tłuszczu

powyżej 10% masy

0402 29 15- - - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

0402 29 19- - - - - Pozostałe
- - - O zawartości tłuszczu powyżej 27% masy:
0402 29 91- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

0402 29 99- - - - Pozostałe
- Pozostałe:
- - - O zawartości tłuszczu nie przewyższającej 8% masy:
0402 91 11- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

0402 91 19- - - - Pozostałe
- - - O zawartości tłuszczu powyżej 8%, ale nie

przewyższającej 10% masy:

0402 91 31- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

0402 91 39- - - - Pozostałe
- - - O zawartości tłuszczu powyżej 10%, ale nie

przewyższającej 45% masy:

0402 91 51- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

0402 91 59- - - - Pozostałe
- - - O zawartości tłuszczu powyżej 45% masy:
0402 91 91- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

0402 91 99- - - - Pozostałe
0402 99- - Pozostałe:
- - - O zawartości tłuszczu nie przewyższającej 9,5% masy:
0402 99 11- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

0402 99 19- - - - Pozostałe
- - - O zawartości tłuszczu powyżej 9,5%, ale nie

przewyższającej 45% masy:

0402 99 31- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

0402 99 39- - - - Pozostałe
- - - O zawartości tłuszczu powyżej 45% masy:
0402 99 91- - - - W bezpośrednim opakowaniu o zawartości netto nie

przewyższającej 2,5 kg

0402 99 99- - - - Pozostałe
04050405 00Masło oraz inne tłuszcze i oleje otrzymywane z mleka:
0405 00 10- O zawartości tłuszczu nie przewyższającej 85% masy
0405 00 90- Pozostałe
04060406Sery i twarogi:
0406 10- Ser niedojrzewający (łącznie z serem serwatkowym)

niefermentowany i twaróg:

0406 10 10- - O zawartości tłuszczu nie przewyższającej 40% masy
0406 10 90- - Pozostałe
0406 20- Ser tarty lub proszkowany, wszystkich rodzajów:
0406 20 10- - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony z

odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno zmielonymi

ziołami

0406 20 90- - Pozostały
0406 30- Ser dojrzewający, nie tarty lub nie proszkowany:
0406 30 10- - Do produkcji którego nie użyto innych serów, jak

Emmentaler, Gruyevre i Appenzell i który może zawierać

jako dodatek ziołowy ser Glarus (znany jako

Schabziger); przygotowany do sprzedaży detalicznej, o

zawartości tłuszczu nie przewyższającej 56% suchej

masy

- - Pozostały:
- - - O zawartości masy tłuszczu nie przewyższającej 36% i

o zawartości tłuszczu w suchej masie:

0406 30 31- - - - Nie przewyższającej 48%
0406 30 39- - - - Przewyższającej 48%
0406 30 90- - - O zawartości tłuszczu przewyższającej 36% masy
0406 40 00- Ser z przerostami pleśni
0406 90- Inne sery:
0406 90 11- - Do dojrzewania
0406 90 13- - - Emmentaler
0406 90 15- - - Gruyevre, Sbrinz
0406 90 17- - - Bergkäse, Appenzell, Fromage fribourgeois, Vacherin

Mont dOr i Tevte de Moine

0406 90 19- - - Ser ziołowy Glarus (znany jako Schabziger) zrobiony

z odtłuszczonego mleka i zmieszany z drobno

zmielonymi ziołami

0406 90 21- - - Cheddar
0406 90 23- - - Edam
0406 90 25- - - Tilsit
0406 90 27- - - Butterkase
0406 90 29- - - Kashkaval
- - - Feta:
0406 90 31- - - - Z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach

zawierających solankę albo w butelkach z owczej

lub koziej skóry

0406 90 33- - - - Pozostałe
0406 90 35- - - Kefalo-Tyri
0406 90 37- - - Finlandia
0406 90 39- - - Jarlsberg
0406 90 50- - - - Ser z mleka owiec albo mleka bawołów w pojemnikach

zawierających solankę albo w butelkach z owczej

lub koziej skóry

- - - - Pozostałe:
- - - - - O zawartości masy tłuszczu nie przewyższającej

40% i o zawartości masy wody obliczanej dla

substancji beztłuszczowej

- - - - - - Nie przewyższającej 47%:
0406 90 61- - - - - - - Grana Padano, Permigiano Reggiano
0406 90 63- - - - - - - Fiore Sardo, Pecorino
0406 90 69- - - - - - - Pozostałe
- - - - - Powyżej 47%, ale nie przewyższającej 72%:
0406 90 71- - - - - - - Ser niedojrzewający, fermentowany
0406 90 73- - - - - - - Provolone
0406 90 75- - - - - - - Asiago, Caciocavallo, Montasio, Ragusano
0406 90 77- - - - - - - Danbo, Fontal, Fontina, Fynbo, Gouda,

Havarti, Maribo, Samsoe

0406 90 79- - - - - - - Esrom, Italico, Kernhem, Saint-Nectaire,

Saint-Paulin, Taleggio

0406 90 81- - - - - - - Cantal, Cheshire, Wensleydale, Lancashire,

Double Gloucester, Blarney, Colby Monterey

0406 90 83- - - - - - - Riccotta, solony
0406 90 85- - - - - - - Kefalograviera, Kasseri
0406 90 89- - - - - - - Pozostałe
- - - - - - Przewyższającej 72%:
0406 90 91- - - - - - - Ser niedojrzewający, fermentowany
0406 90 93- - - - - - - Pozostałe
0406 90 97- - - - - - Ser niedojrzewający, fermentowany
0406 90 99- - - - - - Pozostałe
04090409 00 00Miód naturalny
10011001Pszenica i mieszanka żyta z pszenicą:
1001 10- Pszenica twarda:
1001 10 10- - Nasiona
1001 10 90- - Pozostała
1001 90- Pozostałe:
1001 90 10- - Orkisz do siewu
- - Pozostały orkisz, pszenica zwykła i mieszanka żyta z

pszenicą:

1001 90 91- - - Nasiona pszenicy zwykłej i mieszanki żyta z pszenicą
1001 90 99- - - Pozostałe
10021002 00 00Żyto
10031003 00Jęczmień:
1003 00 10- Nasiona
1003 00 90- Pozostały
10041004 00Owies:
1004 00 10- Nasiona
1004 00 90- Pozostały
10051005Kukurydza (ziarna):
1005 10- Nasiona:
- - Hybrydy:
1005 10 11- - - Hybrydy podwójne i hybrydy szczytowo-krzyżowe
1005 10 13- - Hybrydy trójkrzyżowe
1005 10 15- - - Hybrydy zwykłe
1005 10 19- - - Pozostałe
1005 10 90- - Pozostałe
1005 90 00- Pozostałe
10081008Nasiona gryki, prosa i mozgi kanaryjskiej; inne zboża:
1008 10 00- Gryka
1008 20 00- Proso
1008 30 00- Mozga kanaryjska
1008 90- Inne zboża:
1008 90 10- - Pszenżyto (Triticale)
1008 90 90- - Pozostałe
16021602Inne przetworzone lub konserwowane mięso, podroby lub krew:
1602 10 00- Przetwory homogenizowane
1602 20- Z wątroby dowolnych zwierząt:
1602 20 10- - Z wątroby gęsiej lub kaczej
1602 20 90- - Pozostałe
- Z drobiu objętego pozycją nr 0105:
- - Zawierające 57% wagowych lub więcej mięsa lub

podrobów:

1602 31 11- - - - Zawierające wyłącznie nie gotowane mięso indycze
1602 31 19- - - - Pozostałe
1602 31 30- - - Zawierające 25% lub więcej, ale mniej niż 57%

wagowych mięsa lub podrobów

1602 31 90- - - Pozostałe
1602 39- - Pozostałe:
- - - Zawierające 57% wagowych lub więcej mięsa lub

podrobów:

1602 39 11- - - - Nie gotowane
1602 39 19- - - - Pozostałe
1602 39 30- - - Zawierające 25% lub więcej, ale mniej niż 57%

wagowych mięsa drobiowego lub podrobów

1602 39 90- - - Pozostałe
- Z wieprzowiny:
1602 41- - Szynki i części z nich:
1602 41 10- - - - Ze świń domowych
1602 41 90- - - - Pozostałe
1602 42- - Łopatki i części z nich:
1602 42 10- - - Ze świń domowych
1602 42 90- - - Pozostałe
1602 49- - Pozostałe łącznie z mieszankami:
- - - Ze świń domowych:
- - - - Zawierające 80% wagowych lub więcej mięsa lub

dowolnego rodzaju podrobów, włącznie z tłuszczami

dowolnego rodzaju i pochodzenia:

1602 49 11- - - - - Schaby z obojczyków i ich części łącznie z

mieszankami schabów i szynek

1602 49 13- - - - - Obojczyki i ich części łącznie z mieszankami

obojczyków i łopatek

1602 49 15- - - - - Pozostałe mieszanki zawierające szynki (nogi)

łopatki, schaby lub obojczyki oraz części z

nich

1602 49 19- - - - - Pozostałe
1602 49 30- - - - Zawierające 40% lub więcej, ale mniej niż 80%

mięsa lub dowolnego rodzaju podrobów łącznie z

tłuszczami dowolnego rodzaju i pochodzenia

1602 49 50- - - - Zawierające mniej niż 40% wagowych mięsa lub

dowolnego rodzaju podrobów łącznie z tłuszczami

dowolnego rodzaju i pochodzenia

1602 49 90- - - Pozostałe
1602 50- Z wołowiny:
1602 50 10- - Nie gotowane; mieszanki gotowanego mięsa lub

podrobów z nie gotowanym mięsem lub podrobami

1602 50 90- - Pozostałe
1602 90- Pozostałe łącznie z przetworami z krwi dowolnych

zwierząt:

1602 90 10- - Przetwory z krwi dowolnych zwierząt
- - Pozostałe:
1602 90 31- - - Z dziczyzny lub z królików
- - - Pozostałe:
1602 90 51- - - - Zawierającej mięso lub podroby ze świń domowych
- - - - Pozostałe:
- - - - - Zawierającej mięso wołowe lub podroby:
1602 90 61- - - - - - Nie gotowane; mieszanki gotowanego mięsa

lub podrobów z nie gotowanym mięsem lub

podrobami

1602 90 69- - - - - - Pozostałe
- - - - - Pozostałe:
- - - - - - Z baraniny lub koziny:
1602 90 71- - - - - - - Nie gotowane; mieszanki gotowanego mięsa

lub podrobów z nie gotowanym mięsem lub

podrobami

1602 90 79- - - - - - - Pozostałe
1602 90 99- - - - - - Pozostałe
17011701Cukier trzcinowy lub buraczany i chemicznie czysta sacharoza, w postaci stałej
- Cukier surowy nie zawierający dodatku środków

aromatyzujących i barwiących:

1701 11- - Cukier trzcinowy:
1701 11 10- - - Do rafinacji
1701 11 90- - - Pozostały
1701 12- - Cukier buraczany:
1701 12 10- - - Do rafinacji
1701 12 90- - - Pozostały
- Pozostały:
1701 91 00- - Zawierający dodatki aromatyzujące lub barwiące
1701 99- - Pozostały:
1701 99 10- - - Cukier biały
1701 99 90- - - Pozostały
17021702Inne cukry łącznie z chemicznie czystymi laktozą, maltozą, glukozą i fruktozą, w postaci stałej; syropy cukrowe nie zawierające dodatku środków aromatyzujących lub barwiących; sztuczny miód zmieszany z miodem naturalnym lub nie; karmel:
1702 10- Laktoza i syrop laktozowy:
1702 10 10- - Zawierające w stanie suchym 99% lub więcej masy

czystego produktu

1702 10 90- - Pozostałe
1702 20- Cukier klonowy i syrop klonowy:
1702 20 10- - Cukier klonowy w postaci stałej zawierający dodatki

środków aromatyzujących lub barwiących

1702 20 90- - Pozostałe
1702 30- Glukoza i syrop glukozowy nie zawierające fruktozy lub

zawierające w stanie suchym mniej niż 20% masy fruktozy:

1702 30 10- - Izoglukoza
- - Pozostałe:
- - - Zawierające w stanie suchym 99% lub więcej masy

glukozy:

1702 30 51- - - - W postaci białego krystalicznego proszku,

scalonego lub nie

1702 30 59- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
1702 30 91- - - - W postaci białego krystalicznego proszku,

scalonego lub nie

1702 30 99- - - - Pozostałe
1702 40- Glukoza i syrop glukozowy, zawierające w stanie suchym

co najmniej 20%, ale mniej niż 50% fruktozy:

1702 40 10- - Izoglukoza
1702 40 90- - Pozostałe
1702 50 00- Fruktoza chemicznie czysta
1702 60- Inna fruktoza i syrop fruktozowy zawierające w stanie

suchym więcej niż 50% masy fruktozy:

