Choroby zakaźne, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.1501

Akt obowiązujący
Wersja od: 30 września 2015 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA 1
z dnia 17 września 2015 r.
w sprawie chorób zakaźnych, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wykaz chorób zakaźnych mogących stanowić zagrożenie dla zdrowia publicznego, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
kryteria pozwalające podejrzewać wystąpienie chorób, o których mowa w pkt 1.
Chorobami zakaźnymi, o których mowa w § 1 pkt 1, są:
1)
błonica;
2)
cholera;
3)
dur brzuszny;
4)
dury rzekome A, B, C;
5)
dur wysypkowy (w tym choroba Brill-Zinssera);
6)
dżuma;
7)
grypa wywołana nowym szczepem wirusa powodującym wysoką śmiertelność wśród ludzi, w szczególności szczepem pandemicznym lub wysoce zjadliwymi szczepami odzwierzęcymi;
8)
gruźlica płuc w okresie prątkowania;
9)
gruźlica wywołana szczepami prątka gruźlicy o lekooporności typu MDR lub XDR;
10)
zakażenie szczepem dzikim wirusa polio (ostre nagminne porażenie dziecięce);
11)
ospa prawdziwa;
12)
zakażenia wirusami powodującymi zespół ostrej niewydolności oddechowej;
13)
wirusowe gorączki krwotoczne powodujące wysoką śmiertelność wśród ludzi, w szczególności wywołane wirusami Ebola i Marburg;
14)
choroby zakaźne określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.), w przypadku których określone w tych przepisach postępowanie osób chorych lub osób narażonych na zakażenie obejmuje poddanie się przez nie obowiązkowi izolacji, hospitalizacji lub kwarantanny.
Wystąpienie u cudzoziemca choroby zakaźnej, o której mowa w § 2, można podejrzewać w przypadku, gdy:
1)
nie dawniej niż wynosi najdłuższy okres wylęgania tej choroby zakaźnej przebywał na obszarze, który zgodnie z międzynarodowymi przepisami zdrowotnymi został uznany przez Światową Organizację Zdrowia za obszar dotknięty jej epidemią, lub
2)
przebywał na obszarze epidemicznego lub endemicznego występowania zachorowań na tę chorobę zakaźną oraz stwierdza się u niego występowanie właściwych dla niej objawów chorobowych, lub
3)
miał kontakt ze źródłem zakażenia, a charakter biologicznego czynnika chorobotwórczego wywołującego tę chorobę zakaźną i okoliczności kontaktu uzasadniają podejrzenie zakażenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 2
1 Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 września 2014 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. poz. 1268).
2 Rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2010 r. w sprawie wykazu i kryteriów występowania chorób, których rozpoznanie lub podejrzenie wystąpienia może stanowić podstawę odmowy wjazdu cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 75, poz. 484), które utraciło moc z dniem 2 maja 2015 r. na podstawie art. 520 pkt 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463 i 1004 oraz z 2015 r. poz. 1274).