Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.421

Akt utracił moc
Wersja od: 3 kwietnia 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ1)
z dnia 25 marca 2013 r.
w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym

Na podstawie art. 163 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres oraz kryteria oceny, czy dany podmiot spełnia wymagania niezbędne w procesie certyfikacji;
2)
rodzaje i wzory certyfikatów dla poszczególnych rodzajów działalności, o których mowa w art. 160 ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
3)
szczegółowe warunki i tryb uznawania certyfikatów zagranicznych;
4)
szczegółowe warunki zawieszania ważności certyfikatów, ograniczenia uprawnień z nich wynikających oraz cofania certyfikatów.
§  2.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
działaniu korygującym - należy przez to rozumieć działanie podejmowane przez podmiot certyfikowany w celu trwałego usunięcia powstałej niezgodności oraz jej przyczyny, stwierdzonych podczas certyfikacji albo okresowych lub doraźnych kontroli tego podmiotu;
2)
ekspercie - należy przez to rozumieć osobę niebędącą pracownikiem Urzędu Lotnictwa Cywilnego, upoważnioną przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego do uczestniczenia w procesie certyfikacji, wykonującą zadania na rzecz Urzędu;
3)
ICAO - należy przez to rozumieć Organizację Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego;
4)
instrukcjach wykonawczych - należy przez to rozumieć dokumenty opracowane przez podmiot ubiegający się o wydanie certyfikatu, które określają metody postępowania, warunki i ograniczenia prowadzonej działalności zapewniające prawidłowe wykonanie czynności lub bezpieczne korzystanie z urządzeń technicznych;
5)
kategorii 4 oceny stanu ochrony - należy przez to rozumieć taki stan kontrolowanego podmiotu, w którym stosowane metody i środki ochrony są niezgodne z wymaganiami przepisów z zakresu ochrony lotnictwa cywilnego, a stwierdzone poważne uchybienia mają bezpośredni wpływ na ochronę kontrolowanego podmiotu;
6)
niezgodności - należy przez to rozumieć niespełnienie wymagań przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, klasyfikowanych jako:
a)
niezgodność pierwszego poziomu - niezgodność, która stanowi bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym, a jej przyczynę należy natychmiast usunąć;
b)
niezgodność drugiego poziomu:
-
poważną, która może doprowadzić do niezgodności pierwszego poziomu albo trwale obniżyć lub utrudnić spełnienie wymagań bezpieczeństwa działalności w lotnictwie cywilnym, a jej przyczyny i skutki należy usunąć w terminie wskazanym w planie działań korygujących zaakceptowanym przez Prezesa Urzędu; nieprzeprowadzenie działań korygujących we wskazanym czasie powoduje, że niezgodność zostaje uznana za niezgodność poziomu pierwszego,
-
drobną, która nie ma bezpośredniego wpływu na bezpieczeństwo działalności w lotnictwie cywilnym, jednak stanowi uchybienie i utrudnia pełne wykorzystanie możliwości funkcjonowania organizacji; ma ona charakter jednostkowy i nie wymaga podjęcia działań systemowych, ale powinna być usunięta w możliwie krótkim terminie;
7)
Prezesie Urzędu - należy przez to rozumieć Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego;
8)
przedłużeniu ważności certyfikatu - należy przez to rozumieć kolejne wydanie certyfikatu temu samemu podmiotowi na okres następujący bezpośrednio po upływie ważności dotychczasowego certyfikatu;
9)
przedmiocie certyfikacji - należy przez to rozumieć usługę, wyrób, urządzenie lub technologię w zakresie działalności lotniczej, które są sprawdzane w procesie certyfikacji;
10)
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1178/2011 - należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 z dnia 3 listopada 2011 r. ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 311 z 25.11.2011, str. 1, z późn. zm.);
11)
rozporządzeniu Komisji (WE) nr 2042/2003 - należy przez to rozumieć rozporządzenie Komisji (WE) Nr 2042/2003 z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie ciągłej zdatności do lotu statków powietrznych oraz wyrobów lotniczych, części i wyposażenia, a także w sprawie zezwoleń udzielanych instytucjom i personelowi zaangażowanym w takie zadania (Dz. Urz. UE L 315 z 28.11.2003, str. 1, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 7, str. 541, z późn. zm.);
12)
Urzędzie - należy przez to rozumieć Urząd Lotnictwa Cywilnego;
13)
ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze;
14)
wznowieniu ważności certyfikatu - należy przez to rozumieć kolejne wydanie certyfikatu temu samemu podmiotowi po wygaśnięciu ważności dotychczasowego certyfikatu.