1702 60 10- - Izoglukoza
1702 60 90- - Pozostałe
1702 90- Inne, łącznie z cukrem inwertowanym:
1702 90 10- - Maltoza chemicznie czysta
1702 90 30- - Izoglukoza
1702 90 50- - Maltodekstryna i syrop maltodekstrynowy
1702 90 60- - Sztuczny miód, również zmieszany z miodem naturalnym
- - Karmel:
1702 90 71- - - Zawierający 50% masy sacharozy lub więcej w

substancji suchej

1702 90 75- - - - W postaci proszku, scalonego lub nie
1702 90 79- - - - Pozostały
1702 90 90- - Pozostałe
17031703Melasy powstałe z ekstrakcji lub rafinacji cukru:
1703 10 00- Melasy trzcinowe
22032203 00Piwo otrzymywane ze słodu:
2203 00 10- W pojemnikach zawierających więcej niż 10 litrów
2203 00 90- W pojemnikach zawierających nie więcej niż 10 litrów
22042204Wino ze świeżych winogron łącznie z winami wzmocnionymi; moszcz winogronowy inny niż objęty pozycją nr 2009:
2204 10- Wino musujące:
- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

mniejszej niż 8,5% objętościowych:

2204 10 11- - - Szampan
2204 10 19- - - Pozostałe
2204 10 90- - Pozostałe
- Inne wina; moszcz winogoronowy z fermentacją nie

rozpoczętą lub zatrzymaną przez dodanie alkoholu:

2204 21- - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:
2204 21 10- - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z

"grzybkowymi" korkami utrzymywanymi na miejscu

przewiązkami lub zapięciami; wina inaczej

dostarczane pozostające z powodu dwutlenku węgla w

roztworze pod nadciśnieniem nie mniejszym niż 3

bary, mierzonym w temperaturze 20°C

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętości mocy alkoholu nie

przewyższającej 13% objętości:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

rejonach:

2204 21 21- - - - - - Białe
2204 21 23- - - - - - Pozostałe
2204 21 25- - - - - - Białe
2204 21 29- - - - - - Pozostałe
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej

13% objętości, ale nie przewyższającej 15%

objętości;

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

2204 21 31- - - - - - Białe
2204 21 33- - - - - - Pozostałe
- - - - - Pozostałe:
2204 21 35- - - - - - Białe
2204 21 39- - - - - - Pozostałe
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej

15% objętości, ale nie przewyższającej 18%

objętości:

2204 21 41- - - - - Porto, Madera, Sherry, Tokaj (Aszu i Szamorodni)

i muszkatel Setubal

2204 21 49- - - - - Pozostałe
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej

18% objętości, ale nie przekraczającej 22%

objętości:

2204 21 51- - - - - Porto, Madera, Sherry, Tokaj (Aszu i Szamorodni)

i muszkatel Setubal

2204 21 59- - - - - Pozostałe
2204 21 90- - - - O rzeczywistej objętości mocy alkoholu powyżej 22%

objętości

2204 29- - Pozostałe:
2204 29 10- - - Wina inne niż z podpozycji 2204 10 w butelkach z

korkami "grzybkami" utrzymywanymi na miejscu

przewiązkami lub zapięciami; wina dostarczone

inaczej, pozostające w wyniku obecności dwutlenku

węgla w roztworze, pod nadciśnieniem nie mniejszym

niż 1 bar, ale mniejszym niż 3 bary, mierzonym

w temperaturze 20°C

- - - Pozostałe:
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

przewyższającej 13% objętości:

- - - - - Wina jakościowe produkowane w określonych

regionach:

2204 29 21- - - - - - Białe
2204 29 23- - - - - - Pozostałe
2204 29 25- - - - - - Białe
2204 29 29- - - - - - Pozostałe
- - - - O rzeczywistej objętości mocy alkoholu powyżej 13%

objętości, ale nie przewyższającej 15% objętości:

2204 29 31- - - - - - Białe
2204 29 33- - - - - - Pozostałe
2204 29 35- - - - - - Białe
2204 29 39- - - - - - Pozostałe
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej

15% objętości, ale nie przewyższającej 18%

objętości:

2204 29 41- - - - - Porto, Madera, Sherry i muszkatel Setubal
2204 29 45- - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni)
2204 29 49- - - - - Pozostałe
- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej

18% objętości, ale nie przewyższającej 22%

objętości:

2204 29 51- - - - - Porto, Madera, Sherry i muszkatel Setubal
2204 29 55- - - - - Tokaj (Aszu i Szamorodni)
2204 29 59- - - - - Pozostałe
2204 29 90- - - - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej

20% objętości

2204 30- Inny moszcz winogronowy:
2204 30 10- - W trakcie fermentacji lub z fermentacją zatrzymaną

inaczej niż przez dodanie alkoholu

- - Pozostałe:
2204 30 91- - - O gęstości 1,33 g/cm3 lub mniejszej w 20°C i o

rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nie

przewyższającej 1% objętości

2204 30 99- - - Pozostałe
22052205Wermut i inne wina ze świeżych winogron przyprawione roślinami lub substancjami aromatycznymi:
2205 10- W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej:
2205 10 10- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej

18% objętości lub mniejszej

2205 10 90- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18%

objętości

2205 90- Pozostałe:
2205 90 10- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu wynoszącej

18% objętości lub mniejszej

2205 90 90- - O rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu powyżej 18%

objętości

22062206 00Inne napoje fermentowane (na przykład jabłecznik, moszcz gruszkowy i miód pitny):
2206 00 10- Wzbudzone
- Pozostałe:
2206 00 91- - Musujące
2206 00 93- - - 2 litry lub mniej
2206 00 99- - - Więcej niż 2 litry
22072207Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 80% objętości lub więcej; alkohol etylowy i inne alkohole, skażone, o dowolnej mocy:
2207 10 00- Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu

wynoszącej 80% objętości lub więcej

2207 20 00- Alkohol etylowy i inne alkohole, skażone o dowolnej mocy
22082208Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy alkoholu mniejszej niż 80% objętości; wódki, likiery i inne napoje alkoholowe; złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do produkcji napojów:
2208 10- Złożone preparaty alkoholowe w rodzaju używanych do

produkcji napojów:

2208 10 10- - Aromatyczne napoje wytrawne o objętościowej mocy

alkoholu od 44,2 do 49,2% objętości, zawierające od

1,5 do 6% masy goryczki, przypraw i różnych składników

oraz 4 do 10% cukru, w pojemnikach zawierających 0,5

litra lub mniej

2208 10 90- - Pozostałe
2208 20- Napoje alkoholowe otrzymywane przez destylację wina z

winogron lub wytłoków z winogron:

2208 20 10- - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej
2208 20 90- - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry
2208 30- Whisky:
- - Whisky burbońskie w pojemnikach zawierających:
2208 30 11- - - 2 litry lub mniej
2208 30 19- - - Więcej niż 2 litry
- - Pozostałe w pojemnikach zawierających:
2208 30 91- - - 2 litry lub mniej
2208 30 99- - - Więcej niż 2 litry
2208 40- Rumy:
2208 40 10- - W pojemnikach zawierających 2 litry lub mniej
2208 40 90- - W pojemnikach zawierających więcej niż 2 litry
2208 50- Giny i gin Geneva:
- - Gin w pojemnikach zawierających:
2208 50 11- - - 2 litry lub mniej
2208 50 19- - - Więcej niż 2 litry
- - Gin Geneva, w pojemnikach zawierających:
2208 50 91- - - 2 litry lub mniej
2208 50 99- - - Więcej niż 2 litry
2208 90- Inne:
- - Arak, w pojemnikach zawierających:
2208 90 11- - - 2 litry lub mniej
2208 90 19- - - Więcej niż 2 litry
- - Wódka o objętościowej mocy alkoholu wynoszącej 45,4%

objętości lub mniej oraz napoje alkoholowe śliwkowe,

gruszkowe lub wiśniowe (z wyłączeniem likierów),

w pojemnikach zawierających:

- - - 2 litry lub mniej:
2208 90 31- - - - Wódka
2208 90 33- - - - Napoje alkoholowe śliwkowe, gruszkowe i wiśniowe

(z wyłączenieniem likierów)

2208 90 39- - - Więcej niż 2 litry
- - Pozostałe wódki, likiery i inne napoje alkoholowe, w

pojemnikach zawierających:

- - - 2 litry lub mniej:
- - - - Wódki (z wyłączeniem likierów):
2208 90 51- - - - - Destylowane z owoców
2208 90 53- - - - - Pozostałe
2208 90 55- - - - Likiery
2208 90 59- - - - Pozostałe napoje alkoholowe
- - - Więcej niż 2 litry:
- - - - Wódki (z wyłączeniem likierów):
2208 90 71- - - - - Destylowane z owoców
2208 90 73- - - - - Pozostałe
2208 90 79- - - - Likiery i inne napoje alkoholowe
- - Alkohol etylowy nieskażony o objętościowej mocy

alkoholu mniejszej niż 80% objętości, w pojemnikach

zawierających:

2208 90 91- - - 2 litry lub mniej
2208 90 99- - - Więcej niż 2 litry
24022402Cygara, również z obciętymi końcami, cygaretki i papierosy, z tytoniu lub namiastek tytoniu:
2402 10 00- Cygara, również z obciętymi końcami i cygaretki, z

tytoniu

2402 20 00- Papierosy z tytoniu
2402 90 00- Pozostałe
24032403Pozostały przetworzony tytoń i przetworzone namiastki tytoniu; tytoń "homogenizowany" i "odtworzony"; ekstrakty i esencje tytoniowe:
2403 10 00- Tytoń do palenia, nawet zawierający namiastki tytoniu w

dowolnej proporcji

- Pozostałe:
2403 91 00- - Tytoń "homogenizowany" lub "odtworzony"
2403 99- - Pozostałe:
2403 99 10- - - Tytoń do żucia i tabaka
2403 99 90- - - Pozostałe
2510Naturalne fosforany wapniowe, naturalne fosforany glinowo-wapniowe i kreda fosforanowa:
2510 10 00– Nie mielone
2510 20 00– Mielone
2710Oleje ropy naftowej i oleje otrzymywane z minerałów bitumicznych, inne niż surowe; przetwory gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, zawierające nie mniej niż 70% masy olejów ropy naftowej lub olejów otrzymywanych z minerałów bitumicznych, w których te oleje stanowią składniki zasadnicze:
– Oleje lekkie:
2710 00 11– – Do przeprowadzania procesu specyficznego
2710 00 15– – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym

procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 11

– – Do innych celów
– – – Benzyny specjalne:
2710 00 21– – – – Benzyna lakiernicza
2710 00 25– – – – Pozostałe
– – – Pozostałe:
– – – – Benzyna silnikowa:
2710 00 31– – – – – Benzyna lotnicza
– – – – – Pozostałe z zawartością ołowiu:
2710 00 33– – – – – – Nie przekraczającą 0,013 g/l
2710 00 35– – – – – – Przekraczającą 0,013 g/l
2710 00 37– – – – Paliwo typu benzyny do silników odrzutowych
2710 00 39– – – – Pozostałe oleje lekkie
– Oleje średnie:
2710 00 41– – Do przeprowadzania procesu specyficznego
2710 00 45– – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym

procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 41

– – Do innych celów:
– – – Nafta:
2710 00 51– – – – Paliwo do silników odrzutowych
2710 00 55– – – – Pozostała
2710 00 59– – – Pozostałe
– Oleje ciężkie:
– – Oleje napędowe:
2710 00 61– – Do przeprowadzania procesu specyficznego
2710 00 65– – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym

procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 61

2710 00 69– – - Do innych celów (a) (1)
– – Oleje opałowe:
2710 00 71– – – Do przeprowadzania procesu specyficznego
2710 00 75– – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym

procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 71

2710 00 79– – – Do innych celów
– – Oleje smarujące; pozostałe oleje:
2710 00 91– – – Do przeprowadzania procesu specyficznego
2710 00 93– – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym

procesie niż wymieniony w podpozycji 2710 00 91

2710 00 95– – – Do zmieszania zgodnie z określeniami w uwadze

dodatkowej 5 (CN) do tego działu

2710 00 99– – – Do innych celów
2711Gazy ziemne i inne węglowodory gazowe:
– Skroplone:
2711 12– – Propan:
– – – Propan o czystości nie mniejszej niż 99%:
2711 12 11– – – – Stosowany jako paliwo zasilające lub ogrzewające
2711 12 19– – – – Do innych celów
– – – Pozostałe:
2711 12 91– – – - Do przeprowadzania procesu specyficznego
2711 12 93– – – - Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym

procesie niż wymieniony w podpozycji 2711 12 91

2711 12 99– – – – Do innych celów
2711 13– – Butany:
2711 13 10– – – Do przeprowadzania procesu specyficznego
2711 13 30– – – Do przeprowadzania przemian chemicznych w innym

procesie niż wymieniony w podpozycji 2711 13 10

2711 13 90– – – Do innych celów
2711 14 00– – Etylen, propylen, butylen i butadien
2711 19 00– – Pozostałe
– W stanie gazowym:
2711 29 00– – Pozostałe
33033303 00Perfumy i wody toaletowe:
3303 00 10- Perfumy
3303 00 90- Wody toaletowe
33043304Preparaty do upiększania i makijażu oraz preparaty do pielęgnacji skóry (z wyjątkiem leków), łącznie z preparatami do opalania, do manicure i pedicure:
3304 10 00- Preparaty do makijażu ust
3304 20 00- Preparaty do malowania oczu
3304 30 00- Preparaty do manicure i pedicure
- Pozostałe:
3304 91 00- - Pudry prasowane i nie prasowane
3304 99 00- - Pozostałe
33053305Preparaty do włosów:
3305 10 00- Szampony
3305 20 00- Preparaty do trwałej ondulacji tub prostowania włosów
3305 30 00- - Lakiery do włosów
3305 90- Pozostałe:
3305 90 10- - Płyny do włosów
3305 90 90- - Pozostałe
33063306Preparaty do higieny zębów i jamy ustnej, łącznie z pastami i proszkami do utrzymywania higieny protez:
3306 10 00- Pasty i proszki do zębów
3306 90 00- Pozostałe
33073307Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po goleniu, dezodoranty osobiste, preparaty do kąpieli, depilatory i inne preparaty kosmetyczne i toaletowe, gdzie indziej nie wymienione ani nie włączone, gotowe dezodoranty do pomieszczeń, perfumowane lub nie, lub mające własności dezynfekcyjne:
3307 10 00- Preparaty stosowane przed goleniem, do golenia lub po

goleniu

3307 20 00- Dezodoranty osobiste i środki przeciwpotowe
3307 30 00- Perfumowane sole kąpielowe i inne preparaty kąpielowe
- Preparaty do perfumowania lub odwaniania pomieszczeń,

