Rozdział 3 - Tryb prowadzenia procesów certyfikacji - Certyfikacja działalności w lotnictwie cywilnym.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2003.146.1421

Akt utracił moc
Wersja od: 20 września 2006 r.

Rozdział  3

Tryb prowadzenia procesów certyfikacji

§  6.
Certyfikację działalności lotniczej, o której mowa w art. 160 ust. 3 ustawy, przeprowadza zespół certyfikujący.
§  7.
1.
Certyfikacja prowadzona jest zgodnie ze szczegółowymi wytycznymi i instrukcjami zawartymi w podręcznikach certyfikacji, właściwych dla poszczególnych rodzajów i procesów certyfikacji.
2.
Podręczniki certyfikacji podlegają obowiązkowi aktualizacji zgodnie ze zmianami przepisów międzynarodowych, o których mowa w art. 3 ust. 5 ustawy.
§  8.
Podręczniki certyfikacji określają:
1)
specjalności zawodowe, jakie muszą posiadać inspektorzy wyznaczeni do prowadzenia lub udziału w określonym procesie certyfikacji, oraz jakie grupy zawodowe i specjalności zawodowe muszą być reprezentowane w zespole prowadzącym określony rodzaj procesu certyfikacji;
2)
procesy lub czynności certyfikacji oraz kontrole, o których mowa w art. 162 ust. 1 ustawy, które wymagają udziału inspektora posiadającego specjalistyczne kwalifikacje lotnicze albo ważną licencję pilota;
3)
wymagania dotyczące kwalifikacji oraz szkolenia inspektorów i ekspertów.