Klasyfikacja procesów certyfikacji

§  3.
1.
Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym, o której mowa w art. 160 ust. 3 ustawy, obejmuje czynności urzędowe przeprowadzane według następującej kolejności:
1)
zbadanie zdolności podmiotu do trwałego spełniania wymagań ustalonych dla danego certyfikatu (zasadniczy proces certyfikacji);
2)
wydawanie dodatkowych uprawnień wpisywanych lub dołączanych do certyfikatu, dotyczących szczególnych rodzajów lub form działalności w lotnictwie cywilnym, wymagających od podmiotu wykazania się kwalifikacjami innymi niż badane w zasadniczym procesie certyfikacji (uzupełniający proces certyfikacji), w szczególności wymagającymi:
a)
dostosowania podmiotu lub przedmiotu certyfikacji do spełnienia szczególnych wymagań organizacyjnych, sprzętowych albo technologicznych w celu uzyskania takiej zmiany ich cech, która zapewni bezpieczną realizację szczególnej formy lub rodzaju działalności w lotnictwie cywilnym,
b)
posiadania przez personel kierujący, nadzorujący lub wykonawczy, który uczestniczy w szczególnych formach lub rodzajach działalności w lotnictwie cywilnym, specjalistycznych kwalifikacji zawodowych lub lotniczych,
c)
zastosowania specjalistycznych procedur lub technik wykonawczych,
d)
dostosowania podmiotu do prowadzenia działalności w nowej lokalizacji;
3)
okresowe i doraźne sprawdzenie, czy podmiot nadal spełnia wymagania ustalone dla tego certyfikatu na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w którego zakres wchodzą czynności kontroli, o których mowa w art. 27-30 i art. 162 ust. 1, oraz nadzoru, o którym mowa w art. 157 ust. 1 ustawy.
2.
Certyfikacja, o której mowa w ust. 1, może polegać na:
1)
wydaniu certyfikatu po raz pierwszy albo wznowieniu ważności certyfikatu, który był nieważny albo zawieszony dłużej niż przez 12 miesięcy;
2)
wznowieniu ważności certyfikatu, który był nieważny albo zawieszony nie dłużej niż przez 12 miesięcy;
3)
przedłużeniu ważności certyfikatu;
4)
rozszerzeniu, ograniczeniu lub innej zmianie zakresu uprawnień nadanych w certyfikacie;
5)
zawieszeniu ważności certyfikatu lub ważności uprawnień;
6)
cofnięciu certyfikatu.
§  4.
Ustala się następujące rodzaje certyfikatów:
1)
certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) - potwierdzający zdolność podmiotu do wykonywania operacji w zakresie przewozu lotniczego z wykorzystaniem:
a)
samolotów,
b)
śmigłowców,
c)
szybowców,
d)
balonów;
2)
certyfikat usług lotniczych (AWC - Aerial Works Certificate) - potwierdzający zdolność podmiotu do świadczenia usług lotniczych innych niż przewóz lotniczy, z wykorzystaniem statków powietrznych, dla których wymagane jest świadectwo zdatności do lotu;
3)
certyfikat dla zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO - Approved Training Organization) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia personelu lotniczego, z wyjątkiem specjalności, o których mowa w pkt 6 lit. a;
4)
certyfikat kwalifikacji (FSTD - Flight Simulation Training Device) - potwierdzający zdolność podmiotu do korzystania ze szkoleniowego urządzenia symulacji lotu;
5)
certyfikat podmiotu prowadzącego działalność szkoleniową w zakresie obsługi technicznej (MTO Part-147 - Maintenance Training and Examination Organization) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia i egzaminowania w celu wydania licencji na obsługę techniczną statku powietrznego oraz wpisywanych do niej uprawnień;
6)
certyfikat organizacji lub ośrodka szkolenia lotniczego - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia szkolenia członków personelu lotniczego w następujących specjalnościach:
a)
personelu wchodzącego w skład załóg statków powietrznych, wymienionego w art. 94 ust. 6 pkt 1 lit. h i i oraz q i r ustawy, oraz personelu lotniczego, o którym mowa w art. 94 ust. 6 pkt 5 ustawy - w zakresie wymaganym do uzyskania licencji lotniczej oraz uprawnień wpisywanych do posiadanej licencji (CTO - Certified Training Organization),
b)
mechaników lotniczych obsługi technicznej, o których mowa w art. 94 ust. 6 pkt 3 ustawy - w zakresie wymaganym do uzyskania licencji mechanika lotniczego obsługi technicznej (AMTO - Approved Maintenance Training and Examination Organization),
c)
personelu służb ruchu lotniczego, o którym mowa w art. 94 ust. 6 pkt 4 i 4a oraz art. 95 ust. 2 pkt 8 i 9 ustawy (CAPTO - Certified ATS Personnel Training Organization), obejmującego praktykantów - kontrolerów ruchu lotniczego, kontrolerów ruchu lotniczego, informatorów służby informacji powietrznej oraz informatorów lotniskowej służby informacji powietrznej w zakresie szkolenia;
7)
certyfikat lotniska (AC - Aerodrome Certificate) - potwierdzający spełnienie wymagań związanych z eksploatacją lotniska i zarządzaniem lotniskiem użytku publicznego, o którym mowa w:
8)
certyfikat agenta obsługi naziemnej (AHAC - Airport Handling Agent Certificate) - potwierdzający zdolność podmiotu do prowadzenia obsługi naziemnej statków powietrznych wykonywanej na rzecz przewoźników lotniczych w zakresie:
a)
obsługi materiałów niebezpiecznych,
b)
zaopatrywania statków powietrznych w materiały napędowe;
9)
certyfikat jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO - Approved Maintenance Organization) - potwierdzający zdolność podmiotu do wykonywania obsługi technicznej wyrobów lotniczych, części i akcesoriów;
10)
certyfikat projektowania, produkcji oraz obsługi - potwierdzający zdolność podmiotu do projektowania, produkcji, obsługi statków powietrznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy;
11)
certyfikat podmiotu produkującego wyroby, części i akcesoria (POA - Production Organization Approval) - potwierdzający zdolność podmiotu do produkowania wyrobów lotniczych, części i akcesoriów;
12)
certyfikat zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation) - potwierdzający zdolność podmiotu do zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych;
13)
certyfikat instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ANSP – Air Navigation Service Provider) - potwierdzający zdolność podmiotu do świadczenia usług w zakresie:
a)
służb ruchu lotniczego (ATS - Air Traffic Services) obejmujących:
-
służby kontroli obszaru (ACC - Area Control Service),
-
służby kontroli zbliżania (APP - Approach Control Service),
-
służby kontroli lotniska (TWR - Aerodrome Control Service),
-
służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service),
-
służby lotniskowej informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service),
b)
służb łączności, nawigacji i dozorowania (CNS - Communication, Navigation and Surveillance Services) obejmujących:
-
służby łączności (COM - Communication Service),
-
służby nawigacji (NAV - Navigation Service),
-
służby dozorowania (SUR - Surveillance Service),
c)
służb meteorologicznych (MET - Meteorological Services),
d)
służby informacji lotniczej (AIS - Aeronautical Information Service).
§  5.
1.
Certyfikat zawiera informacje, o których mowa w art. 161 ust. 2 ustawy.
2.
Nieodłączną część certyfikatu mogą stanowić specyfikacje albo zakresy zatwierdzenia, w których określa się szczególne uprawnienia albo warunki lub ograniczenia nałożone na posiadacza certyfikatu w związku z korzystaniem z udzielonych w nim uprawnień.
3.
Ogólny wzór certyfikatu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
§  6.
Certyfikaty, specyfikacje oraz zakresy zatwierdzenia, o których mowa w § 5, są sporządzane w językach polskim i angielskim.
§  7.
1.
Certyfikat stanowi załącznik do decyzji Prezesa Urzędu.
2.
Certyfikat jest wydawany w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje podmiot, a drugi pozostaje w Urzędzie.
3.
Wydane certyfikaty są wpisywane do ewidencji certyfikatów prowadzonej przez Prezesa Urzędu.

Tryb prowadzenia procesów certyfikacji

§  8.
1.
Certyfikację działalności lotniczej w imieniu Prezesa Urzędu przeprowadza zespół certyfikujący.
2.
W skład zespołu mogą wchodzić eksperci posiadający kwalifikacje, umiejętności i praktykę oraz potwierdzone uprawnienia zawodowe w określonej specjalności, właściwe do prowadzenia określonego procesu certyfikacji.
§  9.
1.
Proces certyfikacji składa się z następujących etapów:
1)
złożenia wniosku - polegającego na złożeniu przez podmiot wniosku, wraz z wymaganymi dokumentami, oraz na formalnej ocenie zgodności dostarczonych przez podmiot dokumentów z przepisami prawa oraz wymaganiami ustalonymi dla wnioskowanego procesu certyfikacji;
2)
oceny - polegającego na ocenie, akceptacji lub zatwierdzaniu personelu oraz instrukcji wykonawczych lub innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia certyfikowanej działalności w lotnictwie cywilnym, wymaganych przez przepisy, o których mowa w rozdziale 5;
3)
kontroli - polegającego na przeprowadzeniu czynności sprawdzających, w tym testów praktycznych, o ile wymagają tego przepisy, o których mowa w rozdziale 5, prowadzących do wykazania przez podmiot trwałej zdolności do zapewnienia bezpiecznego wykonywania wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym, spełniania wymagań przepisów prawa, które były podstawą certyfikacji, zapewnienia wykonywania przedmiotowej działalności zgodnie z warunkami i ograniczeniami, jakie zostały dla niej określone w instrukcjach wykonawczych lub innych dokumentach zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu;
4)
wydania decyzji, o której mowa w art. 161 ust. 8 ustawy, w zależności od wyników przeprowadzonego procesu certyfikacji.
2.
Zainteresowany podmiot ubiegający się o certyfikat po raz pierwszy może przed etapem złożenia wniosku wystąpić o przeprowadzenie etapu informacyjnego, który polega na zapoznaniu z obowiązującymi przepisami prawa regulującymi szczegółowe warunki, tryb dokonywania, zakres i kryteria oceny oraz kontroli i procedury prowadzenia procesów certyfikacji.
§  10.
Wniosek o wydanie certyfikatu po raz pierwszy albo o wznowienie ważności certyfikatu, który był nieważny albo zawieszony dłużej niż przez 12 miesięcy, składa się nie później niż w terminie 90 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia wnioskowanej działalności.
§  11.
Wniosek o wznowienie ważności certyfikatu, który był nieważny albo zawieszony nie dłużej niż przez 12 miesięcy, składa się nie później niż w terminie 60 dni roboczych przed planowaną datą rozpoczęcia wnioskowanej działalności.
§  12.
Wniosek o przedłużenie ważności certyfikatu składa się nie później niż w terminie 30 dni roboczych przed datą upływu jego ważności.
§  13.
Wniosek o rozszerzenie, ograniczenie lub inną zmianę zakresu posiadanego certyfikatu składa się nie później niż w terminie 30 dni roboczych przed przewidywaną datą rozpoczęcia wnioskowanej działalności.
§  14.
Jeżeli ze złożoności wnioskowanego procesu certyfikacji wynika konieczność przeprowadzenia długotrwałego postępowania dowodowego albo dokonania przez podmiot poważnych zmian organizacyjnych lub kadrowych w przedsiębiorstwie, przeszkolenia znacznej liczby personelu lub nabycia przez ten podmiot niezbędnego doświadczenia w prowadzeniu wnioskowanej działalności, terminy dla dokonania tych czynności i termin zakończenia całego procesu są ustalane wspólnie przez Prezesa Urzędu i podmiot wnioskujący.
§  15.
1.
Jeżeli podmiot wnioskujący o wydanie certyfikatu nie dokona w ustalonych terminach czynności, o których mowa w § 14, Prezes Urzędu pozostawia wniosek o wydanie certyfikatu bez rozpoznania.
2.
Przed wydaniem postanowienia o pozostawieniu wniosku o wydanie certyfikatu bez rozpoznania Prezes Urzędu wyznacza podmiotowi ostateczny termin, nie dłuższy niż 30 dni, do dokonania czynności, o których mowa w § 14.