łącznie z preparatami zapachowymi stosowanymi w trakcie

obrzędów religijnych:

3307 41 00- - "Agrabatti" i inne preparaty zapachowe, które działają

w wyniku spalania

3307 49 00- - Pozostałe
3307 90 00- Pozostałe
34013401Mydło; organiczne produkty powierzchniowoczynne i preparaty używane jako mydło, w postaci kawałków, odlanych kawałków lub innych kształtów, zawierających mydło lub nie; papier, wełna spilśniona i nietkana, impregnowana, powlekana lub pokryta mydłem lub detergentem:
- Mydło i organiczne środki powierzchniowoczynne oraz

preparaty w formie kawałków, odlanych kształtów, oraz

papier, watolina, filc i włóknina, impregnowana,

powlekana i pokryta mydłem lub detergentem:

3401 11 00- - Do stosowania toaletowego (produkty lecznicze)
3401 19 00- - Pozostałe
3401 20- Mydło w innych postaciach:
3401 20 10- - Płatki, wafle, granulki lub pudry
3401 20 90- - Pozostałe
34023402Organiczne środki powierzchniowoczynne (inne niż mydło); preparaty powierzchniowoczynne, preparaty do prania (łącznie z pomocniczymi preparatami piorącymi) oraz preparaty czyszczące, zawierające lub nie zawierające mydła, inne niż te w pozycji nr 3401:
- Substancje organiczne powierzchniowoczynne, przygotowane

do sprzedaży lub nie sprzedawane:

3402 11 00- - Anionowe
3402 12 00- - Kationowe
3402 13 00- - Niejonowe
3402 19 00- - Pozostałe
3402 20- Preparaty przygotowane do sprzedaży detalicznej:
3402 20 10- - Preparaty powierzchniowoczynne
3402 20 90- - Preparaty do prania i preparaty do czyszczenia
3402 90- Pozostałe:
3402 90 10- - Preparaty powierzchniowoczynne
3402 90 90- - Preparaty do prania i preparaty do czyszczenia
35013501Kazeina, kazeiniany i inne pochodne kazeiny; kleje kazeinowe:
3501 10- Kazeina:
3501 10 10- - Do produkcji regenerowanych włókien włókienniczych
3501 10 50- - Do stosowania w przemyśle innym niż produkującym

żywność lub pasze

3501 10 90- - Pozostałe
3501 90- Pozostałe:
3501 90 10- - Kleje kazeinowe
3501 90 90- - Pozostałe
42014201 00 00Wyroby siodlarskie i rymarskie z jakiegokolwiek materiału dla wszelkich zwierząt (włączając postronki, lejce, nakolanniki, kagańce, nakrycia siodeł, torby przy siodłach, ubiory psów i podobne)
42024202Kufry, walizy, pudła na kapelusze, teczki, aktówki, tornistry, torby pilota, futerały na: lornetki, okulary, aparaty fotograficzne, instrumenty muzyczne, strzelby i rewolwery i podobne pokrowce;
torby podróżne, kosmetyczki, plecaki, torebki, torby na zakupy, portfele, portmonetki, mapniki, papierośnice, woreczki na tytoń, torby na narzędzia, torby sportowe, pojemniki na butelki, szkatułki na biżuterię, puderniczki, kasety na sztućce i podobne pojemniki ze skóry lub ze skóry wtórnej, z folii z tworzyw sztucznych, z materiałów włókienniczych, z fibry lub tektury, również w całości lub głównie pokryte takimi materiałami:
- Kufry, walizy, pudła na kapelusze, teczki, aktówki,

tornistry i podobne wyroby:

4202 11- - Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry, materiałów

skóropodobnych lub ze skóry lakierowanej:

4202 11 10- - - Teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki
4202 11 90- - - Pozostałe
4202 12- - Z zewnętrzną powierzchnią z tworzyw sztucznych lub z

materiałów włókienniczych:

- - - Z folii z tworzywa sztucznego:
4202 12 11- - - - Teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki
4202 12 19- - - - Pozostałe
4202 12 50- - - Z formowanego tworzywa sztucznego
- - - Z innych materiałów, w tym z fibry:
4202 12 91- - - - Teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki
4202 12 99- - - - Pozostałe
4202 19- - Pozostałe:
4202 19 10- - - Z aluminium
- - - Z innych materiałów:
4202 19 91- - - - Teczki, aktówki, tornistry i podobne pojemniki
4202 19 99- - - - Pozostałe
- Torebki ręczne, również z paskiem na ramię lub bez

uchwytu:

4202 21 00- - Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry, materiałów

skóropodobnych lub ze skóry lakierowanej

4202 22- - Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa

sztucznego lub z materiałów włókienniczych:

4202 22 10- - - Z folii z tworzywa sztucznego
4202 22 90- - - Z materiałów włókienniczych
4202 29 00- - Pozostałe
- Artykuły zazwyczaj noszone w kieszeni lub w torebce:
4202 31 00- - Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry, materiałów

skóropodobnych lub ze skóry lakierowanej

4202 32- - Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa

sztucznego lub z materiałów włókienniczych:

4202 32 10- - - Z folii z tworzywa sztucznego
4202 32 90- - - Z materiałów włókienniczych
4202 39 00- - Pozostałe
- Pozostałe:
4202 91- - Z zewnętrzną powierzchnią ze skóry, materiałów

skóropodobnych lub ze skóry lakierowanej:

4202 91 10- - - Torby podróżne, kosmetyczki, plecaki i torby

sportowe

4202 91 50- - - Futerały instrumentów muzycznych
4202 91 90- - - Pozostałe
4202 92- - Z zewnętrzną powierzchnią z folii z tworzywa

sztucznego lub z materiałów włókienniczych:

- - - Z folii z tworzywa sztucznego:
4202 92 11- - - - Torby podróżne, kosmetyczki, plecaki i torby

sportowe

4202 92 15- - - - Futerały instrumentów muzycznych
4202 92 19- - - - Pozostałe
- - - Z materiałów włókienniczych:
4202 92 91- - - - Torby podróżne, kosmetyczki, plecaki i torby

sportowe

4202 92 95- - - - Futerały instrumentów muzycznych
4202 92 99- - - - Pozostałe
4202 99- - - Pozostałe:
4202 99 10- - - Futerały instrumentów muzycznych
4202 99 90- - - Pozostałe
42034203Artykuły odzieżowe i dodatki do ubiorów ze skóry naturalnej lub materiałów skóropodobnych:
4203 10 00- Artykuły odzieżowe
- Rękawiczki, rękawice sportowe i ochronne:
4203 21 00- - Specjalnie przeznaczone do celów sportowych
4203 29- - Pozostałe:
4203 29 10- - - Ochronne dla wszystkich zawodów
- - - Pozostałe:
4203 29 91- - - - Męskie i chłopięce
4203 29 99- - - - Pozostałe
4203 30 00- Pasy i bandolety
4203 40 00- Pozostałe dodatki do ubiorów
43034303Artykuły odzieżowe, dodatki do ubiorów i inne wyroby futrzarskie:
4303 10- Artykuły odzieżowe i dodatki do ubiorów:
4303 10 10- - Z futerek białych szczeniąt foczych z gatunku "harp"

(whitecoats) i ze szczeniąt fok gatunku "hooded"

(bluebacks)

4303 10 90- - Pozostałe
4303 90 00- Pozostałe
43044304 00 00Futra sztuczne i wyroby z nich
57015701Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, wiązane, również konfekcjonowane:
5701 10- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
5701 10 10- - Zawierające łącznie ponad 10% masy jedwabiu lub

odpadów jedwabiu innych niż wyczeski

- - Pozostałe:
5701 10 91- - - Zawierające nie więcej niż 350 węzłów na metr osnowy
5701 10 93- - - Zawierające ponad 350, lecz nie więcej niż 500

węzłów na metr osnowy

5701 10 99- - - Zawierające ponad 500 węzłów na metr osnowy
5701 90- Z innych materiałów włókienniczych:
5701 90 10- - Z jedwabiu, odpadów jedwabiu innych niż wyczeski z

włókien syntetycznych, z przędzy objętej pozycją nr

5605 lub z materiałów włókienniczych zawierających

nitkę metalową

5701 90 90- - Z innych materiałów włókienniczych
57025702Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, tkane, niepluszowe, nieflokowane, również konfekcjonowane, łącznie z ręcznie tkanymi kilimami "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" i podobne:
5702 10 00- Kilimy ręcznie tkane "Kelem", "Schumacks", "Karamanie" i

podobne

- Inne z włosem, strzyżone, niekonfekcjonowane:
5702 31- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
5702 31 10- - - Axminster
5702 31 30- - - Wilton
5702 31 90- - - Pozostałe
5702 32- - Z chemicznych materiałów włókienniczych:
5702 32 10- - - Axminster
5702 32 90- - - Pozostałe
5702 39- - Z innych materiałów włókienniczych:
5702 39 10- - - Z bawełny
5702 39 90- - - Inne
- Pozostałe, strzyżone, konfekcjonowane:
5702 41- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
5702 41 10- - - Axminster
5702 41 90- - - Pozostałe
5702 42- - Z chemicznych materiałów włókienniczych:
5702 42 10- - - Axminster
5702 42 90- - - Pozostałe
5702 49- - Z innych materiałów włókienniczych:
5702 49 10- - - Z bawełny
5702 49 90- - - Inne
- Pozostałe, niestrzyżone, niekonfekcjonowane:
5702 51 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
5702 52 00- - Z chemicznych materiałów włókienniczych
5702 59 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Inne, niestrzyżone, konfekcjonowane:
5702 91 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
5702 92 00- - Z chemicznych materiałów włókienniczych
5702 99 00- - Z innych materiałów włókienniczych
57035703Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, pluszowe, również konfekcjonowane:
5703 10- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
5703 10 10- - Drukowane
5703 10 90- - Pozostałe
5703 20- Z nylonu lub innych poliamidów:
- - Drukowane:
5703 20 11- - - Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m2
5703 20 19- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
5703 20 91- - - Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m2
5703 20 99- - - Pozostałe
5703 30- Z innych chemicznych materiałów włókienniczych:
- - Z polipropylenu:
5703 30 11- - - Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m2
5703 30 19- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
- - - Drukowane:
5703 30 51- - - - Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m2
5703 30 59- - - - Pozostałe
- - - Pozostałe:
5703 30 91- - - - Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m2
5703 30 99- - - - Pozostałe
5703 90- Z innych materiałów włókienniczych:
5703 90 10- - Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m2
5703 90 90- - Pozostałe
57045704Dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, z filcu, niepluszowe, nieflokowane, również konfekcjonowane:
5704 10 00- Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m2
5704 90 00- Pozostałe
57055705 00Inne dywany i inne włókiennicze wykładziny podłogowe, również konfekcjonowane:
5705 00 10- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
- Z chemicznych materiałów włókienniczych:
5705 00 31- - Płyty o powierzchni maksimum 0,3 m2
5705 00 39- - Pozostałe
5705 00 90- Z innych materiałów włókienniczych
61016101Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem "wind-cheater", kurtki chroniące przed wiatrem "wind-jacket" i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem artykułów objętych pozycją nr 6103:
6101 10- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6101 10 10- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i

podobne artykuły

6101 10 90- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na

nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i

podobne artykuły

6101 20- Z bawełny:
6101 20 10- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i

podobne artykuły

6101 20 90- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na

nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i

podobne artykuły

6101 30- Z włókien chemicznych:
6101 30 10- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i

podobne artykuły

6101 30 90- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na

nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i

podobne artykuły

6101 90- Z innych materiałów włókienniczych:
6101 90 10- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i

podobne artykuły

6101 90 90- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na

nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i

podobne artykuły

61026102Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem "wind-cheater", kurtki chroniące przed wiatrem "wind-jacket" i podobne artykuły dziane lub szydełkowane, z wyłączeniem artykułów objętych pozycją nr 6104:
6102 10- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6102 10 10- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i

podobne artykuły

6102 10 90- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na

nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i

podobne artykuły

6102 20- Z bawełny:
6102 20 10- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i

podobne artykuły

6102 20 90- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na

nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i

podobne artykuły

6102 30- Z włókien chemicznych:
6102 30 10- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i

podobne artykuły

6102 30 90- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na

nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i

podobne artykuły

6102 90- Z innych materiałów włókienniczych:
6102 90 10- - Płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny i

podobne artykuły

6102 90 90- - Kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na

nartach), kurtki "wind-cheater" i "wind-jacket" i

podobne artykuły

61036103Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego), dziane lub szydełkowane:
- Zestawy ubraniowe:
6103 11 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6103 12 00- - Z włókien syntetycznych
6103 19 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Zestawy odzieżowe:
6103 21 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6103 22 00- - Z bawełny
6103 23 00- - Z włókien syntetycznych
6103 29 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Marynarki i blezery:
6103 31 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6103 32 00- - Z bawełny
6103 33 00- - Z włókien syntetycznych
6103 39 00- - Z innych materiałów włókienniczych
Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty:
6103 41- - Z wełny i cienkiej sierści zwierzęcej:
6103 41 10- - - Spodnie i bryczesy
6103 41 90- - - Pozostałe
6103 42- - Z bawełny:
6103 42 10- - - Spodnie i bryczesy
6103 42 90- - - Pozostałe
6103 43- - Z włókien syntetycznych:
6103 43 10- - - Spodnie i bryczesy
6103 43 90- - - Pozostałe
6103 49- - Z innych materiałów włókienniczych:
6103 49 10- - - Spodnie i bryczesy
- - - Pozostałe:
6103 49 91- - - - Z włókien przetworzonych
6103 49 99- - - - Pozostałe
61046104Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spodniumy, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych), dziane lub szydełkowane:
- Zestawy ubraniowe:
6104 11 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6104 12 00- - Z bawełny
6104 13 00- - Z włókien syntetycznych
6104 19 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Zestawy odzieżowe:
6104 21 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6104 22 00- - Z bawełny
6104 23 00- - Z włókien syntetycznych
6104 29 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Żakiety i blezery:
6104 31 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6104 32 00- - Z bawełny
6104 33 00- - Z włókien syntetycznych
6104 39 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Suknie:
6104 41 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6104 42 00- - Z bawełny
6104 43 00- - Z włókien syntetycznych
6104 44 00- - Z włókien przetworzonych
6104 49 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Spódnice i spodniumy:
6104 51 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6104 52 00- - Z bawełny
6104 53 00- - Z włókien syntetycznych
6104 59 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty:
6104 61- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6104 61 10- - - Spodnie i bryczesy
6104 61 90- - - Pozostałe
6104 62- - Z bawełny:
6104 62 10- - - Spodnie i bryczesy
6104 62 90- - - Pozostałe
6104 63- - Z włókien syntetycznych:
6104 63 10- - - Spodnie i bryczesy
6104 63 90- - - Pozostałe
6104 69- - Z innych materiałów włókienniczych:
6104 69 10- - - Spodnie i bryczesy
- - - Pozostałe:
6104 69 91- - - - Z włókien przetworzonych
6104 69 99- - - - Z innych materiałów włókienniczych
61056105Koszule męskie lub chłopięce, dziane lub szydełkowane:
6105 10 00- Z bawełny
6105 20- Z włókien chemicznych:
6105 20 10- - Z włókien syntetycznych
6105 20 90- - Z włókien przetworzonych
6105 90- Z innych materiałów włókienniczych:
6105 90 10- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6105 90 90- - Z innych materiałów włókienniczych
61066106Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe, dziane lub szydełkowane:
6106 10 00- Z bawełny
6106 20 00- Z włókien chemicznych
6106 90- Z innych materiałów włókienniczych:
6106 90 10- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6106 90 30- - Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu
6106 90 50- - Z lnu lub ramii
6106 90 90- - Z innych materiałów włókienniczych
61076107Męskie lub chłopięce kalesony, majtki, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby, dziane lub szydełkowane:
- Kalesony i majtki:
6107 11 00- - Z bawełny
6107 12 00- - Z włókien chemicznych
6107 19 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Koszule nocne i pidżamy:
6107 21 00- - Z bawełny
6107 22 00- - Z włókien chemicznych
6107 29 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Pozostałe:
6107 91 00- - Z bawełny
6107 92 00- - Z włókien chemicznych
6107 99 00- - Z innych materiałów włókienniczych
61086108Damskie lub dziewczęce slipy, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane:
- Slipy i halki:
6108 11- - Z włókien chemicznych:
6108 11 10- - - Z włókien syntetycznych
6108 11 90- - - Z włókien przetworzonych
6108 19- - Z innych materiałów włókienniczych:
6108 19 10- - - Z bawełny
6108 19 90- - - Z innych materiałów włókienniczych
- Majtki i figi:
6108 21 00- - Z bawełny
6108 22 00- - Z włókien chemicznych
6108 29 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Koszule nocne i pidżamy:
6108 31- - Z bawełny:
6108 31 10- - - Koszule nocne
6108 31 90- - - Pidżamy
6108 32- - Z włókien chemicznych:
- - - Z włókien syntetycznych:
6108 32 11- - - - Koszule nocne
6108 32 19- - - - Pidżamy
6108 32 90- - - Z włókien przetworzonych
6108 39 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Pozostałe:
6108 91 00- - Z bawełny
6108 92 00- - Z włókien chemicznych
6108 99- - Z innych materiałów włókienniczych:
6108 99 10- - - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6108 99 90- - - Z innych materiałów włókienniczych
61096109Podkoszulki, trykoty wszelkiego rodzaju, dziane lub szydełkowane:
6109 10 00- Z bawełny
6109 90- Z innych materiałów włókienniczych:
6109 90 10- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6109 90 30- - Z włókien chemicznych
6109 90 90- - Pozostałe
61106110Swetry, golfy, pulowery, swetry typu cardigan, kamizelki i podobne artykuły, dziane lub szydełkowane:
6110 10- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6110 10 10- - Swetry, golfy i pulowery, zawierające przynajmniej 50%

masy wełny i o masie 600 g lub więcej na sztukę

- - Pozostałe:
- - - Męskie lub chłopięce:
6110 10 31- - - - Z wełny
6110 10 39- - - - Z cienkiej sierści zwierzęcej
- - - Damskie lub dziewczęce:
6110 10 91- - - - Z wełny
6110 10 99- - - - Z cienkiej sierści zwierzęcej
6110 20- Z bawełny:
6110 20 10- - Lekkie i cienkie bluzki i pulowery z kołnierzami polo

i golfowym

- - Pozostałe:
6110 20 91- - - Męskie lub chłopięce
6110 20 99- - - Damskie lub dziewczęce
6110 30- Z włókien chemicznych:
6110 30 10- - Lekkie i cienkie bluzki i pulowery z kołnierzami polo

i golfowym

- - Pozostałe:
6110 30 91- - - Męskie lub chłopięce
6110 30 99- - - Damskie lub dziewczęce
6110 90- Z innych materiałów włókienniczych:
6110 90 10- - Z lnu lub ramii
6110 90 90- - Pozostałe
61116111Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt, dziane lub szydełkowane:
6111 10- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6111 10 10- - Rękawiczki, mitenki i rękawiczki z jednym palcem
6111 10 90- - Pozostałe
6111 20- Z bawełny:
6111 20 10- - Rękawiczki, mitenki i rękawiczki z jednym palcem
6111 20 90- - Pozostałe
6111 30- Z włókien chemicznych:
6111 30 10- - Rękawiczki, mitenki i rękawiczki z jednym palcem
6111 30 90- - Pozostałe
6111 90 00- Z innych materiałów włókienniczych
61126112Ubiory do turystyki pieszej, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe, dziane lub szydełkowane:
- Ubiory do turystyki pieszej:
6112 11 00- - Z bawełny
6112 12 00- - Z włókien syntetycznych
6112 19 00- - Z innych materiałów włókienniczych
6112 20 00- Ubiory narciarskie
- Męskie lub chłopięce stroje kąpielowe:
6112 31- - Z włókien syntetycznych:
6112 31 10- - - Zawierające 5% lub więcej masy nitki gumowej
6112 31 90- - - Pozostałe
6112 39- - Z innych materiałów włókienniczych:
6112 39 10- - - Zawierające 5% lub więcej masy nitki gumowej
6112 39 90- - - Pozostałe
- Damskie lub dziewczęce stroje kąpielowe:
6112 41- - Z włókien syntetycznych:
6112 41 10- - - Zawierające 5% lub więcej masy nitki gumowej
6112 41 90- - - Pozostałe
6112 49- - Z innych materiałów włókienniczych:
6112 49 10- - - Zawierające 5% lub więcej masy nitki gumowej
6112 49 90- - - Pozostałe
61136113 00Odzież wykonana z dzianin, również szydełkowanych, objętych pozycjami nr 5903, 5906 lub 5907:
6113 00 10- Z dzianin, również szydełkowanych, objętych pozycją nr

5906

6113 00 90- Pozostałe
61146114Pozostała odzież dziana lub szydełkowana:
6114 10 00- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6114 20 00- Z bawełny
6114 30 00- Z włókien chemicznych
6114 90 00- Z innych materiałów włókienniczych
61156115Rajstopy, trykoty, pończochy, skarpety i inne trykotaże, łącznie z pończochami przeciw-ylakowymi i obuwiem bez nakładanych podeszew, dziane lub szydełkowane:
- Rajstopy i trykoty:
6115 11 00- - Z włókien syntetycznych, o masie jednostkowej

pojedynczej przędzy poniżej 67 decyteksów

6115 12 00- - Z włókien syntetycznych, o masie jednostkowej

pojedynczej przędzy 67 decyteksów lub większej

6115 19- - Z innych materiałów włókienniczych:
6115 19 10- - - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6115 19 90- - - Pozostałe
6115 20- Damskie trykotaże pełnej długości i do kolan, o masie

jednostkowej pojedynczej przędzy poniżej 67 decyteksów:

- - Z włókien syntetycznych:
6115 20 11- - - Pończochy do kolan
6115 20 19- - - Pozostałe
6115 20 90- - Z innych materiałów włókienniczych
- Pozostałe:
6115 91 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6115 92 00- - Z bawełny
6115 93- - Z włókien syntetycznych:
6115 93 10- - - Pończochy przeciwżylakowe
6115 93 30- - - Pończochy do kolan (z wyłączeniem pończoch

przeciwżylakowych)

- - - Pozostałe:
6115 93 91- - - - Pończochy damskie
6115 93 99- - - - Pozostałe
6115 99 00- - Z innych materiałów włókienniczych
61166116Rękawiczki, mitenki, rękawiczki z jednym palcem, dziane lub szydełkowane:
6116 10- Rękawiczki impregnowane, powlekane lub pokrywane

tworzywem sztucznym lub gumą:

6116 10 10- - Tworzywem sztucznym
6116 10 90- - Gumą
- Pozostałe:
6116 91 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6116 92 00- - Z bawełny
6116 93 00- - Z włókien syntetycznych
6116 99 00- - Z innych materiałów włókienniczych
61176117Inne konfekcjonowane dodatki odzieżowe, dziane lub szydełkowane; dziane lub szydełkowane części odzieży lub dodatków odzieżowych:
6117 10 00- Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne
6117 20 00- Krawaty, muszki i fulary
6117 80- Pozostałe dodatki:
6117 80 10- - Dziane lub szydełkowane, uelastycznione lub gumowane
6117 80 90- - Pozostałe
6117 90 00- Części
62016201Męskie lub chłopięce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki aronak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem "wind-cheater", kurtki chroniące przed wiatrem "wind-jacket" oraz podobne artykuły, z wyłączeniem artykułów objętych pozycją nr 6203:
- Płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, płaszcze do jazdy

samochodem, peleryny i podobne artykuły:

6201 11 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6201 12- - Z bawełny:
6201 12 10- - - O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg
6201 12 90- - - O masie sztuki ubioru ponad 1 kg
6201 13- - Z włókien chemicznych:
6201 13 10- - - O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg
6201 13 90- - - O masie sztuki ubioru ponad 1 kg
6201 19 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Pozostałe:
6201 91 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6201 92 00- - Z bawełny
6201 93 00- - Z włókien chemicznych
6201 99 00- - Z innych materiałów włókienniczych
62026202Damskie lub dziewczęce płaszcze, płaszcze do jazdy samochodem, peleryny, kurtki anorak (łącznie z kurtkami do jazdy na nartach), kurtki chroniące przed wiatrem "wind-cheater" kurtki chroniące przed wiatrem "wind-jacket" i podobne artykuły, inne niż te, które objęte są pozycją nr 6204:
- Płaszcze, płaszcze przeciwdeszczowe, puszcze do jazdy

samochodem, peleryny i podobne artykuły:

6202 11 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6202 12- - Z bawełny:
6202 12 10- - - O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg
6202 12 90- - - O masie sztuki ubioru ponad 1 kg
6202 13- - Z włókien chemicznych:
6202 13 10- - - O masie sztuki ubioru nie przekraczającej 1 kg
6202 13 90- - - O masie sztuki ubioru ponad 1 kg
6202 19 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Pozostałe:
6202 91 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6202 92 00- - Z bawełny
6202 93 00- - Z włókien chemicznych
6202 99 00- - Z innych materiałów włókienniczych
62036203Męskie lub chłopięce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, marynarki, blezery, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wyłączeniem stroju kąpielowego):
- Zestawy ubraniowe:
6203 11 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6203 12 00- - Z włókien syntetycznych
6203 19- - Z innych materiałów włókienniczych:
6203 19 10- - - Z bawełny
6203 19 30- - - Z włókien przetworzonych
6203 19 90- - - Pozostałe
- Zestawy odzieżowe:
6203 21 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6203 22- - Z bawełny:
6203 22 10- - - Robocze
6203 22 90- - - Pozostałe
6203 23- - Z włókien syntetycznych:
6203 23 10- - - Robocze
6203 23 90- - - Pozostałe
6203 29- - Z innych materiałów włókienniczych:
- - Z włókien przetworzonych:
6203 29 11- - - - Robocze
6203 29 19- - - - Pozostałe
6203 29 90- - - Pozostałe
- Marynarki i blezery:
6203 31 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6203 32- - Z bawełny:
6203 32 10- - - Robocze
6203 32 90- - - Pozostałe
6203 33- - Z włókien syntetycznych:
6203 33 10- - - Robocze
6203 33 90- - - Pozostałe
6203 39- - Z innych materiałów włókienniczych:
- - - Z włókien przetworzonych:
6203 39 11- - - - Robocze
6203 39 19- - - - Pozostałe
6203 39 90- - - Pozostałe
- Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty:
6203 41- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej:
6203 41 10- - - Spodnie i bryczesy
6203 41 30- - - Spodnie typu "ogrodniczki"
6203 41 90- - - Pozostałe
6203 42- - Z bawełny:
- - - Spodnie i bryczesy:
6203 42 11- - - - Robocze
- - - - Pozostałe:
6203 42 31- - - - - Z drelichu
6203 42 33- - - - - Ze sztruksu
6203 42 35- - - - - Pozostałe
- - - Spodnie typu "ogrodniczki":
6203 42 51- - - - Robocze
6203 42 59- - - - Pozostałe
6203 42 90- - - Pozostałe
6203 43- - Z włókien syntetycznych:
- - - Spodnie i bryczesy:
6203 43 11- - - - Robocze
6203 43 19- - - - Pozostałe
- - - Spodnie typu "ogrodniczki":
6203 43 31- - - - Robocze
6203 43 39- - - - Pozostałe
6203 43 90- - - Pozostałe
6203 49- - Z innych materiałów włókienniczych:
- - - - Spodnie i bryczesy:
6203 49 11- - - - - Robocze
6203 49 19- - - - - Pozostałe
- - - - Spodnie typu "ogrodniczki":
6203 49 31- - - - - Robocze
6203 49 39- - - - - Pozostałe
6203 49 50- - - - Pozostałe
6203 49 90- - - Pozostałe
62046204Damskie lub dziewczęce zestawy ubraniowe, zestawy odzieżowe, żakiety, blezery, suknie, spódnice, spodniumy, spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty (z wyłączeniem strojów kąpielowych):
- Zestawy ubraniowe:
6204 11 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6204 12 00- - Z bawełny
6204 13 00- - Z włókien syntetycznych
6204 19- - Z innych materiałów włókienniczych:
6204 19 10- - - Z włókien przetworzonych
6204 19 90- - - Pozostałe
- Zestawy odzieżowe:
6204 21 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6204 22- - Z bawełny:
6204 22 10- - - Robocze
6204 22 90- - - Pozostałe
6204 23- - Z włókien syntetycznych:
6204 23 10- - - Robocze
6204 23 90- - - Pozostałe
6204 29- - Z innych materiałów włókienniczych:
- - - Z włókien przetworzonych:
6204 29 11- - - - Robocze
6204 29 19- - - - Pozostałe
6204 29 90- - - Pozostałe
- Żakiety i blezery:
6204 31 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6204 32- - Z bawełny:
6204 32 10- - - Robocze
6204 32 90- - - Pozostałe
6204 33- - Z włókien syntetycznych:
6204 33 10- - - Robocze
6204 33 90- - - Pozostałe
6204 39- - Z innych materiałów włókienniczych:
6204 39 11- - - - Robocze
6204 39 19- - - - Pozostałe
6204 39 90- - - Pozostałe
- Suknie:
6204 41 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6204 42 00- - Z bawełny
6204 43 00- - Z włókien syntetycznych
6204 44 00- - Z włókien przetworzonych
6204 49- - Z innych materiałów włókienniczych:
6204 49 10- - - Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu
6204 49 90- - - Pozostałe
- Spódnice i spodniumy:
6204 51 00- - Z wełny lub czystej sierści zwierzęcej
6204 52 00- - Z bawełny
6204 53 00- - Z włókien syntetycznych
6204 59- - Z innych materiałów włókienniczych:
6204 59 10- - - Z włókien przetworzonych
6204 59 90- - - Pozostałe
- Spodnie, spodnie typu "ogrodniczki", bryczesy i szorty:
6204 61- - Z wełny lub czystej sierści zwierzęcej:
6204 61 10- - - Spodnie i bryczesy
6204 61 80- - - Spodnie typu "ogrodniczki"
6204 61 90- - - Pozostałe
6204 62- - Z bawełny:
- - - Spodnie i bryczesy:
6204 62 11- - - - Robocze
- - - - Pozostałe:
6204 62 31- - - - - Z drelichu
6204 62 33- - - - - Ze sztruksu
6204 62 35- - - - - Pozostałe
- - - Spodnie typu "ogrodniczki":
6204 62 51- - - - Robocze
6204 62 59- - - - Pozostałe
6204 62 90- - - Pozostałe
6204 63- - Z włókien syntetycznych:
- - - Spodnie i bryczesy:
6204 63 11- - - - Robocze
6204 63 19- - - - Pozostałe
- - - Spodnie typu "ogrodniczki":
6204 63 31- - - - Robocze
6204 63 39- - - - Pozostałe
6204 63 90- - - Pozostałe
6204 69- - Z innych materiałów włókienniczych:
- - - - Spodnie i bryczesy:
6204 69 11- - - - - Robocze
6204 69 19- - - - - Pozostałe
- - - - Spodnie typu "ogrodniczki":
6204 69 31- - - - - Robocze
6204 69 39- - - - - Pozostałe
6204 69 50- - - - Pozostałe
6204 69 90- - - Pozostałe
62056205Koszule męskie lub chłopięce:
6205 10 00- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6205 20 00- Z bawełny
6205 30 00- Z włókien chemicznych
6205 90- Z innych materiałów włókienniczych:
6205 90 10- - Z lnu lub ramii
6205 90 90- - Pozostałe
62066206Damskie lub dziewczęce bluzki, koszule i bluzki koszulowe:
6206 10 00- Z jedwabiu i odpadów jedwabiu
6206 20 00- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6206 30 00- Z bawełny
6206 40 00- Z włókien chemicznych
6206 90- Z innych materiałów włókienniczych:
6206 90 10- - Z lnu lub ramii
6206 90 90- - Pozostałe
62076207Męskie lub chłopięce podkoszulki i trykoty wszelkiego rodzaju, kalesony, majtki, koszule nocne, pidżamy, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne wyroby:
- Kalesony i majtki:
6207 11 00- - Z bawełny
6207 19 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Koszule nocne i pidżamy:
6207 21 00- - Z bawełny
6207 22 00- - Z włókien chemicznych
6207 29 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Pozostałe:
6207 91 00- - Z bawełny
6207 92 00- - Z włókien chemicznych
6207 99 00- - Z innych materiałów włókienniczych
62086208Damskie lub dziewczęce podkoszulki i trykoty wszelkiego rodzaju, slipy, halki, majtki, figi, koszule nocne, pidżamy, peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne artykuły:
- Slipy i halki:
6208 11 00- - Z włókien chemicznych
6208.19- - Z innych materiałów włókienniczych:
6208 19 10- - - Z bawełny
6208 19 90- - - Pozostałe
- Pidżamy i koszule nocne:
6208 21 00- - Z bawełny
6208 22 00- - Z włókien chemicznych
6208 29 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Pozostałe:
6208 91- - Z bawełny:
6208 91 10- - - Peniuary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne

artykuły

6208 91 90- - - Pozostałe
6208 92- - Z włókien chemicznych:
6208 92 10- - - Penuiary, płaszcze kąpielowe, szlafroki i podobne

artykuły

6208 92 90- - - Pozostałe
6208 99 00- - Z innych materiałów włókienniczych
62096209Odzież i dodatki odzieżowe dla niemowląt:
6209 10 00- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6209 20 00- Z bawełny
6209 30 00- Z włókien syntetycznych
6209 90 00- Z innych materiałów włókienniczych
62106210Odzież wykonana z tkanin objętych pozycjami nr 5602, 5603, 5903, 5906 i 5907:
6210 10- Z tkanin objętych pozycjami nr 5602 i 5603:
6210 10 10- - Z tkanin objętych pozycją nr 5602
- - Z tkanin objętych pozycją nr 5603:
6210 10 91- - - Opakowania sterylne
6210 10 99- - - Pozostałe
6210 20 00- Inna odzież typu określonego w podpozycjach 6201 11 do

6201 19

6210 30 00- Inna odzież typu określonego w podpozycjach 6202 11 do

6202 19

6210 40 00- Inna odzież męska lub chłopięca
6210 50 00- Inna odzież damska lub dziewczęca
62116211Ubiory do turystyki pieszej, ubiory narciarskie i stroje kąpielowe; pozostała odzież:
- Stroje kąpielowe:
6211 11 00- - Męskie lub chłopięce
6211 12 00- - Damskie lub dziewczęce
6211 20 00- Ubiory narciarskie
- Inna odzież męska lub chłopięca:
6211 31 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6211 32- - Z bawełny:
6211 32 10- - - Ubiory robocze
6211 32 90- - - Pozostałe
6211 33- - Z włókien chemicznych:
6211 33 10- - - Ubiory robocze
6211 33 90- - - Pozostałe
6211 39 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Inna odzież damska lub dziewczęca:
6211 41 00- - Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6211 42- - Z bawełny:
6211 42 10- - - Fartuszki, fartuchy, kitle i inne ubiory robocze

(odpowiednie lub nie do użytku w domu)

6211 42 90- - - Pozostałe
6211 43- - Z włókien chemicznych:
6211 43 10- - - Fartuszki, fartuchy, kitle i inne ubiory robocze

(odpowiednie lub nie do użytku w domu)

6211 43 90- - - Pozostałe
6211 49 00- - Z innych materiałów włókienniczych
62126212Biustonosze, pasy, gorsety, szelki, podwiązki i podobne artykuły oraz części tych artykułów, również dziane lub szydełkowane:
6212 10 00- Biustonosze
6212 20 00- Pasy i majtki spełniające rolę pasa
6212 30 00- Gorsety
6212 90 00- Pozostałe
62136213Chusteczki do nosa:
6213 10 00- Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu
6213 20 00- Z bawełny
6213 90 00- Z innych materiałów włókienniczych
62146214Szale, chusty, szaliki, mantyle, welony i podobne artykuły:
6214 10 00- Z jedwabiu i odpadów jedwabiu
6214 20 00- Z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6214 30 00- Z włókien syntetycznych
6214 40 00- Z włókien przetworzonych
6214 90- Z innych materiałów włókienniczych:
6214 90 10- - Z bawełny
6214 90 90- - Pozostałe
62156215Krawaty, muszki, fulary:
6215 10 00- Z jedwabiu lub odpadów jedwabiu
6215 20 00- Z włókien chemicznych
6215 90 00- Z innych materiałów włókienniczych
62166216 00 00Rękawiczki, rękawice z jednym palcem i mitenki
62176217Inne konfekcjonowane dodatki odzieżowe; części odzieży lub dodatków odzieżowych, z wyłączeniem objętych pozycją nr 6212:
6217 10 00- Dodatki odzieżowe
6217 90 00- Części
63016301Koce i pledy
6301 10 00- Koce elektryczne
6301 20- Koce (oprócz elektrycznych) i pledy, z wełny lub

cienkiej sierści zwierzęcej:

6301 20 10- - Dziane lub szydełkowane
- Pozostałe:
- - Pozostałe:
6301 20 91- - - Całkowicie z wełny lub cienkiej sierści zwierzęcej
6301 20 99- - - Pozostałe
6301 30- Koce (oprócz elektrycznych) i pledy, z bawełny:
6301 30 10- - Dziane lub szydełkowane
6301 30 90- - Pozostałe
6301 40- Koce (oprócz elektrycznych) i pledy, z włókien

syntetycznych:

