Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1103 t.j.

Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 7 lipca 2017 r.
w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

Na podstawie art. 163 2  ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2019 r. poz. 1580 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 284) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres oraz kryteria oceny, czy dany podmiot spełnia wymagania niezbędne w procesie certyfikacji;
2)
rodzaje i wzory certyfikatów dla poszczególnych rodzajów działalności, o których mowa w art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
3)
szczegółowe warunki i tryb uznawania certyfikatów zagranicznych;
4)
szczegółowe warunki zawieszania ważności certyfikatów, ograniczenia uprawnień z nich wynikających oraz cofania certyfikatów.
§  2. 
1. 
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
instrukcje wykonawcze - dokumenty opracowane przez podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu, które określają metody, warunki i ograniczenia wykonywania działalności zapewniające prawidłowe wykonanie czynności lub bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych, w tym dokumentację systemu zarządzania oraz programy szkolenia personelu;
2)
przedłużenie ważności certyfikatu - kolejne wydanie certyfikatu temu samemu podmiotowi przed jego wygaśnięciem na okres następujący bezpośrednio po upływie ważności dotychczasowego certyfikatu;
3)
wznowienie ważności certyfikatu - kolejne wydanie certyfikatu temu samemu podmiotowi po wygaśnięciu ważności dotychczasowego certyfikatu albo po zawieszeniu takiego certyfikatu;
4)
niezgodność:
a)
w odniesieniu do obszaru operacji lotniczych nieprawidłowości, o których mowa w pkt ARO.GEN.350 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 965/2012",
b)
w odniesieniu do obszaru personelu lotniczego nieprawidłowości, o których mowa w pkt ARA.GEN.350 załącznika VI do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1178/2011",
c)
w odniesieniu do obszaru lotnisk nieprawidłowości, o których mowa w pkt ADR.AR.C.055 załącznika II do rozporządzenia Komisji (UE) nr 139/2014 z dnia 12 lutego 2014 r. ustanawiającego wymagania oraz procedury administracyjne dotyczące lotnisk zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 44 z 14.02.2014, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 139/2014",
d)
w odniesieniu do obszaru zdatności do lotu dla organizacji produkującej i projektującej ustalenia, o których mowa w pkt 21.A.125.B, 21.A.158 i 21.A.258 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczącego certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 224 z 21.08.2012, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 748/2012",
e)
w odniesieniu do obszaru ciągłej zdatności do lotu odpowiednio dla organizacji obsługi technicznej, zarządzania ciągłą zdatnością do lotu i przeglądu zdatności do lotu oraz dla organizacji obsługi technicznej i napraw niezgodności, o których mowa w pkt M.A.619, M.A.716 i M.A.905 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1321/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zatwierdzeń udzielanych organizacjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 362 z 17.12.2014, str. 1, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 1321/2014", oraz niezgodności, o których mowa w pkt 145.A.95 załącznika II do tego rozporządzenia,
f)
w odniesieniu do organizacji szkolących mechaników niezgodności, o których mowa w pkt 147.A.160 załącznika IV do rozporządzenia nr 1321/2014,
g)
w zakresie nieuregulowanym w lit. a-f nieprawidłowości klasyfikowane jako:
niezgodność poziomu 1 - stanowiąca bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym oraz wymagająca natychmiastowego usunięcia jej przyczyn, skutkująca natychmiastowym wstrzymaniem wszelkich związanych z nią działań lub operacji do momentu jej trwałego usunięcia, a w przypadku niezgodności z obszarów zarządzania ruchem lotniczym (ATM) i służb żeglugi powietrznej (ANS), przy należytym uwzględnieniu bezpieczeństwa ciągłości zapewniania służb żeglugi powietrznej,
niezgodność poziomu 2:
--
która może doprowadzić do niezgodności poziomu 1 albo trwale obniżyć bezpieczeństwo działalności w lotnictwie cywilnym lub utrudnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym i wymaga usunięcia przyczyn i skutków tej niezgodności w terminie wskazanym w zaakceptowanym przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwanego dalej "Prezesem Urzędu", programie naprawczym,
--
o charakterze systemowym, która trwale obniża lub utrudnia spełnienie wymagań działalności w lotnictwie cywilnym innych niż dotyczące bezpieczeństwa i która wymaga usunięcia przyczyn i skutków tej niezgodności w terminie wskazanym w zaakceptowanym przez Prezesa Urzędu programie naprawczym,
niezgodność odpowiadająca kategoriom ocen stanu ochrony, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą".
2. 
Nieprzeprowadzenie działań określonych w programie naprawczym, o którym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. g tiret drugie, we wskazanym terminie powoduje podniesienie statusu stwierdzonych niezgodności do poziomu 1.

Klasyfikacja procesów certyfikacji i rodzaje certyfikatów

§  3. 
Sprawdzenie, czy podmiot wnioskujący spełnia wymagania niezbędne do:
1)
wydania certyfikatu,
2)
wznowienia ważności certyfikatu,
3)
przedłużenia ważności certyfikatu, w przypadku certyfikatów wydanych na czas określony,
4)
zmiany certyfikatu, w tym rozszerzenia jego zakresu

- jest dokonywane w procesie certyfikacji.

§  4. 
Ustala się następujące rodzaje certyfikatów:
1)
certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) - potwierdzający spełnienie przez podmiot wykonujący działalność gospodarczą wymagań w zakresie przewozu lotniczego z wykorzystaniem:
a)
samolotów,
b)
śmigłowców,
c)
szybowców,
d)
balonów;
2)
certyfikat usług lotniczych (AWC - Aerial Works Certificate) - potwierdzający spełnienie przez podmiot wykonujący działalność gospodarczą wymagań w zakresie świadczenia usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy z wykorzystaniem statków powietrznych, dla których jest wymagane świadectwo zdatności do lotu;
3)
certyfikat dla zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO - Approved Training Organization) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia personelu lotniczego, z wyjątkiem personelu lotniczego, o którym mowa w pkt 5;
4)
certyfikat podmiotu prowadzącego działalność szkoleniową w zakresie obsługi technicznej (MTO Part-147 - Maintenance Training and Examination Organization) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia i egzaminowania w zakresie wymaganym do uzyskania licencji na obsługę techniczną statku powietrznego oraz wpisywanych do niej uprawnień;
5)
certyfikat ośrodka szkolenia lotniczego personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych (CTO - Certified Training Organization) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych, wymienionego w art. 94 ust. 6 pkt 1 lit. h, i, q oraz r ustawy, a także personelu lotniczego, o którym mowa w art. 94 ust. 6 pkt 5 ustawy, w zakresie wymaganym do uzyskania licencji oraz wpisywanych do niej uprawnień;
6)
certyfikat ośrodka szkolenia lotniczego mechaników lotniczych obsługi technicznej (AMTO - Approved Maintenance Training Organization) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia mechaników lotniczych obsługi technicznej, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 3 ustawy, w zakresie wymaganym do uzyskania licencji oraz wpisywanych do niej uprawnień;
7)
certyfikat organizacji szkolącej kontrolerów ruchu lotniczego (ATCO TO - Air Traffic Controller Training Organisation) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia kontrolerów ruchu lotniczego, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 4 i 4a ustawy, w zakresie wymaganym do uzyskania licencji oraz wpisywanych do niej uprawnień;
8)
certyfikat organizacji szkolącej personel służb informacji powietrznej (FISP TO - Flight Information Service Personnel Training Organisation) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia personelu służb informacji powietrznej, o którym mowa w art. 95 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy, w zakresie wymaganym do uzyskania świadectwa kwalifikacji oraz wpisywanych do niego uprawnień;
9)
certyfikat lotniska (ADRC - Aerodrome Certificate) - potwierdzający spełnienie przez podmiot wymagań związanych z bezpieczną eksploatacją lotniska użytku publicznego;
10)
certyfikat agenta obsługi naziemnej (AHAC - Airport Handling Agent Certificate) - potwierdzający spełnienie przez podmiot wymagań w zakresie prowadzenia obsługi naziemnej statków powietrznych wykonywanej na rzecz przewoźników lotniczych w zakresie:
a)
obsługi materiałów niebezpiecznych,
b)
zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe;
11)
certyfikat jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO - Approved Maintenance Organization) - potwierdzający zdolność podmiotu do wykonywania obsługi technicznej wyrobów lotniczych, części i akcesoriów;
12)
certyfikat projektowania, produkcji i obsługi - potwierdzający zdolność podmiotu do projektowania, produkcji i obsługi statków powietrznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy;
13)
certyfikat podmiotu projektującego, produkującego i obsługującego statki powietrzne kategorii specjalnej - potwierdzający zdolność podmiotu do projektowania, produkcji i obsługi statków powietrznych kategorii specjalnej, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 53c ust. 1 ustawy;
14)
certyfikat podmiotu produkującego wyroby, części i akcesoria (POA - Production Organization Approval) - potwierdzający zdolność podmiotu do produkowania wyrobów lotniczych, części i akcesoriów;
15)
certyfikat organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation) - potwierdzający zdolność podmiotu do zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych;
16)
certyfikat instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ANSP - Air Navigation Service Provider) - potwierdzający zdolność podmiotu do świadczenia usług w zakresie:
a)
służb ruchu lotniczego (ATS - Air Traffic Services) obejmujących:
służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service),
służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service),
służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service),
służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service) i służby alarmowej (Alerting Service),
służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service),
służbę alarmową (Alerting Service),
Biuro Odpraw Załóg (ARO - Air Traffic Services Reporting Office),
b)
służb łączności, nawigacji i dozorowania (CNS - Communication, Navigation and Surveillance Services) obejmujących:
służby łączności (COM - Communication Service),
służby nawigacji (NAV - Navigation Service),
służby dozorowania (SUR - Surveillance Service),
c)
służb meteorologicznych (MET - Meteorological Services),
d)
służby informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service).
§  5. 
1. 
Nieodłączną część certyfikatu mogą stanowić specyfikacje albo zakresy zatwierdzenia, w których określa się szczególne uprawnienia albo warunki lub ograniczenia nałożone na posiadacza certyfikatu w związku z korzystaniem z udzielonych w nim uprawnień, chyba że z przepisów rozdziału 5 wynika obowiązek dołączenia do certyfikatu specyfikacji lub zakresów zatwierdzenia.
2. 
Wzór certyfikatu, o którym mowa w § 4 pkt 2, 5, 6, 8, 10, 12, 13 i 16, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6. 
Certyfikaty, specyfikacje oraz zakresy zatwierdzenia, o których mowa w § 5, są sporządzane w językach polskim i angielskim.
§  7. 
1. 
Certyfikat jest wydawany w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu, a drugi pozostaje w Urzędzie Lotnictwa Cywilnego, zwanym dalej "Urzędem".
2. 
Wydane certyfikaty są wpisywane do ewidencji certyfikatów prowadzonej przez Prezesa Urzędu.