Wniosek i dokumenty wymagane w procesie certyfikacji

§  16.
1.
Podmiot, który ubiega się o wydanie certyfikatu po raz pierwszy albo o wznowienie ważności certyfikatu, który był nieważny albo zawieszony dłużej niż przez 12 miesięcy, przekazuje wniosek zawierający następujące informacje:
1)
firmę, siedzibę handlową i adres wnioskodawcy;
2)
nazwisko, stanowisko, numer telefonu, numer faksu oraz adres poczty elektronicznej osoby upoważnionej do złożenia wniosku;
3)
rodzaj certyfikatu, o którego wydanie podmiot się ubiega;
4)
nazwy poszczególnych rodzajów i form działalności w lotnictwie cywilnym, jakie podmiot zamierza poddać procesowi certyfikacji;
5)
planowany termin rozpoczęcia wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym;
6)
krótką charakterystykę prowadzonej działalności oraz opis dotychczasowych doświadczeń w dziedzinie lotnictwa cywilnego -jeżeli dotyczy;
7)
ogólny opis i zakres zamierzonej działalności w lotnictwie cywilnym;
8)
ogólną charakterystykę zasobów, środków i urządzeń, jakie będą wykorzystane do prowadzenia działalności w lotnictwie cywilnym;
9)
miejsce, zakres i obszar prowadzenia planowanej działalności w lotnictwie cywilnym.
2.
Jeżeli podmiot wnioskujący złoży wniosek o wydanie certyfikatu na różne zakresy działalności, o których mowa w § 4, prowadzi się odrębne procesy certyfikacji i wydaje się odrębne certyfikaty.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, instrukcje wykonawcze dla różnych zakresów działalności mogą mieć formę wspólnego dokumentu, z zachowaniem przepisów odrębnych.
§  17.
1.
Do wniosku, o którym mowa w § 16, dołącza się następujące dokumenty:
1)
kopię wypisu z właściwego rejestru albo ewidencji, określającego status prawny podmiotu, wskazującego zakres prowadzonej działalności, o ile podmiot podlega obowiązkowemu wpisowi do takiego rejestru albo takiej ewidencji;
2)
dowód wniesienia opłaty lotniczej;
3)
charakterystyki zawodowe osób wchodzących w skład personelu kierowniczego, których decyzje wpływają na stan bezpieczeństwa wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym;
4)
szczegółowy wykaz zasobów oraz urządzeń technicznych, jakie będą wykorzystane do prowadzenia wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym, łącznie z ich pełnymi charakterystykami użytkowymi, oraz inne dokumenty wymagane zgodnie z przepisami, o których mowa w rozdziale 5;
5)
opis systemu zarządzania i struktury organizacyjnej podmiotu, o którym mowa w § 16 ust. 1.
2.
W przypadku wniosku o wydanie certyfikatu ośrodka lub organizacji szkolenia lotniczego podmiot zainteresowany może złożyć odpowiednio, zamiast wypisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, akt założycielski szkoły lub placówki publicznej albo wyciąg z rejestru szkół i placówek oświatowych.
§  18.
1.
Rozpoczęcie etapu oceny, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, następuje z chwilą złożenia przez zainteresowany podmiot:
1)
projektu instrukcji wykonawczych właściwych dla rodzaju wnioskowanego certyfikatu, o ile obowiązek ich posiadania jest wymagany przez przepisy, o których mowa w rozdziale 5;
2)
projektu programu ochrony, o którym mowa w art. 188 ust. 1 ustawy, jeżeli wymagają tego przepisy, o których mowa w rozdziale 5;
3)
planu działania w sytuacjach zagrożenia, o którym mowa w art. 84 ust. 2 pkt 1 ustawy - w przypadku ubiegania się o uzyskanie certyfikatu lotniska.
2.
Etap oceny kończy się zatwierdzeniem instrukcji wykonawczych i personelu kierowniczego oraz programu ochrony, jeżeli wymagają tego przepisy, o których mowa w rozdziale 5.
§  19.
Przed przystąpieniem do etapu kontroli, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, zainteresowany podmiot składa następujące dokumenty:
1)
wykaz statków powietrznych, jakie będą wykorzystane do prowadzenia wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym;
2)
wykaz umów kooperacyjnych na świadczenie usług przez podmioty zewnętrzne na rzecz podmiotu zainteresowanego wydaniem certyfikatu, jeżeli występuje potrzeba zawarcia takich umów;
3)
projekt szczegółowego programu testów praktycznych, o ile są wymagane;
4)
pisemne oświadczenie o zobowiązaniu się do zawarcia stosownej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, wymaganej na podstawie art. 160 ust. 4 pkt 1 lub art. 209 ust. 1 ustawy, o ile dotyczy.
§  20.
Warunkiem przystąpienia do etapu kontroli, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, jest pozytywne zakończenie etapu oceny, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 2, a także otrzymanie od zainteresowanego podmiotu pisemnego oświadczenia o tym, że wszystkie instrukcje wykonawcze lub inne dokumenty wymagane do prowadzenia wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym zostały wprowadzone do stosowania oraz są przestrzegane, oraz zweryfikowanie osób wchodzących w skład personelu kierującego, nadzorującego lub wykonawczego.
§  21.
1.
Etap kontroli, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, jest prowadzony zgodnie z przepisami art. 27-29a ustawy i obejmuje:
1)
weryfikację i ocenę zdolności do prowadzenia przez podmiot zainteresowany wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym;
2)
testy praktyczne, o ile są wymagane, w tym polegające na zademonstrowaniu zdolności do prowadzenia wnioskowanej działalności w lotnictwie cywilnym w powietrzu, szczególnie w odniesieniu do procesów certyfikacji, o których mowa w art. 160 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy.
2.
Przepisy wydane na podstawie art. 30 ustawy stosuje się odpowiednio.
§  22.
1.
Testy praktyczne, o których mowa w § 21 ust. 1 pkt 2, są realizowane zgodnie z warunkami i ograniczeniami podanymi w programie testów praktycznych zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu oraz z warunkami i ograniczeniami eksploatacyjnymi użytego sprzętu lub wyposażenia, określonymi w instrukcjach użytkowania wydanych przez producentów tego sprzętu.
2.
Nie można zwolnić z wykonania testów praktycznych przy wydaniu certyfikatu po raz pierwszy, chyba że przepisy Unii Europejskiej stanowią inaczej.
§  23.
Prezes Urzędu, w przypadku stwierdzenia w trakcie etapu kontroli, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, niespełnienia przez zainteresowany podmiot wymagań mających zastosowanie w odniesieniu do działalności lotniczej podlegającej certyfikacji, określa rodzaj i zakres niezgodności.
§  24.
Przed wydaniem certyfikatu podmiot wnioskujący dostarcza dokumenty potwierdzające prawo do dysponowania statkami powietrznymi, o których mowa w § 19 pkt 1, oraz kopię umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o ile dotyczy.
§  25.
1.
Certyfikat wydaje się po usunięciu przez wnioskodawcę wszystkich niezgodności stwierdzonych przez Prezesa Urzędu w trakcie etapu kontroli, o którym mowa w § 9 ust. 1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Prezes Urzędu może przedłużyć lub wznowić ważność certyfikatu, jeżeli niezgodność stwierdzona w trakcie etapu kontroli:
1)
jest kwalifikowana jako niezgodność drobna drugiego poziomu oraz
2)
zostanie objęta stałym nadzorem posiadacza certyfikatu albo podmiotu wnioskującego i będzie szczegółowo opisana w instrukcjach wykonawczych.
§  26.
1.
Przedłużenia ważności certyfikatu dokonuje się na czas nie dłuższy niż 36 miesięcy, jeżeli w procesie certyfikacji oraz podczas okresowych i doraźnych kontroli, o których mowa w art. 162 ust. 1 ustawy, stwierdzono, że podmiot nadal spełnia warunki, o których mowa w rozdziale 5, a w przypadku użytkownika statku powietrznego prowadzącego działalność podlegającą certyfikacji dodatkowo przestrzega obowiązków, o których mowa w art. 158 ust. 3 ustawy.
2.
Przedłużenia ważności certyfikatu dokonuje się na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy, jeżeli w procesie certyfikacji oraz podczas okresowych i doraźnych kontroli, o których mowa w art. 162 ust. 1 ustawy, stwierdzono, że:
1)
została trwale osłabiona kondycja finansowa podmiotu w taki sposób, że nie gwarantuje dostatecznych środków na prowadzenie działalności w lotnictwie cywilnym przez cały okres ważności certyfikatu, o którym mowa w art. 160 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy, albo
2)
występują częste zmiany kadrowe wywołujące brak stabilizacji w kierownictwie firmy, albo
3)
występują braki ilościowe środków niezbędnych do zapewnienia ciągłości prowadzonej działalności w lotnictwie cywilnym, albo
4)
niezgodności inne niż niezgodności poziomu pierwszego lub kategorii 4 oceny stanu ochrony, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy, stwierdzone podczas kontroli w ramach bieżącego nadzoru nie zostały skutecznie usunięte przed upływem terminu ważności certyfikatu.