6301 40 10- - Dziane lub szydełkowane
6301 40 90- - Pozostałe
6301 90- Inne koce i pledy:
6301 90 10- - Dziane lub szydełkowane
6301 90 90- - Pozostałe
63026302Bielizna pościelowa, bielizna stołowa, bielizna do celów toaletowych i kuchennych:
6302 10- Bielizna pościelowa, dziana lub szydełkowana:
6302 10 10- - Z bawełny
6302 10 90- - Z innych materiałów włókienniczych
Inna bielizna pościelowa, drukowana:
6302 21 00- - Z bawełny
6302 22- - Z włókien chemicznych:
6302 22 10- - - Z włóknin
6302 22 90- - - Pozostała
6302 29- - Z innych materiałów włókienniczych:
6302 29 10- - - Z lnu lub ramii
6302 29 90- - - Z pozostałych materiałów włókienniczych
Pozostała bielizna pościelowa:
6302 31- - Z bawełny:
6302 31 10- - - Mieszanej z lnem
6302 31 90- - - Pozostała
6302 32- - Z włókien chemicznych:
6302 32 10- - - Z włóknin
6302 32 90- - - Pozostała
6302 39- - Z innych materiałów włókienniczych:
6302 39 10- - - Z lnu
6302 39 30- - - Z ramii
6302 39 90- - - Z pozostałych materiałów włókienniczych
6302 40 00- Bielizna stołowa, dziana lub szydełkowana
Inna bielizna stołowa:
6302 51- - Z bawełny:
6302 51 10- - - Mieszanej z lnem
6302 51 90- - - Pozostała
6302 52 00- - Z lnu
6302 53- - Z włókien chemicznych:
6302 53 10- - - Z włóknin
6302 53 90- - - Pozostała
6302 59 00- - Z innych materiałów włókienniczych
6302 60 00- Bielizna do celów toaletowych i kuchennych, z tkaniny

frotte lub podobnych tkanin niestrzyżonych, z bawełny

- Pozostałe:
6302 91- - Z bawełny:
6302 91 10- - - Mieszanej z lnem
- - - Pozostałe
6302 92 00- - Z lnu
6302 93- - Z włókien chemicznych:
6302 93 10- - - Z włóknin
6302 93 90- - - Pozostałe
6302 99 00- - Z innych materiałów włókienniczych
63036303Firanki, zasłony i rolety; lambrekiny okienne i łóżkowe:
- Dziane lub szydełkowane:
6303 11 00- - Z bawełny
6303 12 00- - Z włókien syntetycznych
6303 19 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Pozostałe:
6303 91 00- - Z bawełny
6303 92- - - Z włókien syntetycznych:
6303 92 10- - - Z włóknin
6303 92 90- - - Pozostałe
6303 99- - - Z innych materiałów włókienniczych:
6303 99 10- - - Z włóknin
6303 99 90- - - Pozostałe
63046304Inne artykuły wyposażenia wnętrz, z wyjątkiem objętych pozycją nr 9404:
- Narzuty:
6304 11 00- - Dziane lub szydełkowane
6304 19- - Inne:
6304 19 10- - - Z bawełny
6304 19 30- - - Z lnu lub ramii
6304 19 90- - - Z innych materiałów włókienniczych
- Pozostałe:
6304 91 00- - Dziane lub szydełkowane
6304 92 00- - Nie dziane i nie szydełkowane, z bawełny
6304 93 00- - Nie dziane i nie szydełkowane, z włókien syntetycznych
6304 99 00- - Nie dziane i nie szydełkowane, z innych materiałów

włókienniczych

63056305Worki i torby stosowane do pakowania towarów:
6305 20 00- Z bawełny
- Z chemicznych materiałów włókienniczych:
6305 31- - Z taśmy polietylenowej lub polipropylenowej, podobnej:
6305 31 10- - - Dziane lub szydełkowane
- - - Pozostałe:
6305 31 91- - - - Z taśmy o masie jednostkowej do 120 g/m2
6305 31 99- - - - Z taśmy o masie jednostkowej ponad 120 g/m2
6305 39 00- - Pozostałe
6305 90 00- Z innych materiałów włókienniczych
63066306- Wyroby z brezentu impregnowanego, markizy i zasłony

przeciwsłoneczne; namioty; żagle do łodzi, desek

windsurfingowych i pojazdów lądowych; wyposażenie

kempingowe:

Wyroby z brezentu impregnowanego, markizy i

zasłony przeciwsłoneczne:

6306 11 00- - Z bawełny
6306 12 00- - Z włókien syntetycznych
6306 19 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Namioty:
6306 21 00- - Z bawełny
6306 22 00- - Z włókien syntetycznych
6306 29 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Żagle:
6306 31 00- - Z włókien syntetycznych
6306 39 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Materace nadmuchiwane:
6306 41 00- - Z bawełny
6306 49 00- - Z innych materiałów włókienniczych
- Pozostałe:
6306 91 00- - Z bawełny
6306 99 00- - Z innych materiałów włókienniczych
63076307Inne artykuły konfekcjonowane, łącznie z wykrojami odzieży:
6307 10- Ścierki do podłogi, ścierki do naczyń, ścierki do kurzu

oraz podobne ścierki do wycierania:

6307 10 10- - Dziane lub szydełkowane
6307 10 30- - Z włóknin
6307 10 90- - Pozostałe
6307 20 00- Kamizelki i pasy ratunkowe
6307 90- Pozostałe:
6307 90 10- - Dziane lub szydełkowane
- - Pozostałe:
6307 90 91- - - Z filcu
6307 90 99- - - Pozostałe
63086308 00 00Zestawy tkanin i przędzy, z dodatkami lub bez, do wykonywania kilimów, obić, haftowanej bielizny stołowej i serwetek lub podobnych artykułów włókienniczych, w opakowaniach, przeznaczone do sprzedaży detalicznej
63096309 00 00Odzież zużyta i inne artykuły zużyte
64016401 00 00Obuwie wodoodporne z podeszwą z gumy lub tworzyw sztucznych i tkanin powlekanych, które nie jest przymocowane do podeszwy, ani złączone z nią za pomocą szycia, nitowania, gwoździ, wkrętów, kołków lub podobnymi sposobami:
6401 10- Obuwie z metalowym podnoskiem ochronnym:
6401 10 10- - Z wierzchem z gumy
6401 10 90- - Z wierzchem z tworzyw sztucznych
- Pozostałe obuwie:
6401 91- - Zakrywające kolano:
6401 91 10- - - Z wierzchem z gumy
6401 91 90- - - Z wierzchem z tworzyw sztucznych
6401 92- - Zakrywające kostkę, ale nie zakrywające kolana:
6401 92 10- - - Z wierzchem z gumy
6401 92 90- - - Z wierzchem z tworzyw sztucznych
6401 99- - Pozostałe:
6401 99 10- - - Z wierzchem z gumy
6401 99 90- - - Z wierzchem z tworzyw sztucznych
64026402Inne obuwie z podeszwą i wierzchem z gumy lub tworzyw sztucznych:
- Obuwie sportowe:
6402 11 00- - Buty narciarskie i do biegów przełajowych
6402 19 00- - Pozostałe
6402 20 00- Obuwie z wierzchnimi paskami lub rzemykami

przymocowanymi do podeszwy za pomocą kołków

6402 30- Inne obuwie z metalowym podnoskiem kapą ochronną:
6402 30 10- - Z wierzchem z gumy
6402 30 90- - Z wierzchem ze sztucznych tworzyw
- Pozostałe obuwie:
6402 91- - Zakrywające kostkę:
6402 91 10- - - Z wierzchem z gumy
6402 91 90- - - Z wierzchem z tworzyw sztucznych
6402 99- - Pozostałe:
6402 99 10- - - Z wierzchem z gumy
- - - Z wierzchem z tworzyw sztucznych:
- - - - Obuwie z przyszwą wykonaną z pasków, lub mające

jedno lub więcej wycięć:

6402 99 31- - - - - W których wysokość podeszwy razem z obcasem

przekracza 3 cm

6402 99 39- - - - - Pozostałe
6402 99 50- - - - Obuwie domowe
- - - - Pozostałe, o długości wyściółki:
6402 99 91- - - - - Mniej niż 24 cm
6402 99 93- - - - - - Obuwie nie dające się określić jako męskie lub

damskie

6402 99 96- - - - - - - Męskie
6402 99 98- - - - - - - Damskie
64036403Obuwie o podeszwie z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub materiałów skóropodobnych i wierzchach ze skóry:
- Obuwie sportowe:
6403 11 00- - Buty narciarskie i do biegów przełajowych
6403 19 00- - Pozostałe
6403 20 00- Obuwie na podeszwie skórzanej z pasków skórzanych w

poprzek podbicia wokół dużego palca

6403 30 00- Obuwie ze spodem z drewna bez podpodeszwy wewnętrznej i

ochronnego podnoska metalowego

6403 40 00- Pozostałe obuwie, z ochronnym podnoskiem metalowym
- Pozostałe obuwie na podeszwie skórzanej:
6403 51- - Zakrywające kostkę (trzewiki):
- - - Zakrywające kostkę, ale nie część łydki, z wyściółką

o długości:

6403 51 11- - - - Mniej niż 24 cm
6403 51 15- - - - - Męskie
6403 51 19- - - - - Damskie
- - - Pozostałe, z wyściółką o długości:
6403 51 91- - - - Mniej niż 24 cm
6403 51 95- - - - - Męskie
6403 51 99- - - - - Damskie
6403 59- - Pozostałe:
6403 59 11- - - - W których wysokość podeszwy razem z obcasem

przekracza 3 cm

- - - - Pozostałe, o długości wyściółki:
6403 59 31- - - - - Mniej niż 24 cm
6403 59 35- - - - - - Męskie
6403 59 39- - - - - - Damskie
6403 59 50- - - Obuwie domowe
- - - Pozostałe, o długości wyściółki:
6403 59 91- - - - Mniej niż 24 cm
6403 59 95- - - - - Męskie
6403 59 99- - - - - Damskie
- Pozostałe obuwie:
6403 91- - Zakrywające kostkę:
- - - Zakrywające kostkę, ale nie część łydki, z wyściółką

o długości:

6403 91 11- - - - Mniej niż 24 cm
6403 91 13- - - - - Obuwie nie dające się określić jako męskie lub

damskie

6403 91 16- - - - - - Męskie
6403 91 18- - - - - - Damskie
- - - Pozostałe, z wyściółką o długości:
6403 91 91- - - - Mniej niż 24cm
6403 91 93- - - - - Obuwie nie dające się określić jako męskie lub

damskie

6403 91 96- - - - - - Męskie
6403 91 98- - - - - - Damskie
6403 99- - Pozostałe:
- - - Obuwie z przyszwą wykonaną z pasków, lub mające

jedno lub więcej wycięć (sandały i galanterki):

6403 99 11- - - - W których wysokość podeszwy razem z obcasem

przekracza 3 cm

- - - - Pozostałe, z wyściółką o długości:
6403 99 31- - - - - Mniej niż 24 cm
6403 99 33- - - - - - Obuwie nie dające się określić jako męskie lub

damskie

6403 99 36- - - - - - - Męskie
6403 99 38- - - - - - - Damskie
6403 99 50- - - Obuwie domowe
- - - Pozostałe, z wyściółką o długości:
6403 99 91- - - - Mniej niż 24 cm
6403 99 93- - - - - Obuwie nie dające się określić jako męskie lub

damskie

6403 99 96- - - - - - Męskie
6403 99 98- - - - - - Damskie
64046404Obuwie z podeszwą z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub materiałów skóropodobnych i wierzchem tekstylnym:
- Obuwie z podeszwą z gumy lub tworzyw sztucznych:
6404 11 00- - Obuwie sportowe: buty tenisowe, buty koszykarskie,

buty gimnastyczne, buty treningowe itp.

