Cła i pozwolenia na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą oraz zasady klasyfikacji taryfowej tych towarów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.40.322

Akt utracił moc
Wersja od: 27 listopada 1989 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA WSPÓŁPRACY GOSPODARCZEJ Z ZAGRANICĄ
z dnia 15 grudnia 1988 r.
w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą oraz zasad klasyfikacji taryfowej tych towarów.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 oraz art. 15 ust. 2 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 26 marca 1975 r. - Prawo celne (Dz. U. z 1984 r. Nr 57, poz. 290 i z 1987 r. Nr 33, poz. 181) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się cła:
1)
na towary przywożone z zagranicy:
a)
dla osób fizycznych oraz instytucji kościelnych i zakonnych - w wysokości określonej w taryfie celnej przywozowej, stanowiącej załącznik nr 1 do rozporządzenia, zwanej dalej "taryfą przywozową",
b)
dla osób i jednostek organizacyjnych innych niż określone pod lit. a) - w wysokości określonej w taryfie celnej stanowiącej załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 3 października 1988 r. w sprawie ceł na towary przywożone w handlowym obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 35, poz. 271), zwanej dalej "taryfą importową";
2)
na towary wywożone za granicę - w wysokości określonej w taryfie celnej wywozowej, stanowiącej załącznik nr 2 do rozporządzenia, zwanej dalej "taryfą wywozową".
1.
Podstawą wymiaru cła jest ilość towaru (w przypadku masy - masa netto), ustalona na podstawie dokumentów towarzyszących przesyłce lub podana przez producenta na oryginalnym opakowaniu towaru albo bezpośrednio na towarze.
2.
Jeżeli ilość towaru nie może być ustalona według zasad określonych w ust. 1 lub określona w powyższy sposób budzi zastrzeżenia, za podstawę wymiaru cła przyjmuje się:
1)
przy wymiarze cła od masy - masę netto towaru ustaloną przez zważenie, a jeżeli zważenie towaru bez opakowania jest niemożliwe lub mogłoby spowodować uszkodzenie towaru - masę z bezpośrednim opakowaniem,
2)
przy wymiarze cła od innych jednostek miary niż masa - ilość towaru ustaloną przez przeliczenie lub zmierzenie.
3.
Podstawą wymiaru cła od wartości jest krajowa wartość towaru w dniu zgłoszenia do odprawy celnej. Wartość tę ustala urząd celny na podstawie dokumentów towarzyszących przesyłce, a w razie gdy dokumenty te nie podają wartości krajowej lub podana w nich wartość budzi zastrzeżenia - na podstawie innych dowodów.
1.
Cło określone w taryfie przywozowej i taryfie wywozowej wymierza się według zasad określonych w § 2 i według podanych w taryfach celnych podstaw wymiaru, przy czym końcówek sum do 50 zł nie pobiera się, a końcówki sum ponad 50 zł zaokrągla się wzwyż do 100 zł.
2.
Nie pobiera się cła, którego suma nie przekracza 500 zł.
3.
Cło określone w taryfie importowej wymierza się z uwzględnieniem zasad i podstaw wymiaru ustalonych dla tej taryfy.
1.
Towary wykonane przez połączenie różnych materiałów lub stanowiące mechaniczne mieszaniny różnych składników oraz towary stanowiące komplety, zestawy lub połączenia kilku przedmiotów spełniających indywidualne funkcje, których w taryfach celnych nie wymieniono osobno, należy clić według pozycji obejmującej składnik decydujący o wartości towaru.
2.
Towary rozłożone lub nie złożone podlegają cłu według pozycji obejmującej takie towary złożone.
3.
Towary w stanie niekompletnym, których w taryfach nie wymieniono osobno, podlegają cłu według pozycji obejmującej takie towary kompletne, jeżeli posiadają one zasadnicze elementy towarów kompletnych. Przez zasadnicze elementy należy rozumieć części decydujące o przeznaczeniu towaru lub stanowiące o jego wartości.
4.
Specjalne opakowania, nie używane zazwyczaj do pakowania towarów, podlegają ocleniu osobno według odpowiednich dla nich pozycji.
1.
Użyte w rozporządzeniu określenie "przesyłka" oznacza jednorazowy przewóz towaru za jednym dokumentem przewozowym oraz jednorazowy przewóz towarów przez osoby przekraczające granicę, z wyjątkiem, o którym mowa w ust. 2.
2.
Za jedną przesyłkę uważa się również towary przywożone z zagranicy za więcej niż jednym dokumentem przewozowym, jeżeli zostały równocześnie zgłoszone do odprawy celnej i urząd celny stwierdził na podstawie dokumentów przewozowych, że są przeznaczone dla tego samego odbiorcy.
1.
Przywóz i wywóz towarów przez osoby fizyczne nie wymaga pozwolenia, chyba że taryfa przywozowa lub wywozowa stanowi inaczej.
2.
Do wydawania pozwoleń upoważnia się urzędy celne.
3.
Urzędem celnym właściwym miejscowo do rozpatrywania spraw o wydanie pozwolenia:
1)
na przywóz towarów - jest urząd celny, który będzie dokonywał odprawy celnej ostatecznej towarów,
2)
na wywóz towarów - jest urząd celny, do którego złożono wniosek, niezależnie od sposobu i miejsca przewożenia towaru przez granicę.
4.
Pozwolenie na przywóz lub wywóz może obejmować towary przewożone partiami w okresie nie dłuższym niż 1 rok, jeżeli będą zgłaszane do odprawy celnej w tym samym urzędzie celnym.
Traci moc rozporządzenie Ministra Handlu Zagranicznego z dnia 18 marca 1983 r. w sprawie ceł i pozwoleń na towary przywożone i na towary wywożone w niehandlowym obrocie towarowym z zagranicą (Dz. U. Nr 18, poz. 82, z 1984 r. Nr 38, poz. 198, z 1985 r. Nr 33, poz. 150 i z 1988 r. Nr 16, poz. 119).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