Szczegółowy zakres i kryteria oceny spełniania wymagań w odniesieniu do poszczególnych rodzajów certyfikatów

§  27.
1.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) ocenie podlega spełnianie wymagań w odniesieniu do:
1)
samolotów - określonych w załączniku nr III do rozporządzenia (EWG) nr 3922/91 z dnia 16 grudnia 1991 r. w sprawie harmonizacji wymagań technicznych i procedur administracyjnych w dziedzinie lotnictwa cywilnego (Dz. Urz. WE L 373 z 31.12.1991, str. 4, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 7, t. 1, str. 348, z późn. zm.) albo w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 296 z 25.10.2012, str. 1);
2)
śmigłowców - określonych w przepisach JAR-OPS 3 (Zarobkowy przewóz lotniczy - śmigłowce), wprowadzonych do stosowania przepisami wydanymi na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy albo w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 965/2012 z dnia 5 października 2012 r. ustanawiającym wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do operacji lotniczych zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008;
3)
szybowców i balonów - określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy.
2.
Certyfikat przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operation Certificate) uzupełnia się dodatkowymi specyfikacjami dla każdego typu użytkowanego statku powietrznego, w których określa się warunki oraz ograniczenia uprawnień w nim określonych.
3.
Wzór certyfikatu, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§  28.
1.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu usług lotniczych (AWC - Aerial Works Certificate) ocenie podlega spełnianie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy.
2.
Certyfikat usług lotniczych (AWC - Aerial Works Certificate) uzupełnia się dodatkowymi specyfikacjami operacyjnymi dla każdego typu użytkowanego statku powietrznego, w których zostaną określone warunki oraz ograniczenia uprawnień w nim określonych.
§  29.
1.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu dla zatwierdzonej organizacji szkolenia (ATO - Approved Training Organization) oraz certyfikatu kwalifikacji (FSTD - Flight Simulation Training Device) ocenie podlega spełnianie wymagań określonych w załączniku I (część FCL) oraz załączniku VII (podczęść ATO i podczęść FSTD) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011.
2.
Wzór certyfikatu dla zatwierdzonej organizacji szkolenia lotniczego (ATO - Approved Training Organization) określa dodatek III do załącznika VI do rozporządzenia (UE) nr 1178/2011.
3.
Wzór certyfikatu kwalifikacji (FSTD - Flight Simulation Training Device) określa dodatek IV do załącznika VI do rozporządzenia Komisji (UE) nr 1178/2011.
§  30.
1.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu podmiotu prowadzącego działalność szkoleniową w zakresie obsługi technicznej (MTO Part-147 - Maintenance Training and Examination Organization) ocenie podlega spełnienie wymagań określonych w załącznikach III i IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003.
2.
Wzór certyfikatu podmiotu prowadzącego działalność szkoleniową w zakresie obsługi technicznej (MTO Part-147 - Maintenance Training and Examination Organization) określa dodatek II do załącznika IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003.
3.
Wzór specyfikacji do certyfikatu podmiotu prowadzącego działalność szkoleniową w zakresie obsługi technicznej (MTO Part-147 - Maintenance Training and Examination Organization) określa dodatek II do załącznika IV do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003.
§  31.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu organizacji lub ośrodka szkolenia lotniczego (CTO - Certified Training Organization) ocenie podlega spełnianie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy.
§  32.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu organizacji szkolenia lotniczego mechaników lotniczych obsługi technicznej (AMTO - Approved Maintenance Training and Examination Organization) ocenie podlega spełnianie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 1 ustawy.
§  33.
1.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu ośrodka szkolenia personelu służb ruchu lotniczego (CAPTO - Certified ATS Personnel Training Organization), z wyłączeniem działalności szkoleniowej w zakresie szkolenia członków personelu służb ruchu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service) oraz informatora lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service), ocenie podlega spełnianie wymagań określonych w:
1)
rozporządzeniu Komisji (UE) nr 805/2011 z dnia 10 sierpnia 2011 r. ustanawiającym szczegółowe zasady licencjonowania kontrolerów ruchu lotniczego oraz wydawania określonych certyfikatów na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 216/2008 (Dz. Urz. UE L 206 z 11.08.2011, str. 21);
2)
przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy.
2.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu ośrodka szkolenia personelu służb ruchu lotniczego (CAPTO - Certified ATS Personnel Training Organization) wyłącznie w zakresie szkolenia członków personelu służb ruchu lotniczego w celu uzyskania świadectwa kwalifikacji informatora służby informacji powietrznej (FIS - Flight Information Service) oraz informatora lotniskowej służby informacji powietrznej (AFIS - Aerodrome Flight Information Service) ocenie podlega spełnienie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 104 ust. 1a ustawy.
§  34.
1.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu lotniska użytku publicznego (AC - Aerodrome Certificate) ocenie podlega spełnianie wymagań, które w odniesieniu do:
1)