Tryb prowadzenia procesu certyfikacji

§  8. 
1. 
Do przeprowadzenia procesu certyfikacji działalności lotniczej Prezes Urzędu powołuje każdorazowo zespół certyfikujący.
2. 
W skład zespołu certyfikującego mogą wchodzić eksperci niebędący pracownikami Urzędu upoważnieni przez Prezesa Urzędu do wykonywania czynności w procesie certyfikacji, posiadający kwalifikacje, umiejętności i praktykę oraz potwierdzone uprawnienia zawodowe w określonej specjalności, właściwi do prowadzenia określonego procesu certyfikacji.
§  9. 
1. 
Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:
1)
złożenia wniosku - polegającego na ocenie, czy wniosek spełnia wymogi formalne, o których mowa w § 15 i § 16;
2)
oceny dokumentacji - polegającego na szczegółowym sprawdzeniu adekwatności dostarczonej dokumentacji do zakresu wnioskowanej działalności i jej zgodności z wymaganiami, o których mowa w rozdziale 5;
3)
praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań - polegającego na przeprowadzeniu czynności sprawdzających w podmiocie wnioskującym o wydanie certyfikatu i u jego podwykonawców, jeżeli są wskazani we wniosku, w ich rzeczywistym środowisku działalności, w tym niezbędnych testów praktycznych, prowadzących do wykazania przez podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu, że:
a)
posiada on zdolność wykonywania działalności w lotnictwie cywilnym,
b)
spełnia wymagania, o których mowa w rozdziale 5, stanowiące podstawę certyfikacji,
c)
zapewnia wykonywanie wnioskowanej działalności zgodnie z instrukcjami wykonawczymi lub innymi dokumentami pozytywnie zweryfikowanymi przez Prezesa Urzędu na etapie oceny dokumentacji;
4)
akceptacji dokumentów wymaganych do prowadzenia certyfikowanej działalności w lotnictwie cywilnym, na podstawie przepisów, o których mowa w rozdziale 5.
2. 
W przypadku przedłużania ważności certyfikatu praktyczna weryfikacja spełnienia wymagań, o której mowa w ust. 1 pkt 3, jest realizowana w oparciu o wyniki doraźnych lub okresowych kontroli, o których mowa w art. 162 ust. 1 ustawy.
3. 
Czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, w procesie certyfikacji lotnisk mogą być prowadzone równocześnie.
4. 
Podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu po raz pierwszy może przed etapem złożenia wniosku wystąpić do Prezesa Urzędu o przeprowadzenie etapu informacyjnego, który polega na zapoznaniu podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres i kryteria oceny oraz praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań i procedury prowadzenia procesów certyfikacji.
§  10. 
Wniosek o wydanie certyfikatu albo o wznowienie ważności certyfikatu, którego ważność wygasła albo była zawieszona dłużej niż przez 12 miesięcy, składa się nie później niż 120 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia wnioskowanej działalności.
§  11. 
Wniosek o wznowienie ważności certyfikatu, którego ważność wygasła albo była zawieszona nie dłużej niż przez 12 miesięcy, składa się nie później niż 80 dni kalendarzowych przed planowaną datą rozpoczęcia wnioskowanej działalności.
§  12. 
1. 
Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu składa się nie później niż 40 dni kalendarzowych przed datą upływu ważności certyfikatu.
2. 
Jeżeli zakres złożonego wniosku nie wykracza poza zakres aktualnie posiadanego certyfikatu, specyfikację albo zakres zatwierdzenia, podmiot wnioskujący składa wyłącznie wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu, chyba że dokumenty wymagane do złożenia wniosku, będące w posiadaniu Urzędu, są nieaktualne.
§  13. 
1. 
Wniosek o rozszerzenie lub inną zmianę posiadanego certyfikatu składa się nie później niż 40 dni kalendarzowych przed przewidywaną datą stosowania zmiany, z wyjątkiem wniosku o ograniczenie zakresu posiadanego certyfikatu.
2. 
Jeżeli z zakresu wnioskowanej zmiany, o której mowa w ust. 1, nie wynika konieczność przeprowadzenia praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, Prezes Urzędu może odstąpić od tego etapu procesu certyfikacji, kierując się w szczególności posiadanymi dokumentami oraz wynikami przeprowadzonych kontroli, o których mowa w dziale II w rozdziale 3 ustawy.
3. 
Wniosek o zmianę certyfikatu w zakresie:
1)
zmiany nazwy, siedziby lub adresu do korespondencji podmiotu wnioskującego składa się niezwłocznie po zaistnieniu zmiany;
2)
informacji dotyczącej operacyjnego punktu kontaktowego - w zakresie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) - składa się nie później niż 10 dni kalendarzowych przed dokonaniem zmiany.
4. 
W przypadku złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 3, proces certyfikacji nie obejmuje etapu praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań.
§  14. 
1. 
Jeżeli ze złożoności przeprowadzanego procesu certyfikacji wynika konieczność przeprowadzenia długotrwałego postępowania dowodowego albo dokonania przez podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu istotnych zmian organizacyjnych lub kadrowych w przedsiębiorstwie, przeszkolenia znacznej liczby personelu lub nabycia przez ten podmiot niezbędnego doświadczenia w prowadzeniu wnioskowanej działalności, terminy dla dokonania tych czynności i termin zakończenia procesu certyfikacji są ustalane wspólnie przez Prezesa Urzędu i podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu.
2. 
Jeżeli przeprowadzany proces certyfikacji zostanie zakończony przed datą określoną przez podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu we wnioskach, o których mowa w § 10-13, jako data rozpoczęcia działalności, Prezes Urzędu wydaje certyfikat przed tą datą.