  1 TARYFA CELNA PRZYWOZOWA

Podstawy wymiaru cła
Symbol Systematycznego wykazu wyrobówPozycja taryfy celnej i nazwa towarujednostka miary towarucło w złotych od jednostki miary towaru
1234
0675-91. Broń palna. pneumatyczna i gazowa:
1) broń palna sportowa i pistolety

startowe

szt. 2.500
2) broń pneumatyczna sportowaszt. 6.000
3) broń palna myśliwska:
a) śrutowaszt. 54.000
b) kulowa, śrutowo-kulowaszt.120.000
4) pistolety gazoweszt. 60.000
0932-2

0939-3

2. Urządzenia do reprodukcji dokumentów:

powielacze, kopiarki, kserografy,

urządzenia do reprodukcji dokumentów

pozostałe; ich części

kg 3.000
3. Samochody osobowe ogólnego

przeznaczenia i samochody osobowe

specjalizowane (służby zdrowia,

milicyjne, straży pożarnej, taksówki i

ruchomych ekip technicznych) -

przeznaczone do przewozu do 9 osób

łącznie z kierowcą:

1) z silnikiem spalinowym

samozapłonowym (wysokoprężnym),

oprócz samochodów objętych pkt 3, o

pojemności skokowej silnika:

a) do 1.800 cm3 włączniecm3 poj. sil. 1.800
b) powyżej 1.800 cm3cm3 poj. sil. 2.700
2) z silnikiem spalinowym z zapłonem

iskrowym (niskoprężnym), oprócz

samochodów objętych pkt 3, o

pojemności skokowej silnika:

a) do 1.600 cm3 włączniecm3 poj. sil. 2.100
b) powyżej 1.600 cm3cm3 poj. sil. 3.000
3) samochody bez silnika spalinowego (z

silnikiem wymontowanym lub nie

zamontowanym i nie zgłoszonym razem

z samochodem do odprawy celnej) lub

z silnikiem spalinowym, którego dane

techniczne nie odpowiadają

konstrukcyjnie typowi samochodu

kg 4.500
4) pozostałekg 2.000
Uwaga 1: Samochody objęte niniejszą pozycją podlegają cłu podwyższonemu o 50%, jeżeli od roku wyprodukowania samochodu do roku zgłoszenia go do odprawy celnej upłynęło więcej niż 5 (pięć) lat, wliczając rok kalendarzowy, w którym samochód został wyprodukowany, jak również rok kalendarzowy, w którym samochód został zgłoszony do odprawy celnej, Cłu podwyższonemu o 50% podlegają również samochody, których roku produkcji nie można ustalić w czasie odprawy celnej.
Uwaga 2: Przy ustalaniu stawki celnej od samochodów objętych pkt 1 i 2 niniejszej pozycji ułamkową część liczby wyrażającej pojemność skokową silnika zaokrągla się według zasady:

- do 0,5 cm3 - w dół,

- powyżej 0,5 cm3 - w górę.

Uwaga 3: Samochody objęte pkt 1 i 2 niniejszej pozycji, zgłoszone do odprawy celnej z silnikami, których rodzaju i (lub) pojemności skokowej nie można ustalić w czasie odprawy celnej, podlegają cłu według pkt 3 niniejszej pozycji.
4. Samochody osobowo-ciężarowe (kombi),

ciężarowo-osobowe (towos), dostawcze i

lekkie ciężarowe o ładowności do 2 ton

(w tym pikapy, furgony, półciężarowe)

oraz wszelkie kempingowe:

1) z silnikiem spalinowym, oprócz

samochodów objętych pkt 2

cm3 poj. sil. 1.200
2) samochody bez silnika spalinowego (z

silnikiem wymontowanym lub nie

zamontowanym i nie zgłoszonym razem

z samochodem do odprawy celnej) lub

z silnikiem spalinowym, którego dane

techniczne nie odpowiadają

konstrukcyjnie typowi samochodu

kg 2.400
3) pozostałekg 1.200
Uwaga 1: Samochody objęte niniejszą pozycją podlegają cłu podwyższonemu o 50%, jeżeli od roku wyprodukowania samochodu do roku zgłoszenia go do odprawy celnej upłynęło więcej niż 5 (pięć) lat, wliczając rok kalendarzowy, w którym samochód został wyprodukowany, jak również rok kalendarzowy, w którym samochód został zgłoszony do odprawy celnej. Cłu podwyższonemu o 50% podlegają również samochody, których roku produkcji nie można ustalić w czasie odprawy celnej.
Uwaga 2: Przy ustalaniu stawki celnej od samochodów objętych pkt 1 niniejszej pozycji ułamkową część liczby wyrażającej pojemność skokową silnika zaokrągla się według zasady:

- do 0,5 cm3 - w dół,

- powyżej 0,5 cm3 - w górę.

Uwaga 3: Samochody objęte pkt 1 niniejszej pozycji, zgłoszone do odprawy celnej z silnikami, których rodzaju i (lub) pojemności skokowej nie można ustalić w czasie odprawy celnej, podlegają cłu według pkt 2 niniejszej pozycji.
5. Samochody ciężarowe (oprócz objętych

poz. 4) i ciągniki drogowe z

wyposażeniem do specjalnych celów na

podwoziach samochodów ciężarowych;

autobusy:

1) z silnikiem o pojemności skokowej do

3.000 cm3 włącznie, oprócz

samochodów objętych pkt 3:

a) spalinowym samozapłonowym

(wysokoprężnym)

cm3 poj. sil. 600
b) spalinowym z zapłonem iskrowym

(niskoprężnym)

cm3 poj. sil. 900
2) pozostałe z silnikiem spalinowym,

oprócz samochodów objętych pkt 3:

a) samozapłonowym (wysokoprężnym)cm3 poj. sil. 300
b) z zapłonem iskrowym

(niskoprężnym)

cm3 poj. sil. 450
3) pojazdy samochodowe bez silnika

spalinowego (z silnikiem

wymontowanym lub nie zamontowanym i

nie zgłoszonym razem z samochodem do

odprawy celnej) lub z silnikiem

spalinowym, którego dane techniczne

nie odpowiadają konstrukcyjnie

typowi samochodu

kg 900
4) pozostałekg 180
Uwaga 1: Samochody objęte niniejszą pozycją podlegają cłu podwyższonemu o 20%, jeżeli od roku wyprodukowania samochodu do roku zgłoszenia go do odprawy celnej upłynęło więcej niż 5 (pięć) lat, wliczając rok kalendarzowy, w którym samochód został wyprodukowany, jak również rok kalendarzowy, w którym samochód został zgłoszony do odprawy celnej. Cłu podwyższonemu o 20% podlegają również samochody, których roku produkcji nie można ustalić w czasie odprawy celnej.
Uwaga 2: Przy ustalaniu stawki celnej od samochodów objętych pkt 1 i 2 niniejszej pozycji ułamkową część liczby wyrażającej pojemność skokową silnika zaokrągla się według zasady:

- do 0,5 cm3 - w dół,

- powyżej 0,5 cm3 - w górę.

Uwaga 3: Pojazdy samochodowe objęte pkt 1 i 2 niniejszej pozycji, zgłoszone do odprawy celnej z silnikami, których rodzaju i (lub) pojemności skokowej nie można ustalić w czasie odprawy celnej, podlegają cłu według pkt 3 niniejszej pozycji.
0715

0719-7

087

102

1134

1135

6. Części i akcesoria środków transportu

samochodowego: karoserie i ich

elementy, silniki i ich części,

przekładnie, skrzynie biegów, mosty

napędowe, sprzęgła, hamulce, prądnice,

alternatory, regulatory, silniki

elektryczne, reflektory, lampy,

urządzenia zapłonowe, osprzęt

instalacyjny, akumulatory, mechanizmy

kierownicze, wały napędowe, chłodnice,

koła jezdne, pasy bezpieczeństwa itp.

kg 4.500
11527. Urządzenia elektroniczne zawodowe

(oprócz osobno wymienionych): nadajniki

radiofoniczne i telewizyjne, automaty

muzyczne, kuchnie mikrofalowe itp.

kg 1.500
1153-18. Odbiorniki radiofoniczne:
1) przenośne turystyczne i turystyczno-

samochodowe

szt. 24.000
2) amplitunery (odbiorniki

stereofoniczne bez głośników) i

pozostałe

szt. 30.000
1153-29. Odbiorniki telewizyjne
1) z ekranem do odbioru czarno-białego,

z zasilaniem sieciowym

szt. 30.000
2) z ekranem do odbioru kolorowego, z

zasilaniem sieciowym

szt. 90.000
3) przenośne turystyczne z ekranem do

odbioru kolorowego

szt. 36.000
4) pozostałeszt. 9.000
1153-310. Zestawy kombinowane elektronicznego

sprzętu powszechnego użytku:

1) w jednej obudowie:
a) radio-telewizor-magnetofonszt.120.000
b) radio-telewizor-gramofon, radio-

magnetofon-gramofon, magnetofon-

telewizor

szt.100.000
c) z magnetowidemszt.200.000
d) radioodtwarzaczszt. 40.000
e) pozostałeszt. 80.000
Uwaga: Zestawy kombinowane segmentowe typu wieża podlegają cłu w wysokości sumy cła od poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu.
1153-411. Sprzęt elektroakustyczny i

elektrowizyjny powszechnego użytku:

1) gramofony cyfrowe - dyskofony -

odczytywacze dysków dźwiękowych -

gramowidy - dyskowidy -

odczytywacze dysków wizyjnych -

magnetowidy i odtwarzacze wizji i

dźwięku - tunery TV - tunery wideo

szt.180.000
2) gramofony pozostałe i magnetofonyszt. 18.000
3) odtwarzacze i dyktafonyszt. 9.000
4) pozostałe - oprócz zestawów

segmentowych typu wieża

szt. 36.000
Uwaga: Zestawy audiowizualne lub muzyczno-audiowizualne segmentowe - typu wieża podlegają cłu w wysokości sumy cła od poszczególnych urządzeń wchodzących w skład zestawu.
1153-912. Elektroniczny sprzęt powszechnego

użytku - pozostały, oprócz aparatów

dla źle słyszących:

1) przedwzmacniacze i wzmacniaczeszt. 36.000
2) korektory częstotliwości

akustycznej

szt. 27.000
3) elektroniczne gry telewizyjneszt. 12.000
4) kamery telewizyjne i magnetowidoweszt.180.000
5) przenośne kamery telewizyjne z

wbudowanymi magnetowidami; systemy

mikrowizyjne - magnetowid,

mikrofon, kamera do nagrywania

barwnych obrazów - we wspólnej

obudowie

szt.450.000
6) projektory telewizyjne (wideoskopy)szt. 45.000
7) pozostałykg 6.000
2442

2443

247

13. Spirytus (alkohol etylowy)

rektyfikowany; wyroby spirytusowe

czyste i gatunkowe, wyroby winiarskie

i piwo:

2483 1) spirytus (alkohol etylowy)

rektyfikowany i butelkowy

l65.000
2) wyroby spirytusowe czyste i

gatunkowe: likiery, wódki czyste i

gatunkowe, kremy, koniaki, araki

itp.

l30.000
3) wyroby winiarskie: wina owocowe,

aperitify, koktajle, kordiały, wina

gronowe, wermuty, szampany, miody

pitne itp.

l 4.000
4) piwol 2.000
2543-414. Kawa naturalna i ekstrakty kawy

naturalnej:

2543-5 1) kawa naturalna:
2543-6 a) w ilości do 2 kgkgbez cła
b) pozostałekg 5.000
2) ekstrakty kawy naturalnej:
a) w ilości do 1 kgkgbez cła
b) pozostałekg10.000
25515. Tytoń i wyroby tytoniowekg 5.400
281116. Instrumenty muzyczne oraz ich części i

akcesoria muzyczne:

1) elektronowe i elektromechaniczneszt. 18.000
2) pozostałekgbez cła
17. Taśmy magnetofonowe i magnetowidowe (z

zapisem i bez), cyfrowe płyty dyskowe

(kompaktowe) dźwiękowe i wizyjne:

1) taśmy magnetofonowe i magnetowidowe

w postaci stosowanej w sprzęcie

elektronicznym powszechnego użytku:

a) taśmy magnetofonoweszt. 900
b) taśmy magnetowidoweszt. 3.000
2) taśmy magnetofonowe i magnetowidowe

pozostałe

kg18.000
18. Pozostałe towary nie objęte pozycjami

1-17

bez cła
Uwaga ogólna:

Podstawą stosowania taryfy celnej jest klasyfikacja Systematycznego wykazu wyrobów, chyba że rozporządzenie Ministra Współpracy Gospodarczej z Zagranicą lub taryfa stanowi inaczej.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

  2 TARYFA CELNA WYWOZOWA

Symbol Systematycznego wykazu wyrobówPozycja taryfy celnej i nazwa towaruCło od wartości w %
123
1. Kamienie szlachetne i ozdobne - również

pochodzenia organicznego oraz wyroby z nich;

wyroby jubilerskie, złotnicze, grawerskie i

pokrewne (oprócz nakryć stołowych srebrnych i

srebrzonych), dewocjonalia i wyroby kultu

religijnego - nawet z kamieniami szlachetnymi i

ozdobnymi, również pochodzenia organicznego;

monety; wyroby brązownicze (odlewy) i kowalstwa

artystycznego:

1) wyroby z metali nieszlachetnych nawet

pokryte metalami szlachetnymi oraz wyroby

brązownicze (odlewy) i kowalstwa

artystycznego

100
2) pozostałe200
1323

1324

1335

134

1354

1359

2. Wyroby kosmetyczne, perfumeryjne,

farmaceutyczne, chemii gospodarczej i materiały

fotochemiczne

200
153. Wyroby ze szkła wytworzone po 1945 r.:
1) szkło stołowe i galanteryjne oraz ozdoby

choinkowe

bez cła
2) szkło kryształowe i pozostałe 50
164. Wyroby ceramiki szlachetnej wytworzone po 1945

r. (porcelana, porcelit, fajans, kamionka itp.:

1) porcelana stołowa i galanteria porcelanowa200
2) pozostałe100
174

1774

1777

5. Meble, wyroby stolarskie i ze słomy oraz

galanteria drzewna

100
1956. Dywany, chodniki, kilimy, gobeliny, narzuty,

kapy i inne wyroby przemysłu tkanin

dekoracyjnych oraz wyroby ażurowe i

pasmanteryjne:

1) wełniane, bawełniane i bawełnopodobne200
2) pozostałe100
2119-17. Polskie stroje ludowe kompletne; ich części z

materiałów pospolitych - oprócz obuwia i

futrzanych

bez cła
8. Okrycia, ubiory z tkanin i dzianin (łącznie z

okryciami na futrze) oraz obuwie wszelkie (w

tym gumowe i tekstylno-gumowe):

1) kierpce, pantofle domowe 50
2) pozostałe300
2215

2216

223

9. Skóry futrzane wyprawione, barwione i

uszlachetnione oraz wyroby z nich; odzież

skórzana i ze sztucznej skóry

100
2272,

2273 2881-6

10. Wyroby kaletnicze, galanteryjne - nieskórzane

i z substytutów skóry oraz parasole

200
2443

247

2483

253

11. Wyroby spirytusowe czyste, gatunkowe, wyroby

winiarskie, piwo, woda mineralna i napoje

bezalkoholowe

bez cła
26, pozostałe z 24,

pozostałe z 25,

12. Wyroby przemysłu spożywczego, produkty upraw

polowych i łąkowych oraz pieczarki i grzyby

leśne:

40, 1) grzyby suszone w ilości do 0,25 kgbez cła
4112,

4361-3

2) pozostałe300
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 2 niniejszej pozycji wymagane jest pozwolenie.
2711

2712

2713

992

993

995

13. Wydawnictwa prasowe (w pojedynczych

egzemplarzach każdego numeru, chociażby

skompletowane i oprawione) oraz wydawnictwa

dziełowe i akcydensy (książki, atlasy,

encyklopedie, słowniki, albumy, nuty, mapy i

ich reprinty), reprodukcje dzieł sztuki,

kalendarze, plakaty, prospekty, dokumenty i

akta, reprodukcje fotograficzne na wszelkim

podłożu, nalepki filumenistyczne w ilości do

100 sztuk itp. - wydane po 1945 r.; wydane po

1970 r. znaczki pocztowe i podobne

filatelistyczne polskie w ilości do 30 szt.

bez cła
281114. Instrumenty muzyczne; ich części i akcesoria:
2812 1) pianina i fortepiany300
2) pozostałe200
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej pozycji wymagane jest pozwolenie.
1335-8

2814

15. Taśmy magnetofonowe i magnetowidowe (z zapisem

i bez), płyty gramofonowe, płyty dyskowe

dźwiękowe i wizyjne itp. do zapisu dźwięku i

(lub) obrazu

bez cła
282

283

16. Zabawki i gry towarzyskie; artykuły

politechniczne: modele, mikronapędy i

urządzenia do sterowania modeli, zestawy

narzędzi do majsterkowania itp.:

1) zabawki z materiałów włókienniczych

pochodzenia polskiego

20
2) pozostałe100
17. Wyroby pamiątkarskie i dekoracyjne oraz

sztuczna biżuteria, nawet objęte innymi

pozycjami, oprócz kilimów, gobelinów,

chodników i dywanów innych niż ręcznie tkane i

wiązane - wytworzone po 1945 r. sposobem

rękodzielniczym z materiałów pospolitych (w

tym choinki z tworzyw sztucznych):

1) pochodzenia polskiego o wartości do 100.000

złotych łącznie w przesyłce

bez cła
2) pozostałe (w tym nadwyżki przekraczające

łączną wartość towarów podaną w pkt 1)

50
18. Obrazy, grafiki i rzeźby wytworzone z

materiałów pospolitych - wykonane po 1945 r.

bez cła
19. Towary, nawet objęte innymi pozycjami,

wytworzone przed 1945 r.

300
20. Towary nie objęte pozycjami 1-18 i towary

wywożone w ilościach wskazujących na handlowy

charakter przesyłki:

1) towary wywożone w ilościach wskazujących na

handlowy charakter przesyłki

300
2) pozostałe200
Uwaga: Na wywóz towarów objętych pkt 1 niniejszej pozycji wymagane jest pozwolenie.
Uwagi ogólne:
1. Podstawą stosowania taryfy celnej jest

klasyfikacja Systematycznego wykazu wyrobów,

chyba że rozporządzenie Ministra Współpracy

Gospodarczej z Zagranicą lub taryfa stanowi

inaczej.

2. Za materiały (surowce) pospolite należy uważać

wszystkie materiały, z wyjątkiem kamieni

szlachetnych i ozdobnych - również pochodzenia

organicznego (pereł prawdziwych, korali

prawdziwych, bursztynu, gagatu i kości

słoniowej), metali szlachetnych oraz masy

perłowej i szylkretu.

1 Załącznik nr 1:

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 września 1989 r. (Dz.U.89.53.318) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1989 r.

- zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 listopada 1989 r. (Dz.U.89.62.377) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 27 listopada 1989 r.

2 Załącznik nr 2 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 września 1989 r. (Dz.U.89.53.318) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 5 października 1989 r.