certyfikatu lotniska, o którym mowa w § 4 pkt 7 lit. a, są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 5 ustawy;
2)
certyfikatu lotniska, o którym mowa w § 4 pkt 7 lit. b, są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 59a ust. 6 ustawy.
2.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu lotniska użytku publicznego (AC - Aerodrome Certificate) ocenie podlega także spełnianie wymagań dotyczących bezpiecznej eksploatacji lotniska zawartych w przepisach wydanych na podstawie:
1)
art. 83 ustawy - określających warunki eksploatacji lotnisk;
2)
art. 85 ustawy - dotyczących ratownictwa i gaszenia pożarów oraz planowania działań w sytuacjach zagrożenia na lotnisku;
3)
art. 92 pkt 4 ustawy - dotyczących ograniczania i usuwania przeszkód lotniczych;
4)
art. 92 pkt 5 ustawy - dotyczących pomocy wzrokowych dla oznakowania przeszkód lotniczych.
§  35.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu agenta obsługi naziemnej (AHAC - Airport Handling Agent Certificate) ocenie podlega spełnianie wymagań określonych w art. 160 ust. 4 ustawy, a w przypadku obsługi materiałów niebezpiecznych ocenie podlega także spełnianie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 153b ustawy.
§  36.
1.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu projektowania, produkcji oraz obsługi ocenie podlega spełnianie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy.
2.
Certyfikat projektowania, produkcji oraz obsługi uzupełnia się zakresem zatwierdzenia, w którym zostaną określone warunki oraz ograniczenia uprawnień określonych w tym certyfikacie.
§  37.
1.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu podmiotu produkującego wyroby, części i akcesoria (POA Part-21) ocenie podlega spełnienie wymagań określonych w załączniku I (Part-21) do rozporządzenia Komisji (UE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących (Dz. Urz. UE L 224 z 21.08.2012, str. 1, z późn. zm.).
2.
Wzór certyfikatu podmiotu produkującego wyroby, części i akcesoria (POA Part-21) określa dodatek X załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 748/2012 z dnia 3 sierpnia 2012 r. ustanawiającego przepisy wykonawcze dotyczące certyfikacji statków powietrznych i związanych z nimi wyrobów, części i akcesoriów w zakresie zdatności do lotu i ochrony środowiska oraz dotyczące certyfikacji organizacji projektujących i produkujących.
§  38.
1.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO - Approved Maintenance Organization) na wykonywanie działalności w zakresie wykonywania obsługi technicznej wyrobów lotniczych, części i akcesoriów ocenie podlega spełnianie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy albo w załącznikach I lub II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003.
2.
Wzór certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO - Approved Maintenance Organization) na zgodność z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 określa dodatek V do załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003.
3.
Wzór certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO - Approved Maintenance Organization) na zgodność z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 określa dodatek III do załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003.
4.
Wzór zakresu zatwierdzenia do certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO - Approved Maintenance Organization) na zgodność z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 określa dodatek V do załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003.
5.
Wzór zakresu zatwierdzenia do certyfikatu jednostki obsługi technicznej i napraw (AMO - Approved Maintenance Organization) na zgodność z załącznikiem II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 określa dodatek III do załącznika II do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003.
§  39.
1.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu podmiotu zarządzającego ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation) na wykonywanie działalności w zakresie zarządzania ciągłą zdatnością do lotu statków powietrznych ocenie podlega spełnianie wymagań określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 159 ust. 1 ustawy albo w załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003.
2.
Wzór certyfikatu podmiotu zarządzającego ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation) na zgodność z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 określa dodatek VI do załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003.
3.
Wzór zakresu zatwierdzenia do certyfikatu zarządzania ciągłą zdatnością do lotu (CAMO - Continuing Airworthiness Management Organisation) na zgodność z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003 określa dodatek VI do załącznika I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 2042/2003.
§  40.
W stosunku do podmiotu ubiegającego się o uzyskanie certyfikatu instytucji zapewniającej służby żeglugi powietrznej (ANSP - Air Navigation Service Provider) ocenie podlega spełnianie wymogów określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1035/2011 z dnia 17 października 2011 r. ustanawiającym wspólne wymogi dotyczące zapewniania służb żeglugi powietrznej oraz zmieniającym rozporządzenie (WE) nr 482/2008 i rozporządzenie (UE) 691/2010 (Dz. Urz. UE L 271 z 18.10.2011, str. 23).
§  41.
W stosunku do pomiotów ubiegających się o uzyskanie certyfikatów, o których mowa w § 27, 34 i 40, ocenie podlega również spełnienie wymogów określonych w dziale IX ustawy i przepisach wydanych na podstawie art. 187 i art. 189 ust. 2 i 3, o ile mają zastosowanie na podstawie Krajowego Programu Ochrony Lotnictwa Cywilnego.

Bieżący nadzór nad posiadaczem certyfikatu

§  42.
1.
Prezes Urzędu opracowuje, indywidualnie dla każdego posiadacza certyfikatu, plany prowadzenia bieżącego nadzoru, w którego ramach prowadzi się kontrole okresowe posiadacza certyfikatu, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 30 lub art. 189 ust. 2 ustawy.
2.
Plan, o którym mowa w ust. 1, określa zakres merytoryczny każdej kontroli, częstotliwość ich powtarzania w poszczególnych obszarach działalności podmiotu w lotnictwie cywilnym oraz roczny program realizacji poszczególnych zadań kontrolnych.
§  43.
1.
Prezes Urzędu stwierdza niezgodność w przypadku niespełniania przez posiadacza certyfikatu wymagań przewidzianych przepisami prawa do wydania lub utrzymania ważności tego rodzaju certyfikatu.
2.
Do niezgodności stwierdzonych u posiadacza certyfikatu stosuje się klasyfikację niezgodności określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ustawy lub przepisach wydanych na podstawie art. 189 ust. 2 ustawy - jeżeli dotyczy.
3.
W ramach realizacji planu, o którym mowa w § 42, Prezes Urzędu może zobowiązać posiadacza certyfikatu do opracowania i zrealizowania programu naprawczego, w którym posiadacz certyfikatu określi:
1)
przedmiot działania korygującego;
2)
służby lub osoby funkcyjne posiadacza certyfikatu odpowiedzialne za realizację i sprawdzenie wykonania działania korygującego:
3)
terminy realizacji poszczególnych zadań programu korygującego;
4)
sposób udokumentowania wykonania działania korygującego;
5)
sposób sprawdzenia skuteczności wykonanego działania korygującego i upewnienia się o trwałym wyeliminowaniu przyczyn powstania korygowanej nieprawidłowości;
6)
obowiązek zatwierdzenia programu naprawczego przez osobę do tego upoważnioną przez posiadacza certyfikatu.
4.
Program naprawczy podlega akceptacji Prezesa Urzędu.
5.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach, jeżeli stwierdzona niezgodność jest niezgodnością drobną drugiego poziomu, Prezes Urzędu może nie określać terminu realizacji zadania w programie korygującym pod warunkiem, że niezgodność ta zostanie objęta stałym nadzorem posiadacza certyfikatu i będzie szczegółowo opisana w instrukcjach wykonawczych.

Uznawanie certyfikatów zagranicznych

§  44.
Postępowanie w sprawie uznania certyfikatu zagranicznego, o którym mowa w art. 162a ust. 1 ustawy, wszczyna się na pisemny wniosek zainteresowanego podmiotu.
§  45.
Wniosek o wszczęcie postępowania w sprawie uznania certyfikatu zagranicznego powinien zawierać:
1)
oznaczenie wnioskodawcy obejmujące jego nazwę oraz adres, a także nazwisko, funkcję, numer telefonu i faksu osoby podpisującej wniosek;
2)
pełną nazwę i adres obcego organu certyfikującego, który wydał certyfikat, a w razie uznawania certyfikatu zagranicznego wydanego przez właściwą instytucję wyspecjalizowaną - także pełną nazwę i adres organu obcego państwa, który tę instytucję akredytował, oraz funkcję i nazwisko osoby, która sprawuje nadzór nad tą instytucją;
3)
pełną nazwę oraz cechy identyfikujące certyfikat zagraniczny, który jest przedmiotem uznania;
4)
oznaczenie posiadacza certyfikatu obejmujące jego nazwę, adres oraz numery telefonów i faksu osoby uprawnionej do podejmowania czynności prawnych w jej imieniu.
§  46.
Do wniosku, o którym mowa w § 44, należy dołączyć:
1)
kopię certyfikatu zagranicznego podlegającego uznaniu wraz z tłumaczeniem na język polski;
2)
kopię specyfikacji i załączników, które obcy organ certyfikujący wydał jako nieodłączne części certyfikatu zagranicznego, wraz z tłumaczeniem na język polski;
3)
zgodę posiadacza certyfikatu zagranicznego na poddanie się audytowi, o którym mowa w art. 162a ust. 4 ustawy, w zakresie niezbędnym do zbadania rzeczywistej zdolności posiadacza certyfikatu zagranicznego do spełniania wymagań określonych dla tego certyfikatu w przepisach międzynarodowych, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy.
§  47.
W przypadku konieczności przeprowadzenia audytu, o którym mowa w art. 162a ust. 4 ustawy, sprawdza się, czy posiadacz certyfikatu zagranicznego:
1)
spełnia wymagania przepisów międzynarodowych, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy;
2)
dysponuje dostatecznymi środkami organizacyjnymi, materialnymi, zasobami wykwalifikowanego personelu kierowniczego i wykonawczego oraz technologiami i instrukcjami wykonawczymi gwarantującymi spełnienie wymagań, które przewiduje prawo polskie dla uzyskania i utrzymania ważności certyfikatu, lub z nimi porównywalnymi oraz czy wywiązuje się z zobowiązań umownych wobec podmiotu polskiego przez cały czas korzystania z jego usług;
3)
prowadzi wymaganą dokumentację dotyczącą działalności objętej tym certyfikatem.
§  48.
Zakres audytu posiadacza certyfikatu zagranicznego może zostać ograniczony albo decyzja o uznaniu certyfikatu zagranicznego może zostać wydana bez przeprowadzenia audytu, jeżeli są inne dowody potwierdzające, że przy wydaniu przedmiotowego certyfikatu zagranicznego zostały spełnione wymagania i procedury zgodne z wymaganiami ICAO.
§  49.
W decyzji stwierdzającej uznanie certyfikatu zagranicznego zamieszcza się następujące dane:
1)
pełną nazwę obcego organu certyfikującego, który wydał certyfikat zagraniczny, w języku, w którym został on wydany;
2)
pełną nazwę certyfikatu zagranicznego podlegającego uznaniu, w języku, w którym został on wydany;
3)
numer certyfikatu zagranicznego lub inne cechy określające certyfikat;
4)
zakres uprawnień udzielonych podmiotowi zagranicznemu w certyfikacie, przetłumaczonych na język polski;
5)
wszelkie ograniczenia oraz warunki, wpisane do certyfikatu zagranicznego, przetłumaczone na język polski;
6)
wszelkie ograniczenia oraz warunki związane z korzystaniem z tego certyfikatu przez podmioty polskie;
7)
datę ważności certyfikatu zagranicznego;
8)
datę ważności decyzji o uznaniu certyfikatu zagranicznego.