Wniosek i dokumenty wymagane w procesie certyfikacji

§  15. 
1. 
Podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu, przedłużenie ważności certyfikatu albo o wznowienie ważności certyfikatu składa wniosek zawierający następujące informacje:
1)
imię i nazwisko i adres do korespondencji, firmę albo nazwę, siedzibę i adres do korespondencji podmiotu wnioskującego;
2)
nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do złożenia wniosku;
3)
rodzaj certyfikatu, o którego wydanie ubiega się podmiot;
4)
nazwy poszczególnych rodzajów i form działalności w lotnictwie cywilnym, jakie podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu zamierza poddać procesowi certyfikacji;
5)
planowany termin rozpoczęcia wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym;
6)
opis i zakres planowanej albo prowadzonej działalności;
7)
ogólną charakterystykę zasobów z uwzględnieniem:
a)
opisu potrzeb wynikających z zakresu wskazanej we wniosku działalności,
b)
środków, urządzeń i infrastruktury, jakie będą wykorzystane do prowadzenia wskazanej we wniosku działalności;
8)
miejsce, zakres i obszar prowadzenia wskazanej we wniosku działalności;
9)
imiona i nazwiska osób wchodzących w skład personelu kierowniczego wymaganego właściwymi przepisami, o których mowa w rozdziale 5, podejmujących decyzje wpływające na stan bezpieczeństwa wskazanej we wniosku działalności, wraz z informacją o ich kwalifikacjach i doświadczeniu;
10)
informacje wymagane na podstawie przepisów, o których mowa w rozdziale 5.
2. 
Jeżeli podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu złoży wniosek o wydanie certyfikatu na różne zakresy działalności, o których mowa w § 4, procesy certyfikacji prowadzi się odrębnie dla każdego zakresu działalności i wydaje się odrębne certyfikaty, z zastrzeżeniem certyfikatu, o którym mowa w § 4 pkt 14, dla którego prowadzi się jeden proces certyfikacji i wydaje się jeden certyfikat.
3. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, instrukcje wykonawcze dla różnych zakresów działalności mogą mieć formę wspólnego dokumentu, z uwzględnieniem przepisów, o których mowa w rozdziale 5.
§  16. 
1. 
Do wniosku, o którym mowa w § 15, dołącza się następujące dokumenty:
1)
kopię wypisu z właściwego rejestru albo ewidencji, określającego status prawny podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu, wskazującego zakres wskazanej we wniosku działalności, o ile podmiot ten podlega obowiązkowemu wpisowi do takiego rejestru albo takiej ewidencji;
2)
kopię dowodu wniesienia opłaty lotniczej, jeżeli opłata lotnicza jest wymagana;
3)
oświadczenie podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu w zakresie dostosowania wielkości organizacji do skali i zakresu prowadzenia operacji, jeżeli takie oświadczenie jest wymagane;
4)
kopię dokumentacji potwierdzającej kwalifikacje i doświadczenie osób, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 9;
5)
szczegółowy wykaz zasobów, w tym personelu oraz urządzeń technicznych, jakie będą wykorzystane do prowadzenia wskazanej we wniosku działalności;
6)
opis systemu zarządzania i struktury organizacyjnej podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu;
7)
projekt szczegółowego programu testów praktycznych, o ile są wymagane;
8)
egzemplarz instrukcji wykonawczych wymaganych na podstawie przepisów, o których mowa w rozdziale 5;
9)
wykaz umów z podwykonawcami na świadczenie usług w zakresie działalności będącej przedmiotem certyfikacji na rzecz podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu;
10)
inne dokumenty, wymagane na podstawie przepisów, o których mowa w rozdziale 5.
2. 
W przypadku wniosku o wydanie certyfikatu organizacji lub ośrodka szkolenia lotniczego podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu może złożyć zamiast kopii wypisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, kopię aktu założycielskiego szkoły lub placówki publicznej albo wyciąg z rejestru szkół i placówek oświatowych.
§  17. 
Podmiot wnioskujący o rozszerzenie zakresu posiadanego certyfikatu lub wprowadzenia innej zmiany w certyfikacie we wniosku przedstawia informacje, o których mowa w § 15 ust. 1 pkt 1-3 i 10, dane dotyczące zakresu wnioskowanej zmiany oraz dołącza dokumenty, o których mowa w § 16, w zakresie tej zmiany.
§  18. 
Zespół certyfikujący przystępuje do etapu praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań po pozytywnym zakończeniu etapu oceny dokumentacji oraz otrzymaniu od podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu pisemnego oświadczenia o gotowości do poddania się praktycznej weryfikacji, z uwzględnieniem § 9 ust. 4.
§  19. 
Zakres praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań przez podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu określają przepisy rozdziału 5.
§  20. 
1. 
W przypadku procesów certyfikacji w zakresie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate), certyfikatu usług lotniczych (AWC - Aerial Works Certificate), certyfikatu organizacji szkolącej personel służb informacji powietrznej (FISP TO - Flight Information Service Personnel Training Organisation) testy praktyczne, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, są realizowane zgodnie z warunkami i ograniczeniami określonymi w programie testów praktycznych, uwzględniającym warunki i ograniczenia eksploatacyjne użytego sprzętu lub wyposażenia, zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu, oraz z uwzględnieniem instrukcji użytkowania sprzętu lub wyposażenia wydanych przez producentów tego sprzętu lub wyposażenia.
2. 
Warunkiem przystąpienia do testów praktycznych jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego prawo do dysponowania sprzętem lub wyposażeniem, o którym mowa w ust. 1, a w przypadku statku powietrznego również ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 209 ust. 1 ustawy.
3. 
Nie jest dopuszczalne zwolnienie z wykonania testów praktycznych w procesie wydania certyfikatu po raz pierwszy lub podczas wprowadzania nowego typu statku powietrznego, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej stanowią inaczej.
§  21. 
Jeżeli w trakcie realizacji etapu praktycznej weryfikacji spełnienia wymagań, o której mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, zostanie stwierdzone, że podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu nie spełnia wymagań mających zastosowanie w odniesieniu do działalności lotniczej podlegającej certyfikacji, Prezes Urzędu wskazuje pisemnie zakres niespełniania wymagań.
§  22. 
Przed wydaniem certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate), certyfikatu usług lotniczych (AWC - Aerial Works Certificate) i certyfikatu dla zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO - Approved Training Organization) podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu dostarcza dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania statkami powietrznymi, które będą wykorzystywane do prowadzenia wskazanej we wniosku działalności.
§  23. 
Przedłużenia ważności certyfikatu dokonuje się na czas nie dłuższy niż:
1)
24 miesiące, jeżeli w procesie certyfikacji lub podczas doraźnych i okresowych kontroli, o których mowa w art. 162 ust. 1 ustawy, stwierdzono, że niezgodności inne niż niezgodności poziomu 1 lub kategorii 4 oceny stanu ochrony, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy, nie zostały skutecznie usunięte w terminie uzgodnionym w zatwierdzonym programie działań naprawczych;
2)
36 miesięcy, jeżeli w procesie certyfikacji lub podczas doraźnych i okresowych kontroli, o których mowa w art. 162 ust. 1 ustawy, nie stwierdzono niezgodności albo po usunięciu wszystkich niezgodności stwierdzonych podczas tych kontroli.

Szczegółowy zakres i kryteria oceny spełniania wymagań w odniesieniu do poszczególnych rodzajów certyfikatów

§  24. 
1. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań w odniesieniu do:
1)
samolotów - określa rozporządzenie nr 965/2012;
2)
śmigłowców - określają przepisy JAR-OPS 3 (Zarobkowy przewóz lotniczy - śmigłowce), wprowadzone do stosowania przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 pkt 2 ustawy albo w rozporządzeniu nr 965/2012;
3)
szybowców i balonów wolnych - określa rozporządzenie nr 965/2012;
4)
balonów na uwięzi - określają przepisy wydane na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy dotyczące balonów wolnych stosowane odpowiednio.
2. 
Certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operation Certificate) zawiera dodatkowe specyfikacje dla każdego typu użytkowanego statku powietrznego.
3. 
Wzór certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) dla podmiotów poddanych certyfikacji zgodnie z wymaganiami rozporządzenia nr 965/2012 określa dodatek I do załącznika II do rozporządzenia nr 965/2012.
4. 
Wzór certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operation Certificate) w pozostałych przypadkach określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  25. 
1. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu usług lotniczych (AWC - Aerial Works Certificate) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają przepisy wydane na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy.
2. 
Certyfikat usług lotniczych (AWC - Aerial Works Certificate) zawiera dodatkowe specyfikacje dla każdego typu użytkowanego statku powietrznego.
§  26. 
1. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu dla zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO - Approved Training Organization) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określa załącznik I (część FCL) oraz załącznik VII (podczęść ATO) do rozporządzenia nr 1178/2011.
2. 
Wzór certyfikatu dla zatwierdzonej organizacji szkolenia lotniczego (ATO - Approved Training Organization) określa dodatek III do załącznika VI do rozporządzenia nr 1178/2011.
§  27. 
1. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu podmiotu prowadzącego działalność szkoleniową w zakresie obsługi technicznej (MTO Part-147 - Maintenance Training and Examination Organization) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określa załącznik III część 66 i załącznik IV część 147 do rozporządzenia nr 1321/2014.
2. 
Wzór certyfikatu podmiotu prowadzącego działalność szkoleniową w zakresie obsługi technicznej (MTO Part-147 - Maintenance Training and Examination Organization) określa dodatek II do załącznika IV do rozporządzenia nr 1321/2014.
3. 
Wzór specyfikacji do certyfikatu podmiotu prowadzącego działalność szkoleniową w zakresie obsługi technicznej (MTO Part-147 - Maintenance Training and Examination Organization) określa dodatek II do załącznika IV do rozporządzenia nr 1321/2014.
§  28. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu ośrodka szkolenia lotniczego personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych (CTO - Certified Training Organization) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają przepisy wydane na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy.
§  29. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu ośrodka szkolenia lotniczego mechaników lotniczych obsługi technicznej (AMTO - Approved Maintenance Training and Examination Organization) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają przepisy wydane na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy.
§  30. 
1. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o uzyskanie certyfikatu organizacji szkolącej kontrolerów ruchu lotniczego (ATCO TO - Air Traffic Controller Training Organization) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań:
1)
określa część ATCO.OR rozporządzenia Komisji (UE) nr 2015/340 z dnia 20 lutego 2015 r. ustanawiającego wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące licencji i certyfikatów kontrolerów ruchu lotniczego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008, zmieniającego rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) nr 923/2012 i uchylającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 805/2011 (Dz. Urz. UE L 63 z 06.03.2015, str. 1), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2015/340";
2)
określają przepisy wydane na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy.
2. 
Wzór certyfikatu organizacji szkolącej kontrolerów ruchu lotniczego (ATCO TO - Air Traffic Controller Training Organisation) określa dodatek 2 do załącznika II do rozporządzenia nr 2015/340.
§  31. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o uzyskanie certyfikatu organizacji szkolącej personel służb informacji powietrznej (FISP TO - Flight Information Service Personnel Training Organisation) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają przepisy wydane na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy.
§  32. 
1. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu lotniska (ADRC - Aerodrome Certificate) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań:
1)
określa załącznik Va i w stosownych przypadkach załącznik Vb do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 z dnia 20 lutego 2008 r. w sprawie wspólnych zasad w zakresie lotnictwa cywilnego i utworzenia Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego oraz uchylającego dyrektywę Rady 91/670/EWG, rozporządzenie (WE) nr 1592/2002 i dyrektywę 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 79 z 19.03.2008, str. 1, z późn. zm.) 3  , zwanego dalej "rozporządzeniem nr 216/2008" , oraz rozporządzenie nr 139/2014 - w odniesieniu do lotnisk, o których mowa w art. 4 ust. 3a rozporządzenia nr 216/2008 , ubiegających się o certyfikat, o którym mowa w art. 8a ust. 2 lit. a tego rozporządzenia;
