Rozdział 9 - Dokumentowanie procesów certyfikacji - Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2006 r.

Rozdział  9

Dokumentowanie procesów certyfikacji

§  39.
Każdy proces certyfikacji oraz wykonane w ramach tego procesu sprawdzenia i czynności inspekcyjne oraz kontrolne muszą być udokumentowane zgodnie z zasadami podanymi w podręcznikach certyfikacji.
§  40.
Wydane certyfikaty wpisywane są do prowadzonej przez Urząd ewidencji certyfikatów. W ewidencji gromadzone są i archiwizowane, jako oddzielne zbiory przypisane osobno każdemu podmiotowi, dokumenty i dane dotyczące każdego wniosku o wydanie certyfikatu oraz każdego wydanego, zmienionego, przedłużonego, wygasłego, zawieszonego lub cofniętego certyfikatu, a w szczególności:
1)
drugie egzemplarze wydanych podmiotowi certyfikatów i specyfikacji oraz certyfikaty zwrócone, wygasłe lub zmienione;
2)
wszelkie złożone przez podmiot w procesie certyfikacji dokumenty, świadectwa, materiały dowodowe, polisy ubezpieczenia, wykazy oraz załączniki do składanych wniosków;
3)
pełny komplet korespondencji urzędowej wymienianej pomiędzy uczestnikami procesów certyfikacji, a w szczególności postanowienia i decyzje wydawane przez Prezesa w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego w związku z prowadzonymi procesami certyfikacji;
4)
programy, harmonogramy, plany audytu, kontroli oraz inspekcji przeprowadzanych w ramach procesów certyfikacji i bieżącego nadzoru;
5)
sprawozdania, notatki, protokoły, raporty i listy kontrolne z każdej przeprowadzonej czynności inspekcyjnej, kontrolnej lub sprawdzenia oraz dokumentację wykrytych uchybień, braków lub niezgodności z obowiązującymi przepisami, normami, zasadami lub procedurami;
6)
programy i sprawozdania z podejmowanych przez podmiot działań korygujących, jeśli były realizowane;
7)
raporty z audytów sprawdzających skuteczność podjętych przez podmiot działań korygujących;
8)
ekspertyzy, orzeczenia, analizy oraz opracowania syntetyczne wyników audytu, kontroli oraz inspekcji;
9)
inne dokumenty i dowody uzyskane lub wykorzystywane w procesach certyfikacji dla potrzeb audytu, kontroli lub inspekcji.
§  41.
Każdemu zbiorowi dokumentów przynależnych do wniosku oraz wydanego podmiotowi certyfikatu przydziela się indywidualny, stały numer rejestracyjny składający się z:
1)
międzynarodowego oznaczenia Rzeczypospolitej Polskiej w postaci liter PL;
2)
numeru sprawy, nadanego w kolejności wpłynięcia wniosku o wydanie certyfikatu po raz pierwszy;
3)
oznaczenia roku kalendarzowego wydania, przedłużenia lub wznowienia ważności przedmiotowego certyfikatu.
§  42.
Podręczniki certyfikacji określają metody prowadzenia, ewidencjonowania i archiwizacji dokumentacji procesów certyfikacji, uwzględniając zasady określone w rozporządzeniu oraz przepisy międzynarodowe, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy.