Art. 22. - Choroby zakaźne i zakażenia. - Dz.U.2001.126.1384 - OpenLEX

Art. 22. - Choroby zakaźne i zakażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.126.1384

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  22. 24

 

1.
Weryfikację rozpoznań zakażeń i chorób zakaźnych oraz wyników badań laboratoryjnych dla celów nadzoru epidemiologicznego przeprowadzają na podstawie umów zawieranych z ministrem właściwym do spraw zdrowia:
1)
wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne,
2)
krajowe ośrodki referencyjne oraz jednostki badawczo-rozwojowe.
2.
Umowa zawierana przez ministra właściwego do spraw zdrowia z podmiotami, o których mowa w ust. 1, określa w szczególności:
1)
zakres badań i sposób ich dokumentowania,
2)
rodzaje analiz dla celów sanitarno-epidemiologicznych,
3)
sposób udostępniania wzorców niezbędnych do kontroli jakości badań diagnostycznych,
4)
tryb uczestniczenia wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych, krajowych ośrodków referencyjnych lub jednostek badawczo-rozwojowych w weryfikacji jakości badań.
3.
Koszty weryfikacji rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych i wyników badań laboratoryjnych dla celów nadzoru epidemiologicznego są finansowane z budżetu państwa z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia, na zasadach określonych w ustawie z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.).
24 Art. 22 zmieniony przez art. 34 pkt 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o zmianie i uchyleniu niektórych upoważnień do wydawania aktów wykonawczych (Dz.U.06.220.1600) z dniem 1 stycznia 2007 r.