2)
określają przepisy wydane na podstawie art. 59a ust. 5 ustawy - w odniesieniu do lotnisk posiadających zwolnienie, o którym mowa w art. 4 ust. 3b rozporządzenia nr 216/2008;
3)
określają przepisy wydane na podstawie art. 59a ust. 6 ustawy - w odniesieniu do lotnisk, dla których Prezes Urzędu wydał decyzję o ograniczonej certyfikacji.
2. 
W stosunku do lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają także przepisy wydane na podstawie art. 83, art. 85, art. 92 pkt 4 i 5 ustawy 4 .
3. 
Do lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1, nie stosuje się przepisów § 2 ust. 1 pkt 2, § 15-17, § 21, § 23 i § 41-46.
4. 
Dla lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wzór certyfikatu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
5. 
Dla lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wzór certyfikatu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
6. 
Dla lotnisk, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wzór certyfikatu określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  33. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu agenta obsługi naziemnej (AHAC - Airport Handling Agent Certificate) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określa art. 160 ust. 4 ustawy, a w przypadku obsługi materiałów niebezpiecznych także przepisy wydane na podstawie art. 153b ustawy odnoszące się do warunków dotyczących postępowania z materiałami niebezpiecznymi transportowanymi drogą lotniczą.
§  34. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu projektowania, produkcji i obsługi zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają przepisy wydane na podstawie art. 33 ust. 2 i 4 ustawy.
§  35. 
1. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu podmiotu projektującego, produkującego i obsługującego statki powietrzne kategorii specjalnej zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają przepisy wydane na podstawie art. 53c ust. 1 ustawy.
2. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu w zakresie obsługi technicznej i napraw statków powietrznych kategorii specjalnej, ich części i akcesoriów zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają przepisy wydane na podstawie art. 53c ust. 1 ustawy.
3. 
Nieodłączną część certyfikatu projektowania, produkcji i obsługi stanowi zakres zatwierdzenia.
§  36. 
1. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu podmiotu produkującego wyroby, części i akcesoria (POA - Production Organization Approval) ocenie podlega spełnienie kryteriów i wymagań określonych w załączniku I część 21 do rozporządzenia nr 748/2012.
2. 
Wzór certyfikatu podmiotu produkującego wyroby, części i akcesoria (POA - Production Organization Approval) określa dodatek X do załącznika I do rozporządzenia nr 748/2012.
§  37. 
1. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO - Approved Maintenance Organization) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają przepisy wydane na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy albo załącznik I lub II do rozporządzenia nr 1321/2014.
2. 
Wzór certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO - Approved Maintenance Organization) na zgodność z załącznikiem I do rozporządzenia nr 1321/2014 określa dodatek V do załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014.
3. 
Wzór certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO - Approved Maintenance Organization) na zgodność z załącznikiem II do rozporządzenia nr 1321/2014 określa dodatek III do załącznika II do rozporządzenia nr 1321/2014.
4. 
Wzór zakresu zatwierdzenia do certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO - Approved Maintenance Organization) na zgodność z załącznikiem I do rozporządzenia nr 1321/2014 określa dodatek V do załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014.
5. 
Wzór zakresu zatwierdzenia do certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO - Approved Maintenance Organization) na zgodność z załącznikiem II do rozporządzenia nr 1321/2014 określa dodatek III do załącznika II do rozporządzenia nr 1321/2014.
§  38. 
1. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu podmiotu zarządzającego ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określają przepisy wydane na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy albo załącznik I do rozporządzenia nr 1321/2014.
2. 
Wzór certyfikatu podmiotu zarządzającego ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation) na zgodność z załącznikiem I do rozporządzenia nr 1321/2014 określa dodatek VI do załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014.
3. 
Wzór zakresu zatwierdzenia do certyfikatu zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation) na zgodność z załącznikiem I do rozporządzenia nr 1321/2014 określa dodatek VI do załącznika I do rozporządzenia nr 1321/2014.
§  39. 
W stosunku do podmiotu wnioskującego o wydanie certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ANSP - Air Navigation Service Provider) zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określa rozporządzenie Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiające wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 482/2008 i rozporządzenie (UE) 691/2010 (Dz. Urz. UE L 271 z 18.10.2011, str. 23, z późn. zm.) 5 .
§  40. 
W stosunku do podmiotów wnioskujących o wydanie certyfikatów, o których mowa w § 24, § 32 ust. 1 pkt 2 i 3 i § 39, zakres i kryteria oceny spełniania wymagań określa dział IX ustawy i przepisy wydane na podstawie art. 187 i art. 189 ust. 2 i 3 ustawy, o ile mają zastosowanie na podstawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Uznawanie certyfikatów zagranicznych

§  41. 
Postępowanie w sprawie uznania certyfikatu lub równoważnego dokumentu, o których mowa w art. 162a ust. 1 ustawy, zwanych dalej "certyfikatem zagranicznym", wszczyna się na wniosek zainteresowanego podmiotu.
§  42. 
Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania certyfikatu zagranicznego zawiera:
1)
oznaczenie wnioskodawcy obejmujące jego imię i nazwisko, adres do korespondencji, numer telefonu i faksu, adres poczty elektronicznej, albo firmę albo nazwę, siedzibę i adres do korespondencji, numer telefonu i faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby uprawnionej do podejmowania czynności prawnych w jego imieniu;
2)
nazwę i adres podmiotu, który wydał certyfikat zagraniczny;
3)
nazwę, numer oraz datę ważności certyfikatu zagranicznego, który jest przedmiotem uznania;
4)
imię i nazwisko, stanowisko służbowe, numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej pełnomocnika zamieszkałego w Rzeczypospolitej Polskiej reprezentującego wnioskodawcę;
5)
wykaz statków powietrznych z podaniem ich znaków rejestracyjnych, w przypadku gdy nie zostały wskazane w certyfikacie zagranicznym, jeżeli uznanie certyfikatu zagranicznego dotyczy działalności związanej z eksploatacją statków powietrznych.
§  43. 
1. 
Do wniosku, o którym mowa w § 42, dołącza się:
1)
kopię certyfikatu zagranicznego;
2)
kopie specyfikacji i załączników, wydanych jako nieodłączne części certyfikatu zagranicznego - jeżeli dotyczy;
3)
kopię dowodu wniesienia opłaty lotniczej za uznanie certyfikatu zagranicznego;
4)
nazwę i treść przepisów, na podstawie których został wydany certyfikat zagraniczny podlegający uznaniu, wraz z oświadczeniem wnioskodawcy o zgodności tych przepisów z mającymi zastosowanie ze względu na zakres prowadzonej działalności przepisami międzynarodowymi, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy, w tym normami lub zalecanymi metodami postępowania określonymi we właściwych załącznikach do Konwencji o międzynarodowym lotnictwie cywilnym, sporządzonej w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. (Dz. U. z 1959 r. poz. 212 i 214, z późn. zm.), zwanej dalej "Konwencją";
5)
kopie dokumentacji operacyjno-technicznej statków powietrznych objętych wnioskiem:
a)
świadectw rejestracji,
b)
świadectw zdatności do lotu,
c)
poświadczeń przeglądu zdatności do lotu,
d)
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej,
e)
świadectw zdatności w zakresie hałasu,
f)
certyfikatu organizacji zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation) albo dokumentu równoważnego dla tego certyfikatu, albo umowy na zarządzanie ciągłą zdatnością do lotu podpisanej z organizacją zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation);
6)
pełnomocnictwo do działania lub pełnomocnictwo do odbioru dokumentów udzielone przez wnioskodawcę osobie fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej - jeżeli pełnomocnictwo jest wymagane;
7)
kopię zezwolenia TCO (Third Country Operators), o którym mowa w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 452/2014 z dnia 29 kwietnia 2014 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne dotyczące operacji lotniczych wykonywanych przez operatorów z państw trzecich zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 133 z 06.05.2014, str. 12) - jeżeli dotyczy;
8)
oświadczenie wnioskodawcy:
a)
wyrażające zgodę na poddanie się audytowi, o którym mowa w art. 162a ust. 4 ustawy,
b)
o liczbie zatrudnionych przez ten podmiot osób,
c)
o zgodności kopii złożonych dokumentów z oryginałami, o którym mowa w art. 162a ust. 8 ustawy,
d)
potwierdzające spełnienie wymagań w zakresie wyposażenia statków powietrznych do wykonywania operacji w europejskiej przestrzeni powietrznej,
e)
że nie został on objęty zakazem prowadzenia operacji lotniczych na podstawie przepisów rozporządzenia (WE) nr 2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 grudnia 2005 r. w sprawie ustanowienia wspólnotowego wykazu przewoźników lotniczych podlegających zakazowi wykonywania przewozów w ramach Wspólnoty i informowania pasażerów korzystających z transportu lotniczego o tożsamości przewoźnika lotniczego wykonującego przewóz oraz uchylającego art. 9 dyrektywy 2004/36/WE (Dz. Urz. UE L 344 z 27.12.2005, str. 15, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem nr 2111/2005".
2. 
Do wniosku wnioskodawca może dołączyć inne dokumenty potwierdzające spełnienie ze względu na zakres prowadzonej działalności wymagań określonych w przepisach międzynarodowych, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy, norm lub zalecanych metod postępowania określonych we właściwych załącznikach do Konwencji.
3. 
Prezes Urzędu może żądać od wnioskodawcy dodatkowych dokumentów, w tym instrukcji lub zatwierdzeń szczególnych wydanych lub zatwierdzonych przez obce państwo, jeżeli w jego ocenie jest to konieczne dla uznania certyfikatu zagranicznego.
§  44. 
1. 
Po otrzymaniu wniosku Prezes Urzędu dokonuje oceny wstępnej zgodności certyfikatu zagranicznego pod względem spełniania przez wnioskodawcę ze względu na zakres prowadzonej działalności wymagań określonych w przepisach międzynarodowych, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy.
2. 
Oceny wstępnej dokonuje się w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku.
3. 
Oceny wstępnej dokonuje się w oparciu o:
1)
dokumenty i dane, o których mowa w § 42 i § 43;
2)
informacje dotyczące poziomu bezpieczeństwa zapewnianego przez wnioskodawcę wynikające z przedstawionych dokumentów lub znane Prezesowi Urzędu z innych dostępnych źródeł.
4. 
Jeżeli w wyniku dokonanej oceny wstępnej zostanie stwierdzone, że wnioskodawca nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1, Prezes Urzędu:
1)
odmawia uznania certyfikatu zagranicznego, jeżeli wynik oceny wskazuje, że dalsza ocena nie będzie skutkować uznaniem certyfikatu zagranicznego, albo
2)
przeprowadza poszerzoną ocenę, która może obejmować audyt.
5. 
W przypadku konieczności przeprowadzenia poszerzonej oceny okres przeznaczony na przeprowadzenie oceny przedłuża się odpowiednio o czas potrzebny na poszerzoną ocenę.
§  45. 
Decyzja o uznaniu certyfikatu zagranicznego może zostać wydana bez przeprowadzenia poszerzonej oceny, w tym audytu w organizacji wnioskodawcy, jeżeli posiadacz certyfikatu zagranicznego posiada ważne zezwolenie TCO (Third Country Operators).
§  46. 
Prezes Urzędu uznaje certyfikat zagraniczny w przypadku, gdy:
1)
stwierdzi, że certyfikat zagraniczny jest ważny;
2)
stwierdzi, że wnioskodawca:
a)
spełnia wymagania przepisów, o których mowa w § 44 ust. 1,
b)
terminowo przekazał informacje wskazane do przekazania w następstwie przeprowadzenia przez Prezesa Urzędu poszerzonej oceny;
3)
w państwie wnioskodawcy nie ma ograniczeń w zakresie certyfikacji podmiotu i nadzoru nad nim zgodnie ze stosownymi ze względu na zakres prowadzonej działalności wymaganiami Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego (ICAO);
4)
wnioskodawca nie jest objęty zakazem wykonywania operacji nałożonym na podstawie rozporządzenia nr 2111/2005.

Zawieszanie i cofanie certyfikatów oraz ograniczanie uprawnień z nich wynikających

§  47. 
1. 
Prezes Urzędu wzywa posiadacza certyfikatu do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa pod rygorem zawieszenia certyfikatu, jeżeli:
1)
w wyniku ustaleń kontroli została stwierdzona niezgodność poziomu 1 lub kategoria 4 oceny stanu ochrony lub
2)
posiadacz certyfikatu nie zrealizował programu naprawczego, lub
3)
posiadacz certyfikatu wprowadził bez zezwolenia Prezesa Urzędu zmiany, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy.
2. 
W wezwaniu Prezes Urzędu wskazuje szczegółowe wymagania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, które zostały naruszone.
3. 
Prezes Urzędu zawiesza certyfikat również na wniosek posiadacza certyfikatu.
4. 
Prezes Urzędu cofa certyfikat, jeżeli, w terminie, na jaki certyfikat został zawieszony, posiadacz certyfikatu nie usunął naruszeń, o których mowa w ust. 1.
§  48. 
1. 
Prezes Urzędu wzywa posiadacza certyfikatu do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa pod rygorem ograniczenia określonych uprawnień wynikających z certyfikatu, jeżeli:
1)
w wyniku ustaleń kontroli została stwierdzona niezgodność poziomu 1 lub kategoria 4 oceny stanu ochrony lub
2)
posiadacz certyfikatu nie zrealizował programu naprawczego, lub
3)
posiadacz certyfikatu wprowadził bez zezwolenia Prezesa Urzędu zmiany, o których mowa w art. 61 ust. 1 ustawy

- a naruszenia dotyczą takiego zakresu działalności, jaki wiąże się z określonymi uprawnieniami.

2. 
Przepis § 47 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
3. 
Prezes Urzędu ogranicza określone uprawnienia wynikające z certyfikatu również na wniosek posiadacza certyfikatu.
§  49. 
1. 
Prezes Urzędu wzywa posiadacza certyfikatu do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa pod rygorem cofnięcia certyfikatu, jeżeli w wyniku ustaleń kontroli została stwierdzona niezgodność poziomu 1 lub kategoria 4 oceny stanu ochrony, a dalsze prowadzenie działalności zagraża życiu lub zdrowiu ludzi lub porządkowi publicznemu.
2. 
Przepis § 47 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  50. 
Do postępowań o wydanie, wznowienie ważności, przedłużenie ważności, rozszerzenie albo zmianę zakresu certyfikatu wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, z wyjątkiem postępowań o wydanie, wznowienie ważności, przedłużenie ważności, rozszerzenie albo zmianę zakresu certyfikatu:
1)
agenta obsługi naziemnej (AHAC - Airport Handling Agent Certificate),
2)
organizacji szkolenia personelu służb ruchu lotniczego (CAPTO - Certified ATS Personnel Training Organization) w zakresie prowadzenia szkolenia personelu służb informacji powietrznej, o którym mowa w art. 95 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy

- do których stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.

§  51. 
Do postępowań o uznanie certyfikatu zagranicznego, o których mowa w art. 162a ust. 1 ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  52. 
Do postępowań o zawieszenie, cofnięcie certyfikatu albo ograniczenie uprawnień z niego wynikających wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  53. 
Certyfikaty wydane na podstawie przepisów dotychczasowych zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  54. 
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. poz. 421).
§  55. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

CERTYFIKAT ...

ZAŁĄCZNIK Nr  2

CERTYFIKAT PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO

ZAŁĄCZNIK Nr  3

CERTYFIKAT LOTNISKA

ZAŁĄCZNIK Nr  4

CERTYFIKAT LOTNISKA (ADRC)

1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).
2 Zmieniony przez art. 1 pkt 106 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.235), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.; zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 163 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 163 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw, jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia jej w życie.
3 Rozporządzenie nr 216/2008 utraciło moc ze skutkiem od dnia 11 września 2018 r. na podstawie art. 139 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1139 z dnia 4 lipca 2018 r. w sprawie wspólnych zasad w dziedzinie lotnictwa cywilnego i utworzenia Agencji Unii Europejskiej ds. Bezpieczeństwa Lotniczego oraz zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 2111/2005, (WE) nr 1008/2008, (UE) nr 996/2010, (UE) nr 376/2014 i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/30/UE i 2014/53/UE, a także uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 552/2004 i (WE) nr 216/2008 i rozporządzenie Rady (EWG) nr 3922/91 (Dz. Urz. UE L 212 z 22.08.2018, str. 1).
4 Art. 92 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze został zmieniony przez art. 1 pkt 57 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2019.235) i obecnie zawiera ustępy.
5 Rozporządzenie utraciło moc na podstawie art. 9 ust. 1 rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/373 ustanawiającego wspólne wymogi dotyczące instytucji zapewniających zarządzanie ruchem lotniczym/służby żeglugi powietrznej i inne funkcje sieciowe zarządzania ruchem lotniczym oraz nadzoru nad nimi, uchylającego rozporządzenie (WE) nr 482/2008, rozporządzenia wykonawcze (UE) nr 1034/2011, (UE) nr 1035/2011 i (UE) 2016/1377 oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 677/2011 (Dz. Urz. UE L 62 z 08.03.2017, str. 1), które stosuje się od dnia 2 stycznia 2020 r.