Zawieszanie, ograniczanie zakresu i cofanie certyfikatów

§  50.
1.
Prezes Urzędu wzywa posiadacza certyfikatu do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa pod rygorem zawieszenia ważności certyfikatu, jeżeli podmiot utracił trwałą zdolność do bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej, ponieważ:
1)
w wyniku ustaleń kontroli została stwierdzona niezgodność pierwszego poziomu lub kategoria 4 oceny stanu ochrony lub
2)
nie zrealizował programu naprawczego, o którym mowa w § 43 ust. 3.
2.
W wezwaniu Prezes Urzędu wskazuje szczegółowe wymagania przepisów oraz decyzji z zakresu lotnictwa cywilnego, które zostały naruszone.
§  51.
1.
Prezes Urzędu wzywa posiadacza certyfikatu do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa pod rygorem ograniczenia określonych uprawnień wynikających z certyfikatu, jeżeli utrata trwałej zdolności do bezpiecznego wykonywania działalności lotniczej dotyczy takiego zakresu działalności, jaki wiąże się z określonymi uprawnieniami.
2.
Przepis § 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§  52.
1.
Prezes Urzędu wzywa posiadacza certyfikatu do przywrócenia stanu zgodnego z przepisami prawa pod rygorem cofnięcia ważności certyfikatu, jeżeli w wyniku ustaleń kontroli została stwierdzona niezgodność pierwszego poziomu lub kategoria 4 oceny stanu ochrony, a dalsze prowadzenie działalności zagraża życiu lub zdrowiu ludzi albo zagraża bezpieczeństwu działalności lotniczej lub porządkowi publicznemu.
2.
Przepis § 50 ust. 2 stosuje się odpowiednio.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  53.
Do postępowań o wydanie certyfikatu albo jego przedłużenie wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  54.
Certyfikaty wydane na podstawie przepisów dotychczasowych od dnia 18 września 2011 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.
§  55.
1.
Podmiotom prowadzącym działalność w lotnictwie cywilnym w zakresie przewozu lotniczego na podstawie certyfikatów wydanych na podstawie przepisów dotychczasowych Prezes Urzędu wymienia, na ich wniosek, dokument certyfikatu przewoźnika lotniczego (AOC - Air Operator Certificate) według wzoru spełniającego wymogi niniejszego rozporządzenia.
2.
We wniosku, o którym mowa w ust. 1, podmiot zawiera dane niezbędne do wydania certyfikatu według wzoru spełniającego wymogi niniejszego rozporządzenia.
3.
Do dokumentu certyfikatu wymienionego w ust. 1 wpisuje się datę ważności certyfikatu zgodną z datą określoną w certyfikacie wydanym na podstawie przepisów dotychczasowych.
§  56.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.3)
______

1) Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (Dz. U. Nr 248, poz. 1494 oraz z 2012 r. poz. 1396).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1544 oraz z 2013 r. poz. 134.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie certyfikacji działalności w lotnictwie cywilnym (Dz. U. Nr 146, poz. 1421 oraz z 2006 r. Nr 158, poz. 1125), które na podstawie art. 18 ustawy z dnia 30 czerwca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo lotnicze oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 170, poz. 1015) utraciło moc z dniem 19 marca 2013 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

CERTYFIKAT

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

CERTYFIKAT PRZEWOŹNIKA LOTNICZEGO

wzór

Uwagi dotyczące sposobu wypełniania:

1 Należy zastąpić nazwą operatora.

2 Adres siedziby posiadacza certyfikatu.

3 Należy podać datę ważności, chyba że przepisy prawa Unii Europejskiej stanowią inaczej. W takim przypadku należy wpisać "Nie dotyczy. / Not applicable.".

4 Nazwa posiadacza certyfikatu lub nazwa handlowa posiadacza certyfikatu.

5 Należy przywołać stosowne przepisy: dla samolotów - "załącznikiem III do rozporządzenia (EWG) 3922/91 (OPS-1)", dla śmigłowców - "JAR-OPS 3 rev. 5" itp.

6 Pieczęć okrągła Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

7 Należy podać numer załącznika.