[Świadectwo charakterystyki energetycznej na podstawie projektu technicznego] - Art. 6. - Charakterystyka energetyczna budynków. - Dz.U.2021.497 t.j. - OpenLEX

Art. 6. - [Świadectwo charakterystyki energetycznej na podstawie projektu technicznego] - Charakterystyka energetyczna budynków.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.497 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 18 marca 2021 r. do: 27 kwietnia 2023 r.
Art.  6.  [Świadectwo charakterystyki energetycznej na podstawie projektu technicznego]

W przypadku gdy dla budynku lub części budynku został sporządzony projekt techniczny, świadectwo charakterystyki energetycznej tego budynku lub tej części budynku może być opracowane w oparciu o charakterystykę energetyczną, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, przy uwzględnieniu ewentualnych odstępstw od projektu architektoniczno-budowlanego w zakresie charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku.