Art. 15. - Choroby zakaźne i zakażenia. - Dz.U.2001.126.1384 - OpenLEX

Art. 15. - Choroby zakaźne i zakażenia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.126.1384

Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 2007 r.
Art.  15.
1.
W przypadku stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego na obszarze całego kraju lub na obszarze obejmującym tereny należące do więcej niż jednego województwa minister właściwy do spraw zdrowia może, w drodze rozporządzenia, nałożyć obowiązek szczepień ochronnych przeciw chorobom epidemicznym na inne osoby i inne choroby niż wymienione w rozporządzeniu, o którym mowa w art. 14 ust. 8.
2.
W przypadku wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1, na obszarze jednego województwa, rozporządzenie takie wydaje wojewoda na wniosek wojewódzkiego inspektora sanitarnego i w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia oraz publikuje je w wojewódzkim dzienniku urzędowym.