6404 19- - Pozostałe:
6404 19 10- - - Obuwie domowe
6404 19 90- - - Pozostałe
6404 20- Obuwie z podeszwą ze skóry lub materiałów

skóropodobnych:

6404 20 10- - Obuwie domowe
6404 20 90- - Pozostałe
64056405Pozostałe obuwie:
6405 10- Z wierzchem ze skóry lub materiałów skóropodobnych:
6405 10 10- - Z podeszwą z drewna lub korka
6405 10 90- - Z podeszwą z innych materiałów
6405 20- Z wierzchem tekstylnym:
6405 20 10- - Na podeszwie z drewna lub korka
- Na podeszwie z innych materiałów:
6405 20 91- - - Obuwie domowe
6405 20 99- - - Pozostałe
6405 90- Pozostałe:
6405 90 10- - Na podeszwie z gumy, tworzyw sztucznych, skóry lub

materiałów skóropodobnych

6405 90 90- - Na podeszwie z innych materiałów
71017101Perły naturalne lub hodowlane, także obrobione lub sortowane, ale nie nawleczone, oprawione lub obsadzone; perły nie sortowane, naturalne lub hodowlane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu:
7101 10 00- Perły naturalne
- Perły hodowlane:
7101 21 00- - Nie obrobione
7101 22 00- - Obrobione
71027102Diamenty, także obrobione, ale nie oprawione ani nie obsadzone:
7101 10 00- Nie sortowane
- Przemysłowe:
7102 21 00- - Nie obrobione lub tylko przepiłowane, przecięte lub

zgrubnie obrobione

7102 29 00- - Pozostałe
- Nieprzemysłowe:
7102 31 00- - Nie obrobione lub tylko przepiłowane, rozcięte lub

zgrubnie obrobione

7102 39 00- - Pozostałe
71037103Kamienie szlachetne (z wyjątkiem diamentów)i kamienie półszlachetne, także obrobione lub sortowane, ale nie nawleczone, oprawione lub obsadzone; nie sortowane kamienie szlachetne (z wyjątkiem diamentów) oraz półszlachetne, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu:
7103 10 00- Nie obrobione lub tylko rozpiłowane, lub zgrubione

kształtowane

- Inaczej obrobione:
7103 91 00- - Rubiny, szafiry i szmaragdy
7103 99 00- - Pozostałe
71047104Kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, także obrobione lub sortowane, ale nie nawleczone, oprawione lub obsadzone; kamienie syntetyczne lub odtworzone, szlachetne lub półszlachetne, nie sortowane, tymczasowo nawleczone dla ułatwienia transportu:
7104 10 00- Kwarc piezoelektryczny
7104 20 00- Inne, nie obrobione lub tylko rozpiłowane lub zgrubnie

kształtowane

7104 90 00- Pozostałe
71057105Pył i proszek z kamieni naturalnych lub syntetycznych, szlachetnych lub półszlachetnych:
7105 10 00- Z diamentów
7105 90 00- Pozostałe
71067106Srebro (łącznie ze srebrem pokrywanym złotem lub platyną), w stanie surowym lub półproduktu, albo w postaci proszku:
7106 10 00- Proszek
- Pozostałe:
7106 91- - W stanie surowym:
7106 91 10- - - O czystości nie mniejszej niż 999 części na 1000
7106 91 90- - - O czystości mniejszej niż 999 części na 1000
7106 92- - W stanie półproduktu:
7106 92 10- - - Nici, cekiny i wykroje, do zdobienia
- - - Pozostałe:
7106 92 91- - - - O czystości nie mniejszej niż 750 części na 1000
7106 92 99- - - - O czystości mniejszej niż 750 części na 1000
71077107 00 00Metale nieszlachetne posrebrzane, nie obrobione inaczej niż do stanu półproduktu
71087108Złoto (łącznie ze złotem platynowanym) w stanie surowym lub półproduktu, albo w postaci proszku:
- Nie przeznaczone do produkcji monet:
7108 11 00- - Proszek
7108 12 00- - Inne surowe postacie
7108 13- - Półprodukty:
7108 13 10- - - Sztaby, pręty, drut i profile; płytki, arkusze,

taśmy, o grubości przekraczającej 0,15mm, nie licząc

podłoża

7108 13 30- - - Rury i sztaby wydrążone
7108 13 50- - - Cienkie arkusze i taśmy (folia), o grubości nie

przekraczającej 0,15 mm, nie licząc podłoża

7108 13 90- - - Pozostałe
7108 20 00- Przeznaczone do produkcji monet
71097109 00 00Metale nieszlachetne lub srebro, pozłacane, nie obrobione inaczej niż do stanu półproduktu
71107110Platyna, w stanie surowym lub półproduktu, albo w postaci proszku:
- Platyna:
7110 11 00- - W stanie surowym lub w postaci proszku
7110 19- - Pozostałe:
7110 19 10- - - Sztaby, pręty, drut i profile; płytki; arkusze,

taśmy o grubości przekraczającej 0,15 mm, nie licząc

podłoża

7110 19 30- - - Rury i sztaby wydrążone
7110 19 50- - - Cienkie arkusze i taśmy (folia), o grubości nie

przekraczającej 0,15 mm, nie licząc podłoża

7110 19 90- - - Pozostałe
- Pallad:
7110 21 00- - W stanie surowym lub w postaci proszku
7110 29 00- - Pozostały
- Rod:
7110 31 00- - W stanie surowym lub w postaci proszku
7110 39 00- - Pozostały
- Iryd, osm i ruten:
7110 41 00- - W stanie surowym lub w postaci proszku
7110 49 00- - Pozostałe
71117111 00 00Metale nieszlachetne, srebro lub złoto, platynowane, nie obrobione inaczej niż do stanu półproduktu
71127112Odpady i złom metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym:
7112 10 00- Ze złota, łącznie z metalami pozłacanymi, ale bez

zmiotków zawierających inne metale szlachetne

7112 20 00- Z platyny, łącznie z metalami platynowanymi, ale bez

zmiotków zawierających inne metale szlachetne

7112 90 00- Pozostałe
71137113Biżuteria i jej części, z metalu szlachetnego lub platerowanego metalem szlachetnym:
- Z metalu szlachetnego, również pokrywanego lub

platerowanego metalem szlachetnym:

7113 11 00- - Ze srebra, również pokrywanego lub platerowanego

metalem szlachetnym

7113 19 00- - Z innego metalu szlachetnego, również pokrywanego lub

platerowanego metalem szlachetnym

7113 20 00- Z metalu nieszlachetnego platerowanego metalem

szlachetnym

71147114Wyroby jubilerskie ze złota i srebra oraz ich części, z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym:
- Z metalu szlachetnego, również pokrywanego lub

platerowanego metalem szlachetnym:

7114 11 00- - Ze srebra, również pokrywanego lub platerowanego innym

metalem szlachetnym

7114 19 00- - Z innego metalu szlachetnego, również pokrywanego lub

platerowanego metalem szlachetnym

7114 20 00- Z metalu nieszlachetnego platerowanego metalem

szlachetnym

71157115Inne wyroby z metalu szlachetnego lub metalu platerowanego metalem szlachetnym:
7115 90- Pozostałe:
7115 90 10- - Z metalu szlachetnego
7115 90 90- - Z metalu platerowanego metalem szlachetnym
71167116Wyroby z pereł naturalnych lub hodowlanych, kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych, syntetycznych lub odtworzonych):
7116 10 00- Z pereł naturalnych lub hodowlanych
7116 20- Z kamieni szlachetnych lub półszlachetnych (naturalnych,

syntetycznych lub odtworzonych):

7116 20 11- - - Naszyjniki, bransolety i inne wyroby z naturalnych

kamieni szlachetnych lub półszlachetnych, jedynie

nawleczonych, bez zapięć lub innych dodatków

7116 20 19- - - Pozostałe
7116 20 90- - Pozostałe
71177117Sztuczna biżuteria:
- Z metalu nieszlachetnego, również pokrywanego metalem

szlachetnym:

7117 11 00- - Spinki do mankietów i inne spinki
7117 19- - Inna:
7117 19 10- - - Z częściami ze szkła
- - - Bez części ze szkła:
7117 19 91- - - - Pozłacana, posrebrzana lub platynowana
7117 19 99- - - - Pozostała
7117 90 00- Pozostała
71187118Monety:
7118 10- Monety (oprócz złotych monet) nie będące pieniądzem

obiegowym:

7118 10 10- - Ze srebra
7118 10 90- - Pozostałe
7118 90- Pozostałe:
7118 90 10- - Ze złota
7118 90 90- - Pozostałe
85188518Mikrofony i ich stojaki; głośniki, w obudowach lub bez; słuchawki nagłowne, douszne oraz zestawy złożone ze słuchawek i mikrofonu; elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych; elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały dźwiękowe:
8518 10- Mikrofony i ich stojaki:
8518 10 10- - Dla lotnictwa cywilnego
8518 10 90- - Pozostałe
- Głośniki, w obudowach lub bez:
8518 21 10- - - Dla lotnictwa cywilnego
8518 21 90- - - Pozostałe
8518 22- - Zestawy głośnikowe zamontowane w tej samej obudowie:
8518 22 10- - - Dla lotnictwa cywilnego
8518 22 90- - - Pozostałe
8518 29- - Inne:
8518 29 70- - - Dla lotnictwa cywilnego
8518 29 90- - - Pozostałe
8518 30- Słuchawki nagłowne, douszne oraz zestawy złożone ze

słuchawek połączonych z mikrofonem:

8518 30 10- - Dla lotnictwa cywilnego
8518 30 90- - Pozostałe
8518 40- Elektryczne wzmacniacze częstotliwości akustycznych:
8518 40 10- - Dla lotnictwa cywilnego
8518 40 30- - - Wzmacniacze telefoniczne i pomiarowe
- - - Pozostałe:
8518 40 91- - - - Jednokanałowe
8518 40 99- - - - Pozostałe
8518 50- Elektryczna aparatura wzmacniająca sygnały akustyczne:
8518 50 10- - Dla lotnictwa cywilnego
8518 50 90- - Pozostałe
85198519Gramofony bez wzmacniacza, gramofony ze wzmacniaczem, odtwarzacze kasetowe oraz inny sprzęt do odtwarzania dźwięku nie zawierający urządzenia do rejestracji dźwięku:
8519 10 00- Gramofony uruchamiane wrzuceniem monety lub żetonu
- Inne gramofony:
8519 21 00- - Bez głośnika
8519 29 00- - Pozostałe
- Gramofony bez wzmacniacza:
8519 31 00- - Z mechanizmem do automatycznej zmiany płyt
8519 39 00- - Pozostałe
8519 40 00- Dyktafony
- Inne urządzenia do odtwarzania dźwięku:
8519 91 10- - - Ze wzmacniaczem i głośnikiem, działające bez

zewnętrznego zasilania, o wymiarach nie

przekraczających 170 mm x 100 mm x 45 mm

- - - Pozostałe:
8519 91 91- - - - W rodzaju stosowanych w pojazdach mechanicznych
8519 91 99- - - - Pozostałe
8519 99- - Inne:
8519 99 10- - - Z laserowym systemem odczytu
8519 99 90- - - Pozostałe
85208520Magnetofony i inne urządzenia do zapisu dźwięku, wyposażone lub nie, w urządzenia do odtwarzania dźwięku:
8520 10 00- Dyktafony nie mogące działać bez zewnętrznego zasilania
8520 20 00- Telefoniczne aparaty zgłoszeniowo-informacyjne
- Inne magnetofony zawierające urządzenia do odtwarzania

dźwięku:

8520 31 11- - - - Mogące działać bez zewnętrznego zasilania
8520 31 19- - - - Pozostałe
8520 31 30- - - Ze wzmacniaczem bez głośnika, działające bez

zewnętrznego zasilania, o wymiarach nie

przekraczających 170 mm x 100 mm x 45 mm

8520 31 90- - - Pozostałe
8520 39- - Inne:
8520 39 10- - - - Magnetofony szpulowe, pozwalające na zapis lub

odtwarzanie dźwięku przy prędkości jedynie 19 cm/s

lub przy kilku prędkościach, jeśli posiadają

prędkość 19 cm/s i niższe prędkości

8520 39 90- - - Pozostałe
8520 90- Inne:
8520 90 10- - Dla lotnictwa cywilnego
8520 90 90- - Inne
85218521Magnetowidy i inne urządzenia do zapisu lub odtwarzania:
8521 10- Na taśmach magnetycznych:
8521 10 10- - Dla lotnictwa cywilnego
- - Pozostałe:
8521 10 31- - - - Z kamerą wideo w tej samej obudowie
8521 10 39- - - - Pozostałe
8521 10 90- - - Inne
8521 90 00- Pozostałe
85288528Odbiorniki telewizyjne (w tym monitory i projektory do współpracy z magnetowidami), połączone lub nie, w tej samej obudowie, z odbiornikami radiowymi lub aparaturą do zapisu lub odtwarzania dźwięku lub obrazu:
8528 10- Barwne:
8528 10 11- - - - O szerokości taśmy nie przekraczającej 1,3 cm i

pozwalającej na zapis lub odtwarzanie przy

prędkości taśmy nie większej niż 50 mm/s

8528 10 19- - - - Pozostałe
8528 10 30- - - Pozostałe
8528 10 40- - Aparatura do projekcji telewizyjnej
8528 10 50- - Aparatura zawierająca urządzenie wideofoniczne

zapisujące lub odtwarzające

- - Monitory wideo:
8528 10 61- - - Z lampą kineskopową
8528 10 69- - - Pozostałe
- - Pozostałe:
8528 10 71- - - - Nie przekraczającej 42 cm
8528 10 73- - - - Powyżej 42 cm, lecz poniżej 52 cm
8528 10 75- - - - Powyżej 52 cm, lecz nie więcej niż 72 cm
8528 10 78- - - - Powyżej 72 cm
8528 10 80- - - - Z ekranem
- - - - Bez ekranu:
8528 10 91- - - - - Tunery wideo
8528 10 98- - - - - Pozostałe
8528 20- Czarno-białe lub inne monochromatyczne:
8528 20 20- - Monitory wideo
- - Pozostałe:
8528 20 71- - - - Nie przekraczającej 42 cm
8528 20 73- - - - Powyżej 42 cm, lecz nie przekraczającej 52 cm
8528 20 79- - - - Powyżej 52 cm
- - - Pozostałe:
8528 20 91- - - - Z ekranem
8528 20 99- - - - Bez ekranu
8701Ciągniki (inne niż objęte pozycją nr 8709):
8701 10– Ciągniki jednoosiowe kierowane przez pieszego:
8701 10 10– – O mocy nie większej niż 4 kW
8701 10 90– – O mocy powyżej 4 kW
8701 20– Ciągniki drogowe do ciągnięcia naczep:
8701 20 10– – Nowe
8701 20 90– – Używane
8701 30 00– Ciągniki gąsienicowe
8701 90– Pozostałe:
– – Ciągniki rolnicze (oprócz ciągników kierowanych

przez pieszego) i używane w leśnictwie, kołowe:

– – – Nowe, o mocy silnika:
8701 90 11– – – – Nie przekraczającej 18 kW
8701 90 15– – – – Powyżej 18 kW, ale nie większej niż 25 kW
8701 90 21– – – – Powyżej 25 kW, ale nie większej niż 37 kW
8701 90 25– – – – Powyżej 37 kW, ale nie większej niż 59 kW
8701 90 31– – – – Powyżej 59 kW, ale nie większej niż 75 kW
8701 90 35– – – – Powyżej 75 kW, ale nie większej niż 90 kW
8701 90 39– – – – Powyżej 90 kW
8701 90 50– – – Używane
8701 90 90– – Pozostałe
8702Pojazdy samochodowe do przewozu dziesięciu lub więcej osób razem z kierowcą:
8702 10– Wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o

zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne):

– – O pojemności skokowej przekraczającej 2500 cm3:
8702 10 11– – – Nowe
8702 10 19– – – Używane
– – O pojemności skokowej nie przekraczającej 2500 cm3:
8702 10 91– – – Nowe
8702 10 99– – – Używane
8702 90– Pozostałe:
– – Wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o

zapłonie iskrowym:

– – – O pojemności skokowej powyżej 2800 cm3:
8702 90 11– – – – Nowe
8702 90 19– – – – Używane
– – – O pojemności skokowej nie przewyższającej 2800

cm3:

8702 90 31– – – – Nowe
8702 90 39– – – – Używane
8702 90 90– – Wyposażone w silniki innego typu
8703Pojazdy samochodowe i inne pojazdy mechaniczne przeznaczone zasadniczo do przewozu osób (inne niż objęte pozycją nr 8702), włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi:
8703 10– Pojazdy przeznaczone do poruszania się po śniegu;

samochodziki golfowe i tym podobne:

8703 10 10– – Wyposażone w silniki tłokowe wewnętrznego spalania o

zapłonie samoczynnym (wysokoprężne i średnioprężne)

lub iskrowym

8703 10 90– – Wyposażone w silniki innego typu
– Pozostałe pojazdy wyposażone w silniki tłokowe

wewnętrznego spalania o zapłonie iskrowym:

8703 21– – O pojemności skokowej nie przewyższającej 1000 cm3:
8703 21 10– – – Nowe
8703 21 90– – – Używane
8703 22– – O pojemności skokowej powyżej 1000 cm3, ale nie

przewyższającej 1500 cm3:

– – – Nowe:
8703 22 11– – – – Samochody kempingowe
8703 22 19– – – – Pozostałe
8703 22 90– – – Używane
8703 23– – O pojemności skokowej powyżej 1500 cm3, ale nie

przewyższającej 3000 cm3:

– – – Nowe:
8703 23 11– – – – Samochody kempingowe
8703 23 19– – – – Pozostałe
8703 23 90– – – Używane
8703 24– – O pojemności skokowej powyżej 3000 cm3:
8703 24 10– – – Nowe
8703 24 90– – – Używane
– Pozostałe pojazdy, wyposażone w silniki tłokowe

wewnętrznego spalania o zapłonie samoczynnym

(wysokoprężne i średnioprężne):

8703 31– – O pojemności skokowej nie przewyższającej 1500 cm3:
8703 31 10– – – Nowe
8703 31 90– – – Używane
8703 32– – O pojemności skokowej przekraczającej 1500 cm3, lecz

nie przekraczającej 2500 cm3:

– – – Nowe:
8703 32 11– – – – Samochody kempingowe
8703 32 19– – – – Pozostałe
8703 32 90– – – Używane
8703 33– – O pojemności skokowej powyżej 2500 cm3:
8703 33 11– – – Samochody kempingowe
8703 33 19– – – – Pozostałe
8703 33 90– – – Używane
8703 90– Pozostałe:
8703 90 10– – Z silnikiem elektrycznym
8703 90 90– – Pozostałe
8704Pojazdy samochodowe do transportu towarowego:
8704 10– Samochody samowyładowcze przeznaczone do użytku w

terenie:

– – Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o

zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub

średnioprężnym) lub o zapłonie iskrowym:

8704 10 11– – – Z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania o

zapłonie samoczynnym (wysokoprężnym lub

średnioprężnym) o pojemności powyżej 2500 cm3 lub

o zapłonie iskrowym o pojemności powyżej 2800 cm3

8704 10 19– – – Pozostałe
8704 10 90– – Pozostałe
– Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania

o zapłonie samoczynnym (wysoko- lub średnioprężnym):

8704 21– – O masie całkowitej nie przekraczającej 5 ton:
8704 21 10– – – Specjalnie przystosowane do przewozu substancji

promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)

– – – Pozostałe:
– – – – Z silnikami o pojemności powyżej 2500 cm3:
8704 21 31– – – – – Nowe
8704 21 39– – – – – Używane
– – – – Z silnikami o pojemności do 2500 cm3 włącznie:
8704 21 91– – – – – Nowe
8704 21 99– – – – – Używane
8704 22– – O masie całkowitej powyżej 5 ton, ale nie więcej niż

2 ton:

8704 22 10– – – Specjalnie przystosowane do przewozu substancji

promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)

– – – Pozostałe:
8704 22 91– – – – Nowe
8704 22 99– – – – Używane
8704 23– – O masie całkowitej powyżej 20 ton:
8704 23 10– – – Specjalnie przystosowane do przewozu substancji

promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)

– – – Pozostałe:
8704 23 91– – – – Nowe
8704 23 99– – – – Używane
– Pozostałe, z silnikiem tłokowym wewnętrznego spalania

o zapłonie iskrowym:

8704 31– – O masie nie przekraczającej 5 ton:
8704 31 10– – – Specjalnie przystosowane do przewozu substancji

promieniotwórczych o wysokiej aktywności (Euratom)

– – – Pozostałe:
– – – – Z silnikami o pojemności powyżej 2800 cm3:
8704 31 31– – – – – Nowe
8704 31 39– – – – – Używane
– – – – Z silnikami o pojemności nie przekraczającej

2800 cm3:

*8704 31 91– – – – – Nowe (d)
*8704 31 99– – – – – Używane (d)
8704 32– – O masie całkowitej powyżej 5 ton:
8704 32 10– – – Specjalnie przystosowane do przewozu substancji

radioaktywnych (promieniotwórczych) o wysokiej

aktywności (Euratom)

– – – Pozostałe:
8704 32 91– – – – Nowe
8704 32 99– – – – Używane
8704 90 00– Pozostałe
8705Pojazdy samochodowe specjalnego przeznaczenia, różne od tych, które zostały zasadniczo zbudowane do przewozu osób lub towarów (np. pojazdy pogotowia technicznego, dźwigi samochodowe, pojazdy strażackie, betoniarki samochodowe, zamiatarki, polewaczki, przewoźne warsztaty, ruchome stacje radiologiczne):
8705 10 00– Dźwigi samojezdne (żurawie samochodowe)
8705 20 00– Samojezdne wieże wiertnicze
8705 30 00– Pojazdy strażackie
8705 40 00– Betoniarki samochodowe
– Pozostałe:
8705 90 10– – Pojazdy pogotowia technicznego
8705 90 30– – Pojazdy przepompowujące beton
8705 90 90– – Pozostałe
89038903Jachty i inne jednostki pływające wypoczynkowe lub sportowe; łodzie wioślarskie i kajaki:
8903 10- Nadmuchiwane:
8903 10 11- - - O masie nie przekraczającej 20 kg i o długości nie

większej niż 2,5 m

$903 10 19- - - Pozostałe
8903 10 90- - Pozostałe
- Pozostałe:
8903 91- - Żaglowce, z pomocniczym silnikiem lub bez:
8903 91 10- - - Pełnomorskie
- - - Pozostałe:
8903 91 91- - - - O masie nie przekraczającej 100 kg
8903 91 93- - - - - O długości do 7,5 m włącznie
8903 91 99- - - - - O długości powyżej 7,5 m
8903 92- - Motorówki, inne niż z silnikiem przyczepnym:
8903 92 10- - - Pełnomorskie
- - - Pozostałe:
8903 92 91- - - - O długości do 7,5 m włącznie
8903 92 99- - - - O długości powyżej 7,5 m
8903 99- - Pozostałe:
8903 99 10- - - O masie nie przekraczającej 100 kg
- - - Pozostałe:
8903 99 91- - - - O długości do 7,5 m włącznie
8903 99 99- - - - O długości powyżej 7,5 m
91119111Koperty zegarków i ich części:
9111 10 00- Koperty z metalu szlachetnego lub z metalu pokrytego

metalem szlachetnym

9111 20- Koperty z metali nieszlachetnych, także pozłacane lub

posrebrzane:

9111 20 10- - Pozłacane lub posrebrzane
9111 20 90- - Pozostałe
93029302 00Rewolwery i pistolety, oprócz wyrobów objętych pozycją nr 9303 i 9304:
9302 00 10- Kaliber 9 mm lub większy
9302 00 90- Pozostałe
93039303Pozostała broń palna oraz podobny sprzęt działający na zasadzie odpalania ładunku prochowego (np. strzelby i karabinki sportowe i myśliwskie, broń palna ładowana przez lufę, rakietnice oraz inny sprzęt przeznaczony do wystrzeliwania rakiet sygnalizacyjnych, pistolety i rewolwery do strzelania ślepymi nabojami, przyrządy do uboju zwierząt, wyrzutnie linki np. ratunkowej):
9303 10 00- Broń palna ładowana przez lufę
9303 20- Inne strzelby i karabinki sportowe, myśliwskie lub

przeznaczone do strzelania do celu, w tym także broń

mająca co najmniej jedną lufę gładką:

9303 20 10- - Jednolufowe, z lufą gładką
9303 20 30- - Dwulufowe, z lufą gładką
9303 20 90- - Pozostałe
9303 30- Pozostałe strzelby i karabinki myśliwskie i sportowe:
9303 30 11- - - Na amunicję ze spłonką zbijaną na obrzeżu naboju
9303 30 19- - - Pozostałe
9303 30 90- - Pozostałe
9303 90 00- Pozostałe
93049304 00 00Pozostała broń (np. pistolety i karabiny sprężynowe lub pneumatyczne, pałki), oprócz wyrobów objętych pozycją nr 9307
96019601Kość słoniowa, kość, skorupa żółwia, róg, rogi zwierzęce, koral, macica perłowa i inne materiały rzeźbiarskie pochodzenia zwierzęcego obrobione oraz wyroby z tych materiałów (w tym także artykuły otrzymywane metodą formowania):
9601 10 00- Obrobiona kość słoniowa i wyroby z kości słoniowej
9601 90- Pozostałe:
9601 90 10- - Obrobiony koral (naturalny lub prasowany) i wyroby z

koralu

9601 90 90- - Pozostałe
1 § 9 ust. 2 zmieniony przez pkt I ust. 1 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.91.74.327).
2 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1991 r. (Dz.U.91.74.325) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 sierpnia 1991 r.

- zmieniony przez pkt I ust. 2 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.91.74.327).

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 16 sierpnia 1991 r. (Dz.U.91.74.325) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 30 sierpnia 1991 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 8 października 1991 r. (Dz.U.91.93.412) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 1991 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.121.529) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.121.529) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 9 lutego 1992 r., w związku z obwieszczeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 1992 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.92.6.26).

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 25 lutego 1992 r. (Dz.U.92.17.71) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 marca 1992 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 grudnia 1991 r. (Dz.U.92.15.58) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 6 marca 1992 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 29 września 1992 r. (Dz.U.92.75.370) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 października 1992 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 30 października 1992 r. (Dz.U.92.81.417) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 listopada 1992 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1993 r. (Dz.U.93.29.135) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 4 maja 1993 r.

3 Załącznik nr 2:

- zmieniony przez pkt I ust. 3 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.91.74.327).

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 8 października 1991 r. (Dz.U.91.93.412) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 października 1991 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.121.529) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.

4 Załącznik nr 4 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 8 października 1991 r. (Dz.U.91.93.412) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.
5 Załącznik nr 5 zmieniony przez pkt I ust. 4 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.91.74.327).
6 Załącznik nr 6:

- zmieniony przez pkt I ust. 5 obwieszczenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 sierpnia 1991 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U.91.74.327).

- zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia z dnia 12 grudnia 1991 r. (Dz.U.91.121.529) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 stycznia 1992 r.